0

cho loạI hình doanh nghiệp nhỏ với bộ máy tổ chức gọn nhẹ ,phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra tạo lập năng lực và chất lợng hoạt động thúc dẩy kinh donh phát triển ,tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế Trung tâm mới đợc thành lập vì vậy mô hình tổ chức còn đơn giản.Bộ máy hoạt động của trung tâm đợc tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng ,đây là mô hình mà giám dốc của trung tâm đợc sự giúp sức của các bộ phận tham mu ,các lãnh đạo chức năng để da ra các quyết định,tuy nhiên giám đốc trung tâm vẫn phảI chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và toàn quyền quyết định trong phạm vi trung tâm và lệnh vẫn đợc truyền theo trực tuyến

Bộ máy quản lí của trung tâm

Giám đốc trung tâm

tâm

phó giám đốc bộ phận

tàI chính bộ phận kinh doanh bộ phận hành chính mạng lưới kho cửa hàng bán lẻ

Bộ máy trung tâm gồm 1 giám đốc ,hai phó giám đốc ,bao gồm các bộ phận chức năng :bộ phận kinh doanh ,bộ phận tàI chính ,bộ phận hành chính ,mạng lới kho và các cửa hàng bán lẻ .

Chức năng của các phòng ban :

1) Giám đốc trung tâm do tổng giám đốc bổ nhiệm ,miễn nhiệm ,khen thởng và kỷ luật sau khi đã thông qua hội đồng quản trị tổng công ty .Giám đốc trung tâm có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch dàI hạn ,ngắn hạn ,kế hoạch khách hàng ,các ph- ơng án kinh doanh xuất nhâp khẩu ,kinh doanh dịch vụ,khai thác tốt các nguồn đợc giao ,các hợp đồng kinh tế với các đơn vị theo sự phân công phê duyệt của tổng công ty và các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền ,tổng hợp có hiệu quả các phơng án kinh doanh ,các kế hoạch đã đợc tổng công ty phê duyệt .

Giám đốc trung tâm có nhiệm vụ xây dựng biên chế lao động và đợc phép sắp xếp đIều hành quản lí mọi hoat động của trung tâm trên cơ sở pháp luật ,quy chế đIều hành của nhà nớc và đIều lệ hoạt động của trung tâm cùng với sự chỉ đạo hoạt động cụ thể của tổng giám đốc.

2)-Phó giám đốc trung tâm giúp việc cho giám đốc ,đợch giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác ,chịu trách nhiệm trớc giám đốc trung tâm và chịu trách nhiệm trớc tổng công ty và pháp luật về lĩnh vực đợc giao .

Phó giám đốc do tổng giám đốc tổng công ty bổ nhiệm , miễn nhiệm và khen thởng .

3)-Phòng kinh doanh có nhiệm vụ lập các kế hoạch ,thực hiện và quản lí các kế hoạch kinh doanh tham mu cho giám đốc trong việc tổ chức kí kết các hợp đồng kinh tế ,tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị nguyên vật liệu ,uỷ thác cho các đơn vị thành viên thuộc tổng công ty ,phục cho các nhu cầu của các đơn vị khác ,tổ chức nghiên cứu thị trờng trong và ngoàI nớc tìm thị trờng kinh doanh các sản phhẩm mà trung tâm kinh doanh .

Tổ chức nghiên cứu thị trờng ,nắm bắt nhu cầu dể xây dựng kế hoạch kinh doanh ,lựa chọn phơng thức kinh doanh phù hợp cho từng thị trờng ,lựa chọn tìm kiếm nguồn hàng ,phục vụ cho hoạt động kinh doanh ,xây dựng mối quan hệ với khách hàng ,giữ chữ tín ,giảI quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh

doanh ,quản lí vốn tàI sản ,tham gia lập và quản lí kế hoạch nguồn thu ,tổng hợp báo cáo theo định kỳ .

4)-Bộ phận tàI chính kế toán:

Thực hiện các chức năng về chế độ tàI chính ,kế toán do nhà nớc và các cơ quan có chức năng quy định .Xử lí các nghiệp vụ kế toán trong quá trình kinh doanh, quản lí vốn ,tham gia xác định giá ,quản lí các nguồn thu thuộc phòng kinh doanh và cửa hàng Phản ánh tình hình sử dụng tàI sản và nguồn vốn ,lập ngân sách và xác định nhu cầu vốn kinh doanh của trung tâm ,cũng nh xây dựng các kế hoạch sử dụng vốn và huy động vốn cho hoạt động kinh doanh .Tổng hợp quyết toán trình giám đốc trung tâm và tổng công ty xét duyệt .

