0

Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm :

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 66-94 )

mua sắm trang thiết bị văn phòng, xây dựng thêm nhà kho và đầu t mua sắm các ph- ơng tiện vận chuyển phục vụ khách hàng trong năm 2001.

-Mục tiêu phát triển đến năm 2001 của Trung tâm là:

+Giữ vững và đẩy mạnh tốc độ kinh doanh phấn đấu đạt mức doanh thu 47,272294 tỷ đồng.

+Xây dựng đội ngũ quản lí , cán bộ kinh doanh có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của thời kì mới.

Một số chỉ tiêu tổng hợp

Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị

1. Doanh thu Triệu đồng 47.272,294 2. Tổng chi phí -Giá vốn -Chi phí quản lí Triệu đồng 47.228,261 46.629,461 998,8 3. Lợi tức trớc thuế Thuế lợi tức Triệu đồng 44,033 14,09 4. Lợi tức sau thuế Triệu đồng 29,943

+Về thị trờng: Trung tâm sẽ tổ chức thêm các hình thức quảng cáo và sẽ đầu t thêm thiết bị cần thiết cho nghiên cứu thị trờng, thu thập, xử lí thông tin.

+Về vốn kinh doanh: Trung tâm sẽ tận dụng lợi thế của mình để tăng cờng vốn hỗ trợ từ tổng công ty, tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng để vay vốn cho kinh doanh.

+Về khâu quản lí: Trung tâm sẽ tăng cờng công tác thông tin... tế, theo dõi chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh trong lu thông tăng cờng sử dụng đòn bẩy để kích thích, cải tiến phơng pháp làm việc, hiệu quả công việc.

II- Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của trung tâm : tâm :

Hoạt động trong nền kinh tế thị trờng mỗi doanh nghiệp là một chủ thể có quyền tự do kinh doanh ,tự do cạnh tranh theo nguyên tắc tự hạch toán lấy thu bù chi đảm bảo có lãi và thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc thông qua thuế, bối cảnh đó buộc các doanh nghiệp phải tự chủ trong kinh doanh tự định đoạt và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh nhà nớc không can thiệp vào kinh doanh của doanh nghiệp nh trớc đây ,vì vậy mọi vấn đề kinh doanh cái gì cho ai nh thế nào đều phải do doanh nghiệp quyết định mặt khác trong điều kiện môi trờng kinh doanh thờng xuyên biến động tạo ra cơ hội và thách thức ,doanh nghiệp phải biết đón nhận thời cơ và tránh những nguy cơ ảnh hởng đến kinh doanh trong khi đó xu thế khu vực hoá ,quốc tế hoá mạnh mẽ điều này đòi hỏi trong khi quyết định và tiến hành các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến môi trờng kinh doanh trong nớc mà phải tính đến các yếu tố tác động của thế giới vì vậy các doanh nghiệp phải nghiên cứu các yếu tố của môi trờng kinh doanh để đa ra các mục tiêu phù hợp ,với mục tiêu đó các doanh nghiệp phải lập ra đợc chiến lợc kinh doanh đúng đắn khả thi .

Để xây dựng chiến lợc đúng đắn trung tâm cần phải căn cứ vào :

-Căn cứ vào các định hớng phát triển của nhà nớc của ngành kết hợp với việc nghiên cứu thị trờng kỹ đầy đủ chi tiết dự đoán tình hình đa ra mục tiêu (cụ thể định lợng ,linh hoạt,khả thi ,nhất quán ,và hợp lí ) tận dụng cơ hội kinh doanh và hạn chế rủi ro .

-Tự chủ tìm giải pháp và lựa chọn phơng án kinh doanh tối u .

-Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thông tin dự báo về điểm mạnh điểm yếu những cơ hội thách thức đối với trung tâm ,phân tích dự báo tình hình sản xuát tiêu dùng .

-Trung tâm cần phải căn cứ vào tiềm lực của mình ,biết khai thác những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu khắc phục khó khăn thực hiện các mục tiêu đã đề ra .

-Tối u hoá trong việc phân bổ các nguồn lực trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lợc kinh doanh thông qua hình thức vay ngân hàng ,xin trợ cấp từ ngân sách nhà nớc,tham gia liên doanh ,liên kết thu hút sự tham gia của nớc ngoài ,huy

động từ cán bộ nhân viên đối với phân bổ ,sử dụng phải tiến hành theo mục tiêu ,chiến lợc chú trọng mục tiêu ,u tiên cho từng giai đoạn

-Trung tâm còn phải điều chỉnh kịp thời cac mục tiêu và phơng án chiến lợc kinh doanh phù hợp với sự thay đôỉ của môi trờng kinh doanh trong tiến trình thực hiện chiến lợc.

