0

Tổ chức cấp pháp nguyên vật liệu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN (Trang 68-70 )

III. CÁC NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1 Xác định cầu về vật tư, nguyên vật liệu.

6. Vận chuyển nguyên vật liệu trong doanh nghiệp.

6.3. Tổ chức cấp pháp nguyên vật liệu.

6.3.1.Phân loại vận chuyển của doanh nghiệp

- Vận chuyển bên ngoài: là hoạt động vận chuyển liên quan khách hàng bao gồm vận chuyển nguyên vật liệu từ địa điểm nhận hàng của người bán đến các kho của doanh nghiệp và vận chuyển nguyên vật liệu từ kho thành phẩm của doanh nghiệp đến địa điểm giao hàng cho khách hàng mua hàng.

- Vận chuyển nội bộ: là vận chuyển nguyên vật liệu giữa các kho của doanh nghiệp với nhau, giữa các kho của doanh nghiệp với các điểm sản xuất, chế biến, giữa các bộ phận sản xuất khác nhau với nhau cũng như giữa các nơi làm việc khác nhau trong từng bộ phận sản xuất. Quan trọng nhất là tổ chức cấp phát nguyên vật liệu.

Cấp phát là hình thức chuyển vật liệu từ kho xuống các bộ phận sản xuất. Cấp phát nguyên vật liệu một cách chính xác, kịp thời cho các bộ phận sx sẽ tạo điều kiện thuận lợi và tận dụng triệt để và có hiệu quả công suất thiết bị, là thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiện nguyên vật liệu và hạ giá thành sản phẩm. Tổ chức tốt công tác cấp phát nguyên vật liệu còn là điều kiện tốt cho việc thực hiện trả lương theo sản phẩm và chế độ hạch toán kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp. Tổ chức cấp phát nguyên vật liệu cho các bộ phận có thể tiến hành theo các hình thức sau:

- Cấp pháp theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất.

Hình thức cấp phát này chủ yếu dựa vào yêu cầu của các phân xưởng và của bộ phận sản xuất gửi lên phòng vật tư. Đối chiếu yêu cầu đó với số lượng vật tư có trong kho và căn cứ vào hệ thống định mức và nhiệm vụ được giao, phòng vật tư tổ chức cấp phát cho các bộ phận sản xuất lên kho lĩnh nguyên vật liệu.

- Cấp phát theo hạn mức (theo tiến độ kế hoạch).

Căn cứ vào định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, căn cứ vào số lượng và chủng loại đã được xác định trong kế hoạch tiến độ sản xuất.

Trường hợp đã hết nguyên vật liệu mà chưa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất thì phải có lệnh của giám đốc kho mới cấp bổ sung để hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp còn thữa nguyên vật liệu coi như thành tích tiết kiệm và được khấu trừ vào định mức của tháng sau.

6.3.2. Phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp và lựa chọn phương tiện vận chuyển.

Bao gồm các phương tiện vận chuyển bên ngoài và phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp:

- Đối với phương tiện vận chuyển bên ngoài: không phải chỉ tuỳ thuộc vào đặc điểm về vật tư cần vận chuyển mà trước hết luôn luôn liên quan đến việc xác đinhj nguyên vật liệu của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự đảm nhận vận chuyển hay do bên ngoài? nếu nguyên vật liệu đã đặt không được đưa trực tiếp đến doanh nghiệp, vì lượng mua hàng của doanh nghiệp không đủ lớn để người cung cấp có thể đảm nhận việc chuyên chở vì doanh nghiệp tự vận chuyển sẽ có lợi hơn là thuê người cấp hàng đưa đến, thì phải kiểm tra xem xét liệu sử dụng các phương tiện riêng hay giao nhiệm vụ chuyên chở cho doanh nghiệp vận tải (đường sắt, thuỷ...) là có lợi hơn? Để quyết định xem nên tự chuyên chở hay thuê ngoài phải ưu tiên tính toán kinh phí kinh doanh.

- Đối với trường hợp từ vận chuyển: Doanh nghiệp sẽ xây dựng thêm hoặc mở rộng bộ phận vận tải thì sẽ quyết định thuê vận chuyển hơn. Việc xây dựng hay mở rộng năng lực vận chuyển sẽ làm tăng năng lực vận chuyển trong tương lai và cũng làm tăng chi phí kinh doanh bổ sung trong tương lai và cũng sẽ như thế nếu như trong tương lai giảm sản lượng sản xuất. Ngược lại nếu việc vận chuyển giao cho một doanh nghiệp vận chuyển đảm nhận thì chi phí kinh doanh cho việc vận chuyển sẽ chỉ phụ thuộc vào khối lượng vận chuyển. Cả trong trường hợp chi phí kinh doanh cho tự vận chuyển ở thời điểm quyết định là thấp hơn chút ít so với thuê ngoài, vì nó có thể nhược điểm trước mắt của chi phí kinh doanh về vận chuyển thuê ngoài cao hơn lại trở thành ưu điểm nếu xét về lâu dài, vì nó làm giảm tốc độ mạo hiểm do việc gây ra chi phí kinh doanh cố định cao trong tương lai nếu tự vận chuyển.

Việc lựa chọn phương tiện vận chuyển chuyên dùng nội bộ tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất, kho tàng, trình độ đồng bộ trong việc trang thiết bị sản xuất và khả năng tài chính của doanh nghiệp. Phương tiện vận chuyển dùng cho khả

năng sản xuất và hiệu quả cao đảm bảo cho tốc độ vận chuyển cần thiết cũng như chất lượng của nguyên vật liệu, giảm mức độ lao động năng nhọc của người lao động song cũng đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN (Trang 68 -70 )