5) Bộ phận tổ chức hành chính :

Bộ phận hành chính có nhiệm vụ quản lí và tổ chức những nhiệm vụ quản trị của trung tâm nh xây dựng mô hình tổ chức ,xây dựng các kế hoạch về lao động ,chế độ lơng thởng .Tham mu cho giám đốc trong việc xét bậc lơng thởng cho cán bộ công nhân viên của trung tâm ,sắp xếp bố trí lao động ,giảI quyết các chế độ chính sách cho ngời lao động .Soạn thảo các công văn ,quyết định ,quy định của trung tâm ,quản lí hành chính ,văn th lu trữ ,đảm bảo cơ sở vật chất chohoạt động kinh doanh của trung tâm .

6) Cửa hàng kinh doanh :

Cửa hàng có chức năng giới thệu sản phẩm ,bán buôn ,bán lẻ các loạI hàng hoá của trung tâm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng thông qua đó nắm bắt thi hiếu,tháI độ ,nhu cầu ,mức ngời tiêu dùng .Mạng lới cửa hàng kinh doanh của trung tâm còn nhỏ chỉ tập trung một số cửa hàng ở khu vực Hà Nội .

7) bộ phận kho :

-Thực hiện chức năng tiếp nhận hàng vào kho.-tỏ chức bảo quản hàng hoá trong kho đảm bảo chất lợng giảm chi phí ,hao hụt , mất mát ,h hỏng hàng hoá .-tổ chức dự trữ hàng hoá để duy trì hoạt động kinh doanh đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách kip thời ,đồng bộ .

5-Mối quan hệ của trung tâm với các đơn vị khác :

Mặc dù mới thành lập nhng trung tâm có mối quan hệ khá rộng ,đó là một đIêù kiện để tồn tạI và phát triển trong cơ chế thi trờng .Trung tâm không chỉ duy trì mối quan hệ với các đơn vị thành viên mà còn mở rrộng quan hệ với các công ty ngoàI hệ thống để tìm nguồn hàng đáp ứng nhu cầu trên thị trờng,đồng thời mở rộng quan hệ với các nớc nh trung quốc,pháp ... để nhập khẩu các máy móc thiết bị ,công nghệ mới ...trên cơ sở các hợp đồng kinh tế với tinh thần hợp tác và hiệu quả .

Trung tâm chịu sự kiểm tra hớng dẫn chuyên môn ,các quy định và thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách bao gồm : các loạI thuế :thuế doanh thu,thuế VAT,thuế xuất nhập khẩu .

-Các loạI bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế .

năm Đơn vị thuế doanh thu Nộp ngân sách TCT 1999 đồng 0 35442000 2000 đồng 38000000 109953000 dự kiến 2001 đồng

Đối với tổng công ty trung tâm phảI thực hiện các nghĩa vụ sau:

-Các hợp đồng uỷ thác ,hợp đồng đạI lí ,hợp đồng t vấn ,nếu tổng công ty ký thì tổng công ty thu lạI 40% trên phí uỷ thác hoặc hoa hồng đạI lí ,t vấn,nếu trung tâm kí thì tổng công ty thu 30% .

-Các hợp đồng mua đứt bán đoạn :

+Nếu trung tâm trực tiếp ký ,hoặc tự khai thác thì tổng công ty thu 1.5% trên doanh số bán ra .

+Nếu tổng công ty ký thì mức thu sẽ do tổng giám đốc quyết định cụ thể +Thời gian nộp thì că cứ theo tiến độ nguồn thu thực hiện đợc trong hợp

đồng,trung tâm sẽ nộp về tổng công ty tơng ứng với tỷ lệ thu đợc sau 5 ngày tiền thu về ,số còn lạI sẽ nộp sau khi thanh quyết toán hợp đồng sau 10 ngày . +Lợi nhuận thực tế hàng tháng đợc quyết toán báo sổ về tổng công ty trong các báo cáo tàI hính ,sáu tháng nộp một lần vào ngày 15 tháng sau ,kết thúc năm tàI chính số lợi nhuận thực tế đợc quyết toán ,báo nộp về tổng công ty để thực hiện tổng hợp và phân phối .

II-Đặc diểm hoạt động kinh doanh của trung tâm :

Trung tâm kinh doanh thơng mại và dịch vụ mía đờng 1 có các đặc đIểm nổi bật nh sau :

-Thành lập trong bối cảnh cha đủ các đIều kiện cơ bản về vốn ,cơ sở vật chất ,kỹ thuật ,trình độ quản lí .

-Quy mô kinh doanh của trung tâm còn nhỏ .

