0

phơng thức thâm nhập thị trờng than Nhật Bản:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 67-68 )

Hoàn thiện việc triển khai chiến lợc Marketing mục tiêu:

Hình 21: Mô hình Marketing mục tiêu thâm nhập:

Hoàn thiện Nghiên cứu thị trờng mục tiêu thâm nhập: Việc nghiên cứu thị tr- ờng mục tiêu thâm nhập đợc tiến hành tơng tự nh việc nghiên cứu và phân tích Marketing nói chung và đã đợc hoàn thiện ở phần trên. Do vậy, trong phần này tôi

Nghiên cứu thị trờng mục tiêu thâm nhập

Phân đoạn thị trờng mục tiêu thâm nhập

Lựa chọn thị trờng mục tiêu thâm nhập

chỉ hoàn thiện công tác phân đoạn thị trờng mục tiêu, phơng thức thâm nhập thị tr- ờng mục tiêu và việc định vị thị trờng mục tiêu.

Hoàn thiện Phân đoạn thị trờng mục tiêu: Để phân đoạn thị trờng mục tiêu thâm nhập, việc trớc tiên là ta phải lựa chọn những tiêu thức phân đoạn, mục đích cuối cùng là tìm ra các đặc điểm riêng biệt của các đoạn thị trờng mục tiêu. Nhật Bản là một quốc gia trải dài từ nam đến bắc, đi từ vùng lạnh đến vùng cận nhiệt đới nên nhu cầu về than nói chung và năng lợng nói riêng cũng khác nhau theo vị trí địa lý. Kết hợp với đặc điểm của mặt hàng than, tôi xin đề xuất việc phân đoạn thị trờng mục tiêu Nhật Bản theo nguyên tắc địa lý, nguyên tắc hành vi tiêu dùng của các hộ tiêu thụ và tính trung thành của các hộ đó.

Theo nguyên tắc địa lý: Theo nguyên tắc này có thể chia Nhật Bản thành 6 phân đoạn nh minh hoạ dới đây và nhu cầu về than giảm dần từ vùng I đến vùng VI do điều kiện khí hậu thay đổi từ vùng lạnh đến vùng cận nhiệt đới, ảnh hởng đến nhu cầu tiêu thụ than.

Bảng22:

Các vùng thuộc Chuẩn mực tiết kiệm năng lợng cho thế hệ kế tiếp

Nguồn: Luật về sử dụng năng lợng hợp lý – Tokyo 3/2000

Vùng Quận

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 67 -68 )