0

1. Mục tiờu

Cựng với sự phỏt triển kinh tế của cả nước, cụng ty THHH thương mại quốc tế Việt Phượng phấn đấu đưa cụng ty trở thành một trong những danh nghiệp xuất khẩu may mặc hàng đầu trong nước, thỏa món được nhu cầu trong nước và ngoài nước, tạo nhiều việc làm cho xó hội, nõng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới. Nhưng để cú được mục tiờu lõu dài, mục tiờu trước mắt của cụng ty là cú thể đứng vững trờn thị trường xuất khẩu:

- Giảm thiểu cỏc chi phớ nhập khẩu, tăng lợi nhuận xuất khẩu.

- Xõy dựng được cỏc cơ sở may của chớnh mỡnh khụng phụ thuộc vào cỏc xưởng may gia cụng để tạo sự ổn định và giảm thiểu cỏc chi phớ.

- Mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa.

- Nõng cao tỷ lệ giỏ trị sử dụng nguyờn phụ liệu nội địa trờn sản phẩm dệt may xuất khẩu (trờn 50%).

Việc thực hiện tốt những mục tiờu trước mắt của cụng ty sẽ là động lực giỳp cho cụng ty cú thể thực hiện được mục tiờu lõu dài của mỡnh. Cụng ty sẽ luụn phấn đấu để trở thành một trong những cụng ty đi đầu trong việc thực hiện tốt

của cụng ty và sự phỏt triển của đất nước.

2. Phương hướng phỏt triển.

Cụng ty sẽ triển khai thực hiện một loạt cỏc chương trỡnh hành động cải tổ bộ mỏy và ổn định sản xuất. Về cụng tỏc tổ chức, cụng ty tiến hành sắp xếp bộ mỏy theo hướng gọn nhẹ, tinh giản bộ mỏy giỏn tiếp, sắp xếp lại lao động, thải hồi những bộ phận làm ăn khụng hiệu quả. Để ổn định sản xuất, cụng ty cố gắng tỡm được nhiều những hợp đồng làm ăn hiệu quả. Mặt khỏc cú chớnh sỏch nhập khẩu nguồn nguyờn liệu phự hợp để luụn đảm bảo cú nguyờn liệu cho cỏc xưởng may gia cụng trỏnh tỡnh trạng thừa thợ thiếu việc. Cụng ty cũng sẽ tớch cực cử nhõn viờn xuống cỏc xưởng may gia cụng để kiểm tra, đụn đốc tỡnh hỡnh thực hiện cụng việc nhằm đảm bảo đỳng tiến bộ.

Cụng ty TNHH thương mại quốc tế Việt Phượng lấy thị trường làm định hướng, lấy tăng trưởng làm động lực, lấy chất lượng để cam kết với khỏch hàng và tạo lợi nhuận tối đa.

Cựng với việc phỏt triển hoạt động kinh doanh, cụng ty cũng khụng ngừng nõng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với cỏn bộ nhõn viờn trong cụng ty. Cú những chớnh sỏch khen thưởng kịp thời nhằm động viờn và khuyến khớch cỏc nhõn viờn tớch cực tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụng ty cũng tăng cường việc mời cỏc chuyờn gia cố vấn về thị trường để nõng cao hiệu quả hoạt động. Hoàn thiện hơn phũng xuất nhập khẩu của cụng ty bằng cỏch trang bị đầy đủ mọi thiết bị kĩ thuật hiện đại nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi hoạt động của phũng xuất nhập khẩu.

thành cụng ty xuất nhập khẩu dệt may tức là sẽ tự mỡnh tiến hành sản xuất và xuất khẩu.

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHẤM DỨT CỦA HIỆP ĐỊNH DỆT MAY TRONG KHUÔN KHỔ WTO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT PHƯỢNG (Trang 68 -70 )