-Trung tâm gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hởng bởi tình hình kinh tế chung của thế giới ,của đất nớc cũng nh tình hình chung của nghành có nhiều biến động

1-Đặc đIểm mặt hàng kinh doanh :

Mặt hàng kinh doanh của trung tâm khá phong phú bao gồm :-các loạI đ- ờng :đờng thô , đờng uyện ,đờng trắng ..-Các sản phẩm sau đờng :

+Các sản phẩm bánh kẹo

+Các sản phẩm rợu bia ,cồn ,nớc giảI khát ..

+thực phẩm ,thức ăn gia súc ,men thực phẩm ,ván dăm. +Máy móc thiết bị ,vât t , hơng liệu ..

+Sản phẩm mật rỉ . +Phân vi sinh .

Tuy nhiên do phạm vi hoạt động của trung tâm còn hẹp cho nên doanh thu từ các hàng hoá kinh doanh còn nhỏ ,phần lớn doanh thu tập trung vào một số hàng hoá nh đờng ,mật rỉ ,và từ một số máy móc ,nguyên liệu nhập khẩu...

2-Thị trờng kinh doanh của trung tâm :

-Thị trờng đầu vào: Thực hiện nhiệm vụ đợc giao đó là tổ chức hỗ trợ các đơn vị thành viên tiêu thụ sản phẩm vì vậy ngời cung ứng lớn nhất của trung tâm đó là :

+Nhà máy đờng việt trì +Nhà máy đờng sơn dơng

+Nhà máy đờng hoà bình +Nhà máy đờng nông cống +Nhà máy đờng linh cảm +Nhà máy đờng sơn la +Nhà máy đờng tuyên quang

-Thị trờng đầu ra: Thị trờng kinh doanh của trung tâm còn hẹp phần lớn chỉ tập trung ở cá nhà máy sản xuất nh bánh kẹo hảI châu ,một số nhà máy chế biến thực phẩm ...

-Hiện nay nghành mía đờng đang khủng khoảng trong việc tìm lối ra cho xuất khẩu tuy nhiên năm 2000 trung tâm đã đặt mục tiêu xuất khẩu đờng kính trị giá 135000USD và xuất khẩu mật rỉ 307000USD đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm thị trờng nhng do giá đờng trong nớc quá cao cho nên trung tâm vẫn cha thực hiện đợc mục tiêu xuất khẩu đờng nhng đã xuất khẩu đợc 155000 USD mật rỉ cho trung quốc .

-Thị trờng nhập khẩu :Thị trờng nhập khẩu của trung tâm phần lớn tập trung vào thị trờng trung quốc ,nga ,HàN QUốC ...

3-Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh của trung tâm :

1)-Các nhân tố chủ quan :

Tình hình kinh tế chính trị có nhiều diễn biến trên thi trờng thế giới ,ở Việt Nam nói chung và nghành mía đờng nói riêng đã ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động của trung tâm .

+yếu tố kinh tế : Nền kinh tế nớc ta tăng trởng nhanh trong năm 1998,năm 1999 do ảnh hởng của cuộc khủng khoảng kinh tế châu á tốc độ tăng trởng kinh tế của Việt Nam bị giảm sút trong hai năm nay .

Năm Tốc độ tăng tr- ởng

Thu nhập bình quân đầu ngời 1996 9.3 2720.4 1997 8.2 2932.7 1998 5.8 1999 6.7 2000 7.5

Thu nhập tăng nhu cầu tiêu dùng tăng đó là điều tất yếu và không loại trừ nghành mía đờng ,xét trên xu hớng tiêu dùng của dân c thì nhu cầu về tiêu dùng đ- ờng có thay đổi cả về số lợng và chất lợng ,nhu cầu về đờng trắng tăng trong khinh cầu về đờng thô giảm .

Tiềm năng mía đờng của Việt nam lớn hiện có 44 nhà máy sản xuất đờng với công suất là 78200 TMN ,đã hoàn thành mục tiêu 1 triệu tấn đờng năm 2000 của chính phủ ,giá thành sản xuất của nghành đờng vụ 1999-2000đã giảm 20 % so với vụ 1998 ,1999 đó là kết quả của hoạt động tăng cờng đầu t máy móc thiết bị ,công tác quản lí nên tiết kệm đợc lựơng tiêu hao nguyên vật liệu và lao động giảm chi phí quản lí .

Cơ cấu sản phẩm thay đổi tỉ lệ đờng trắng là 474000 tấn chiếm 46.7 %,đờng luyện 290000 tấn chiếm 28.6 % và đờng thủ công 250000 tấn chiếm 24.7 % .