2-Phát triển công tác thu thập xử lí thông tin xác định nhu cầu thị trờng mở rộng kinh doanh .

Bên cạnh nghiên cứu khái quát thị troiừng trung tâm phải chú trọng hơn vào nghiên cứu chi tiết ,thực chất là nghiên cứu đối tợng mua và bán hàng hoá mà trung tâm kinh doanh .Khi nghiên cứu tình hình cung thị trờng cần phải nghiên cứu khối long hàng bán ra trên thị trờng , số lợng các đơn vị cung ứng tình hình cung cấp trong mấy năm gần đây ,giá bán trung bình và chính sách phân phối của họ nh thế nào ,khi nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh phải xác định số lợng so sánh chất lợng hàng hoá ,giá cả ,dịch vụ để có chính sách đổi mới và thu hút nghiên cứu khách hàng phải lập đợc danh sách khách hàng hiện nay , tơng lai chú trọng đến khách hàng truyền thống có quan hệ làm ăn lâu dài đồng thời nghiên cứu về uy tín ,khả năng tài chính và yêu cầu về nhu cầu của họ .

-Để nghiên cứu thông tin thứ cấp có chất lợng phù hợp với yêu cầu nghiên cứu thì phải xác định cụ thể thông tin cần và nguồn thu thập .Trung tâm có thể thu thập thông tin qua các nguồn từ sách báo tạp chí trên các phơng tiện thông tin đại chúng qua phòng thơng mại hay mạng internet.

-Đối với thông tin sơ cấp nên chọn phơng pháp phù hợp với tình hình thực tế ở trung tâm nhng phải đảm bảo chất lợng ,trung tâm có thể tăng cờng cán bộ đến các cơ sở , nguồn hàng để lập đợc mối quan hệ ,giao dịch đàm phán,đến các đơn vị khách hàng dể giới thiệu hàng hoá hoặc gửi th chào hàng.

-Căn cứ vào mục tiêu chung của trung tâm cũng nh tơng lai phát triển kinh doanh trung tâm đa ra các mục tiêu mang tính chiến lợc cho công tác nghiên cứu thị trờng và đa ra các quyết định cho việc xâm nhập thị trờng ,hiên nay thị trờng đờng đang sôi động nhng trong tơng lai sẽ nh thế nào trung tâm có mở rộng đợc thị trờng

hay không đây là vấn đề cần quan tâm trong công tác nghiên cứu thị trờng vì vậy mục tiêu nghiên cứu thị thtờng cần xác định đợc :

+Quy mô thị trờng của trung tâm ở hiện tại và tơng lai . +Sự biến động của cung cầu trong thời gian tới .

-Trung tâm cần phải quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo về chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu thị trờng bằng việc tổ chức cho họ tham gia các lớp học bồi dỡng ngắn dài hạn về kiến thức thị trờng ,tổ chức các buổi nói chuyện thảo luận về công tác nghiên cứu thị trờng giữa các chuyên gia thị trờng có kinh nghiệm ở đơn vị khác với cán bộ nhân viên của trung tâm .

-Sau khi thu thâp thông tin trung tâm nên xử lí những thông tin đó tức là nên tiến hành tổng hợp phân loại phân tích để xác định đúng đắn và chính xác loại trừ thông tin nhiễu để giúp đa ra quyết định tối u ,bên cạnh đó trung tâm cần hỗ trợ thêm các phơng tiện thu thập xử lí thông tin .

-Trong điều kiện hạn chế về nguồn lực cũng nh quy mô kinh doanh trung tâm có thể thành lập một tổ chuyên nghiên cứu thị trơng từ 2 đến 3 ngời,chọn ngời có năng lực ,năng động ,nhạy bén với kinh tế thị trờng để chuyên môn hoá nghiên cứu thị truờng ,đồng thời cũng cần lập kế hoạch nghiên cứu phù hợp với tình hình của trung tâm theo trình tự:

+Thu thập thông tin về thị trờng thông qua tài liệu hoặc nghiên cứu thực tế .

+Xác định mục tiêu cần nghiên cứu . +Xử lí lụa chọn ,phân tích thông tin

+Ra quyết định về phát triển hay mở rộng kinh doanh hàng hoá . +Quyết định về giá cả và các hình thức dịch vụ .

