0

Kết quả kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 60-63 )

II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doan hở trung tâm: 1 Hoạt động nghiên cứu thị trờng:

7. Kết quả kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc:

Trong những năm qua mặc dù có nhiều khó khăn nhng Trung tâm vẫn duy trì hoạt động, tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Trung tâm đã đạt đợc những kết quả đáng kể điều đó thể hiện ở bảng sau:

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 1999 Năm 2000 Năm 2001 (3 tháng) I.Tổng doanh thu

1. Giá vốn 2. Chi phí quản lý Tr.đ 2605,786 2483,919 144,768 5300,000 4632,031 547,966 13940,861 12911,480 721,200 II. Lợi tức trớc thuế

Thuế lợi tức

(22,901) 120,000 38,400

307,320 90,342

III. Lợi tức sau thuế 81,600 208,977

Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đã có dấu hiệu khả quan từ chỗ năm 1999 bị thua lỗ 22,901 triệu thì sang đến năm 2000 lợi nhuận đạt đợc 81,6 triệu.Riêng doanh thu năm 1999 là 2,6 tỉ sang đến 3 tháng đầu năm của năm 2001 là 13,9 tỉ gần gấp lần điều đó chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Trung tâm phát triển mạnh, đã khắc phục đợc khó khăn tao dựng niềm tin với khách hàng, xây dựng cơ sở vật chất, tiền đề cho quá trình kinh doanh tiếp theo.

Qua bảng trên chúng ta thấy đợc rằng mặc dù doanh thu năm 1999 cao 2,6 tỷ nhng kinh doanh không có lãi là do năm 1999 thị trờng đờng biến động, giá liên tục giảm, theo các nhà quan sát thế giới thì 6 tháng cuối năm là thời điểm giá đờng thấp nhất từ trớc đến nay, hàng hoá mua vào không bán đợc bị ứ đọng, trong khi đó cơ sở hạ tầng cha có hệ thống kho bãi phải đi thuê vốn kinh doanh hầu nh đI vay ngân hàng, lãi suất cao. Trung tâm phải hạ giá bán, thậm chí lỗ so với giá mua vào cha tính các khoản chi phí quản lí, lại mới thành lập, thông tin về thị trờng cũng nh số l- ợng khách hàng hạn chế. Tuy nhiên Trung tâm đã đa dạng doá mặt hàng kinh doanh nh bánh kẹo, mật, gạo, gia vị...cho nên bù đắp vào khoản lỗ từ đờng.

Bớc vào năm 2000, Trung tâm đã khắc phục đợc khó khăn, hoạt động kinh doanh có lãi đạt 81,6 triệu. Tuy nhiên mức lợi nhuận còn thấp nguyên nhân do chi phí quản lí doanh nghiệp quá cao, lãi ngân hàng lớn Trung tâm tính vào giá mua làm nâng giá vốn hàng.

Năm 2001 do tình hình chung của nghành đợc cầu có khả năng vợt cung, nhiều nớc trên thế giới phải nhập đờng với khối lợng lớn đã keo giá đơng tăng nhanh, các doanh nghiệp, nhà buôn đạI lí tăng cờng dự trữ, làm cho hoạt động kinh doanh sôi động, chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2001 mà doanh thu lên đến 13,9 tỉ vợt tổng doanh thu năm 2000.

Tất cả các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh kiếm lợi nhuận đều phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nớc thông qua hình thức nộp thuế, tuỳ theo nghành mức độ và phạm vi kinh doanh doanh nghiệp phải nộp mức thuế khác nhau, đối với Trung tâm việc đóng thuế Trung tâm coi đó là một khoản chi phí mà nó phản ánh kết quả

hoạt động kinh doanh của trung tâm, ngoài ra còn phải trích nộp quỹ quản lí tổng công ty.

Năm 1999 kinh doanh bị lỗ do đó Trung tâm đợc miễn thuế thu nhập nhng sang năm 2000 kinh doanh có hiệu quả mặc dù ít nhng cũng đã có đóng góp vào ngân sách Nhà nớc và tổng công ty.

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của trung tâm : 1) Năm 1999 hoạt động kinh doanh lỗ : 22090000 đồng.

2) Năm 2000:

-lợi nhuận : LN=DT-CP =81,6(triệu )

Cho ta biết tổng lợi nhuận của trung tâm năm 2000 là 81,6 triệu -Hệ số doanh lợi của chi phí :

M =81,6/5180 = 1,57%

Cho biết cứ 100 đồng chi phí cho ta 1,57 đồng lợi nhuận ` -Hệ số doanh lợi doanh thu :

M = 81,6/5300 = 1,5%

Cho biết cứ 100 đồng doanh thu cho ta 1,5 đồng lợi nhuận -Tỉ lệ doanh thu so với chi phí :

M = 5300/5180 = 102,3%

Cho biết cứ 100 đồng chi phí cho ta 102,3 đồng doanh thu. -Tỉ lệ chi phí so với doanh thu :

M = 5180/5300 = 97,9%

Cho biết cứ 100 đồng doanh thu phải chi 97,9 đồng chi phí . 3) năm 2001:

-Lợi nhuận : LN = DT -CP = 209,11 triệu

Cho biết lợi nhuận của trung tâm trong 3 tháng đầu năm 2001 là 209,11 triệu . -Hệ số doanh lợi của chi phí:

M =209,11/13632,48 =1,53%

Cho biết cứ 100đồng chi phí cho ta 1,53 đồng lợi nhuận -Hệ số doanh lợi doanh thu :

Cho biết cứ 100 đồng doanh thu cho ta 1,49 đồng lợi nhuận -So sánh doanh thu với chi phí :

DT/CP =13940,861/13632,48 =102,26%

Cho biết cứ 100 đồng chi phí cho ta 102,26 đồng doanh thu -So sánh chi phí với doanh thu :

CP/DT =13632,48/13940,861 = 97,7%

Cho biết cứ 100 đồng doanh thu ta phảI chi 97,7 đồng chi phí

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 60 -63 )