Chất lợng sản phẩm đợc nâng cao đáp ứng đợc nhu cầu cho tiêu dùng,cho sản xuất công nghiệp ,chế biến thực phẩm ,đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế vì vậy đủ khả năng cạnh tranh với thi trờng đờng trên thế giới .

+Quan hệ kinh tế :

Vói xu hớng toàn cầu hoá khu vực hoá ,kinh tế Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới ,thông qua việc gia nhập khốI ASEAN và AFTA ,WTO điều này mang đến những thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của trung tâm nhng cũng không ít những khó khăn ,thách thức .

+Yếu tố chính trị :

Thấy đợc tiềm lực của nghành mía đờng Việt Nam ,chơng trình mía đờng đã đợc đa vào vào nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII với mục tiêu đạt 1 triệu tấn đơng năm 2000 đáp ứng đủ nhu cầu trong nớc và thay thế nhập khẩu vì vậy nhà nớc đã thờng xuyên đặt ra các chính sách thích hợp để hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn cho nghành .

+Ngân sách nhà nớc cho vay với lãi suất u đãi đối với chơng trình trồng mía ,những hộ trồng mía ngân hàng cho 1 hộ vay đến 10 triệu đồng mà không phải thế chấp ,các địa phơng và nhà máy sản xuất đơng thì có chính sách trợ giá ,miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp ,để giải quyết các khó khăn cho các cơ sở chế biến thủ tớng chính phủ có các quyết định 144/1999/QĐ -TTg và chỉ thị 27/1999/CT- TTgngày 29 tháng 9 năm 1999 quyết định sôa 65/2000/QĐ -TTg và công văn 562/CP–NN ngày 7 tháng 6 năm 2000 cho giảm lãi suất ,tăng thời hạn cho vay ,bù chênh lệch tỉ giá, cho vay u đãi trả nợ, giảm thuế năm 1999, 2000 cấp vốn cho các nhà máy dự trữ

+Riêng vụ 1999-2000 ngân hàng đã cho vay trồng mía nguyên liệu là 568 tỉ đồng cho các nhà máy vay 395 tỉ vốn lu động .

+Để bảo trợ cho nghành đờng trong nớc nhà nớc đang áp dụng mức thuế nhập khẩu đờng là 35 % tuy nhiên việc kiểm soát hàng nhập khẩu còn kém cho nên hàng nhập lậu đang cạnh tranh quyết liệt với hàng sản xuất trong nớc .

-Yếu tố xã hội :

Do đờng là nguyên liệu đầu vào của rất nhiều nghành sản xuất công nghiệp nh công nghiệp chế biến thực phẩm, dợc phẩm y tế ,công nghiệp chế biến bánh kẹo, rợu cồn, bánh kẹo, nớc giải khát, chất dẻo, cao su ,cho nên sản xuất đờng ảnh hởng rất

lớn đến ngành này đồng thời các nghành công nghiệp cũng tác động ngọc trở lại đối với sản xuất kinh doanh mía đờng,nó là cơ soqử cho nghành mía đờng mở rộng sản xuất .

+Mặc dù là sản phẩm đờng là sản phẩm thiết yếu nhng các sản phẩm sau đờng lại mang tính của hàng hoá xa xỉ ,nó phụ thuộc vào thu nhập của ngời tiêu dùng ,phụ thuộc vào tính mùa vụ nh ngày lễ tết .

+Yếu tố công nghệ :

công nghiệp phát triển nó ảnh hởng đến mọi luĩnh vực của đời sống xã hội,trong công nghiệp làm tăng năng suất lao động ,giảm hao hụt ,tận dụng đợc phụ phẩm ..giúp hạ giá thành sản phẩm .

-Ngời cung cấp :

+Hoạt động kinh doanh của trung tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ đợc giao trợ giúp các đơn vị thành viên tiêu thụ sản phẩm vì vậy phần lớn ngời cung cấp là 11 đơn vị thành viên của tổng công ty tuy nhiên để đáp ứng hoạt động kinh doanh của mình trung tâm còn mở rộng quan hệ với các đơn vị khác ngoài hệ thống nh các công ty liên doanh ,các công ty có vốn đầu t nớc ngoài ...

-Đối thủ cạnh tranh : Đối thủ cạnh tranh của trung tâm đó là các doanh nghiệp kinh doanh đờng mía nh các nhà máy thuộc tổng công ty mía đờng II ,các công ty liên doanh , hàng nhập lậu ...

2)- Các yếu tố chủ quan :

Tiềm lực của trung tâm :Là một doanh nghiệp mới thành lập trung tâm còn khá nhiều khó khăn đặc biệt là nguồn vốn cho kinh doanh ,cơ sở vật chất còn nghèo nàn ,tuy nhiên trung tâm có một dội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ kinh

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 32 -41 )