-Khi nghiên cứu thị trờng trung tâm cần phải chú trộng : +Nghiên cứu thị trờng mà mình kinh doanh

+Nghiên cứu khách hàng phải xác định khách hàng của mình là ai ,nhu cầu của từng loại ,khả năng thanh toán ,khả năng về quan hệ lâu dài thờng xuyên hay tạm thời .

+Nghiên cứu hàng hoá về chất lợng giá cả khả năng cạnh tranh, khai thác nguồn .

+Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh .

+Nghiên cứu về điều kiện cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông và các ph- ơng tiện truyền tin .

-nghiên cứu thị trờng trung tâm cần phải tìm kiếm những thông tin ,chiến lợc phát triển dài hạn ,ngắn hạn của các nghành sử dụng đờng mật ,nha làm nguyên liệu, để đề ra các biện pháp khai thác có hiệu quả .

+Phân tích đánh giá tác động các yếu tố nh :khoa học công nghệ ,chính trị,xã hội ,kinh tế ,dân số văn hoá ,cạnh tranh có ảnh hởng đến nhu cầu sử dụng đờng và các sản phẩm sau đờng của các nghành sử dungj nó làm nguyên liệu,bởi vì thực tế ở trung tâm mạng lới cửa hàng bán lẻ còn nhỏ nên hình thứ c phục vụ nhu cầu của dân c ít ,mà chủ yếu là bán với khối lợng lớn cho các doanh nghiệp sử dụng đờng và sau đờng vì vậy để thành công trớc tiên trung tâm phải hiểu đầy đủ và chính xác các yếu tố liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhu cầu ,thị hiếu ,sức mua của khách hàng này mới có thể giúp trung tâm xác định đợc tiềm năng của thị trờng mà trung tâm cha khai thác hết

+Hàng hoá trung tâm kinh doanh mang tính thời vụ cả trong sản xuất và tiêu dùng ,vì vậy phải quan tâm đến nghiên cứu thị trờng xem giai đoạn nào trong năm có nhu cầu cao để lập phơng án kinh doanh cho phù hợp .

-Đầu t thêm cơ sỏ vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trờng nh các dụng cụ tính toán phục vụ cho thống kê phân tích tài liệu ,máy in ,máy tính có thể mua hoặc đặt các tạp chí chuyên nghành ,báo chí thơng mại ,thời báo kinh tế Bên cạnh đó nên đầu t… thêm các phơng tiện thông tin đại chúng cho cán bộ nhân viên thu thập phân tích xử lý thông tih nhanh chóng chính xác ,đầu t cac phơng tiện đi lại thuận tiện cho việc tiìm kiếm thông tin giao dịch với khách hàng , với đơn vị nguồn hàng

3-Các biện pháp khai thác nguồn và mua hàng ổn định có hiệu quả :

Tạo đợc nguồng hàng ổn định trung tâm có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh ,tận dụng các cơ hội ,có nguồng hàng ổn định sẽ giảm đợc tình trạng bị ép

giá khi hàng hoá trên thị trờng khan hiếm ,giúp trung tâm có thể đứng vững và phát triển trên thị trờng để đẩy mạnh hoạt động mua hàng có đủ hàng hoá đáp ứng nhu cầu trung tâm có thể áp dụng các biên pháp :

Trung tâm nên mở rộng cũng cố mối quan hệ ổn định lâu dài kí kết cá hợp đồng kinh tế dài hạn để có nguồn hàng ổn định .

Trung tâm có thể thực hiện các hình thức : Thu mua bằng tiền mặt trực tiếp không cần kí kết các hợp đồng kinh tế từ ngời sản xuất hoặc các đối tợng muốn bán hàng khác ,áp dụng hình thức này khi nguồn hàng trên thị trờng khan hiếm .

Trong điều kiện hàng hoá khó mua trung tâm có thể áp dụng hình thức kí quỹ trớc để mua hàng ,đây là hình thức dặt cọc cho ngời sản xuất hình thức này có thể đảm bảo trung tâm có hàng tránh bị đối thủ cạnh tranh giành mất

