0

II NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

2. Chính sách về tài chính.

Trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn như Nghị quyết đại hội lần thứ V và lần thứ VIII đề ra.

Nhà nước thực hiện chính sách cho vay vốn đầu tư đến hộ cung cấp kỹ thuật mới cho hộ nông dân trồng cây nông nghiệp đặc biệt là nông dân trồng mía. Ngoài ra còn tiêu thụ những cây trồng của ngành trồng trọt như cây mía, ngô, khoai, sắn bằng việc phát triển công nghiệp chế biến với quy mô vừa và nhỏ.

Thực hiện chính sách giao vốn cho doanh nghiệp Nhà nước. Từ đó doanh nghiệp Nhà nước thu hồi vốn, tạo vốn cho các hộ nông dân trồng trọt. Doanh nghiệp Nhà nước mới nắm được khâu then chốt vốn kỹ thuật và công nghệ mới, thị trường để tác động đến kinh tế hộ phát triển. Từ đó doanh nghiệp nông nghiệp tìm được chỗ đứng phù hợp với thế mạnh của nền kinh tế nhiều thành phần xác lập vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế.

Xóa bỏ hàng rào ngăn cách nông nghiệp vốn còn mang nặng dấu ấn tự túc, tự cấp lên nông nghiệp hàng hóa nhiều thành phần kinh tế tham gia. Các kinh tế Nhà nước với kinh tế hộ nông dân gắn công dân với nông dân, gắn kinh tế nông nghiệp với kinh tế công nghiệp, công nghiệp dịch vụ với tài chính tín dụng thông qua ngân hàng là kênh dẫn vốn.

Chuyển đổi các hộ nông lâm trường thành các trung tâm dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ cung ứng và thanh toán nhằm mục đích gắn chặt lợi ích người dịch vụ với nông dân trồng trọt để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.

Cho phép các doanh nghiệp nông nghiệp tự tạo ra vốn bằng hình thức huy động vốn nhàn rỗi trong dân theo phương thức Cổ phần hóa doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế vùng, kinh tế ngành phát triển theo cơ chế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước.

Nhà nước cho phép các doanh nghiệp nông nghiệp, công nghiệp làm ăn có hiệu quả được thành lập quỹ phòng chống rủi ro trích từ phần lợi nhuận của công ty, xí nghiệp. Giải pháp này nhằm hạn chế rủi ro, chia sẻ rủi ro khi gặp phải khó khăn để trụ vững trong cơ chế thị trường nhằm mục đích cạnh tranh và phát triển. Lập quỹ phòng chống rủi ro cũng là hình thức bảo hiểm tài chính, trong khi rủi ro không xảy ra quỹ không phải chi trả cho Nhà nước, dựa trên nguyên tắc quỹ được bảo toàn và tăng trưởng được dùng để cho vay, đầu tư phát triển theo pháp lệnh của ngân hàng với lãi suất hợp lý. Đây là giải pháp thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến đường phát triển trong thời kỳ đổi mới này. Chính sách bảo vệ lợi ích chia sẻ rủi ro góp phần vào quá trình xây dựng chế độ kinh tế hợp tác trên các vùng nông thôn nước ta.

Nhà nước cho phép các doanh nghiệp nông nghiệp, các nhà máy đường được sở hữu riêng về vốn, chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua việc cung cấp thông tin giới thiệu định hướng và các kế hoạch điều hòa phân phối mà không áp đặt.

Nhà nước cho phép thành lập hợp tác xã tín dụng. Hợp tác xã tín dụng thuộc sở hữu tập thể, được lập bằng vốn đóng góp của nông dân và các xã viên huy động các nguồn vốn của các nông dân, xã viên bằng hình thức vay và cho vay nhằm mục đích xã hội hóa nông nghiệp. Hợp tác xã tín dụng đặt dưới quyền quản trị của hội đồng quản trị và điều hành của chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng. Chủ tịch và các thành viên của hội đồng quản trị do đại hội xã viên bầu và bãi miễn, chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Nhà nước cho phép xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vốn được Nhà nước cấp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả bằng các chính sách phù hợp.

Chính sách sử dụng vốn và huy động vốn, đa dạng hóa các hình thức huy động và đầu tư như liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, góp quỹ bảo hiểm, các quỹ đầu tư... Từng bước tạo tiền đề vững chắc cho hình thành TTCK. Đẩy mạnh quá trình thị trường hóa các tiềm lực tài chính trong nước, chủ động phát triển thị trường bất động sản có tổ chức. Tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hạn chế nguồn vốn ngắn hạn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN (Trang 74 -76 )