Trung tâm phải không ngừng mở rộng mối quan hệ của mình với các nguồn hàng để nâng cao hiệu quả trong thu mua ,để thực hiện đợc điều đó thì phải nâng cao uy tín của mình đối với bạn hàng có thể coi đây nh là một công cụ cạnh tranh với đối thủ trông khâu mua hàng đồng thời giúp cho trung tâm trong điều kiện khan hiếm hàng hoá có thể mua hàng đợc nhanh chóng giá cả hợp lí đảm bảo chất lợng hàng hoá ,giảm đợc các thủ tục rờm rà không cần thiết để làm đợc điều này trung tâm phải chuẩn bị đủ tài chính thanh toán đúng hạn tránh nợ đọng tràn lan ,chuẩn bị ph- ơng tiện nhận hàng đúng hẹn nhanh chóng tranh thủ thời gian của cả hai bên ,chuẩn bị các chứng từ ,giấy tờ cần thiết để mua và nhận hàng thuận lợi

Trung tâm cần phải chuẩn tài chính và cơ sở vật chất cần thiết có thể có các biện pháp khuyến khích cán bộ nhân viên kinh doanh tích cực tham gia khai thác nguồn hàng bằng cơ chế thởng phạt nghiêm đối với cán bộ làm tót hay không tốt nhiệm vụ đợc giao hoặc có thể thực hiện giao khoán trong khâu mua hàng để kích thích tính năng động sáng tạo của ngời lao động tuy nhiên mức giaop khoán phải hợp lia không gây sức ép cao với ngời thc hiện vì tình hình mua hàng còn phụ thuộc vào sản xuất của nhà máy ,tình hình cung cầu giá cả trên thị trờng

Tổ chức nghiên cứu và lựa chọn nguồn hàng thuận lợi nhất cho việc vận chuyển chất lợng đảm bảo ,ổn định để giảm bớt chi phí vận chuyển chi phí thu mua ,chọn nguồn hàng tập trung ,tổ chức hợp lí mạng lới thu mua dể giảm bớt chi phí thu mua

chi phí giao dịch ,công tác đồng thời cần phải tổ chức tốt hệ thống thông tin từ nguồn hàng bằng các hình thức khác nhau nh cử đại diện xây dựng tốt mối quan hệ với các cán bộ cua rnguồn hàng để trao đổi thông tin ,tranh thủ sự giúp đỡ của họ ,hoặc trao đổi qua cá phơng tiện thông tin .

Đối với công tac tạo nguồn ,mua hàng con ngời cũng đóng vai trò quan trọng để tìm nguồn hàng có chất lợng cao ,giá cả phù hợp,một cán bộ nhân viên giỏi phải là ngời năng động có kỹ năng giao tiếp tốt ,khả năng khai thác nắm bắt thông tin tốt ,tạo đợc uy tín với đối tác khai thác đợc nguồn hầng ổn định ,chi phí thu mua thấp vì vậy cần phải có kế hoạch đào tạo bồi dỡng cán bộ thu mua ,tạo nhuồn để năng cao trình độ nghiệp vụ của họ .

3-Biện pháp tăng cờng hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động bán hàng của trung tâm .

Dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong công tác bánhàng nh nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm dịch vụ là hình thức tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng sẽ đảm bảo sự thoả mãn và tin tởng cua rkhách hàng vơí trung tâm qua đó uy tín cua rtd đợc nâng cao tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trờng tăng cờng các hình thức dịch vụnhằm tận dụng đợc khả năng hiện có đảm bảo sử dụng vốn có hiệu qua trung tâm có thể sử dụng các biện pháp :

-Trung tâm phải tạo cho mình một phong cách riêng trớc tình hình cạnh tranh gay gắt trong thị trờng để tăng thị phần để đạt đợc điều này khi đánh giá xác định chất lợng dịch vụ phải xết đén bản thân trung tâm so với đối thủ cạnh tranh để cung cấp đợc chất lợng dịch vụ tốt phải hiểu đợc nhân tố ảnh hởng đến đánh gia svà cảm nhận của khách hàng về chất lợng và dịch vụ .

-Cần phải thờng xuyên nâng cấp cải tạo văn phòng giao dịch ,tiếp khách tạo sự chú ý và gây niềm tin với khách hàng .

_Nên đầu t mua sắm thêm phơng tiện vận chuyển hàng hoá đảm bảo phục vụ nhanh chóng kịp thời thuận tiện .

-Sửa chữa nâng cấp xây dựng thêm kho dự trữ hàng hoá để thực hiện hoạt động giao nhận chủ động thuận tiện hơn

-Nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng bằng cách phục vụ mọi lúc mọi nơi ,đúng theo yêu cầu cua rkhách đúng địa điểm của khách mong đợi do đó phải khai thác tốt nguồn hàng để có chất lợng giá cả hợp lí bán ra thị trờng đồng thời phải

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 66 -94 )