0

Định hớng cơ cấu công nghiệp.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 50-52 )

I. Định hớng chung.

3. Định hớng cơ cấu công nghiệp.

3.1. Về cơ cấu ngành.

Xuất phát từ thực trạng cơ cấu ngành hiện nay, chính sách cơ cấu ngành cần đợc thiết kế theo những hớng sau:

- Đối với ngành công nghiệp khai thác : tăng cờng đầu t phát triển mạnh ngành khai thác sản phẩmdầu khí và công ngệ hoá chất, công nghiệp chế biến từ sản phẩm dầu khí.

- Đối với công nghiệp chế biến : khuyến khích toàn xã hội đầu t phát triển mạnh công nghiệp chế biến, đặc biệt theo đinh hớng xuất khẩu. Một số vấn đề cần chú ý khi thực hiện chủ trơng này là:

+ Ưu tiên hơn nữa cho các ngành khai thác tiềm năng nguyên liệu sẵn có trong nớc, trớc hết là ngành nông, lâm, thuỷ sản và ngành sử dụng nhiều lao động dễ thu hút đợc nguồn vốn đàu t của dân và vốn nớc ngoài .

+ Đầu t nghiên cứu tăng thêm hàm lợng khoa học để nâng cao chất lợng hàng chế biến đối với hàng chế biến từ nông, lâm, thuỷ sản.

+ Chú ý tới phát triển nành công nghiệp sản xuất và phân phối điện nớc . + Đầu t phát triển ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu và công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu phát minh, hớng vào c ngành vật liệu cao.

3.2.Về cơ cấu vùnglãnh thổ.

Chú trọng đầu t để nâng tỷ trọng công nghiệp của các vùng miền núi và trung du phía Bắc,các tỉnh ven biển Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. ở đây cần kết hợp giữa đầu t Nhà nớc và đầu t toàn dân. Nhà nớc tập trung đầu t cho công nghiệp khai thác tài nguyên, cho công nghiệp sản xuất và phânphối điện nớc.

Đồng thời khuyến khích toàn dân đầu t phát triển công nghiệp chế biến từ sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp, phát triển các vùng dợc liệu và ngành công nghiệp dợc phẩm trong tơng lai.

3.3.Về cơ cấu quy mô.

Xuất pháttừ thực tiễn Việt Nam hiện nay gần 90% doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hơn nữa xuất phát từ điều kiện phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong tơng lai, Việt Nam cần u tiên cho quy mô vừa và nhỏ có hàm l- ợng khoa học công nghệ và chất xán cao. Bởi lẽ, sự bùng nổ của khoa học công nghệ nh hiện nay đang làm biến đổi t duy kinh tế và t duy kỹ thuật cuả thời đại. Với sự phát triển của nó, các yếu tố của nền kinh tế tri thức đã đẩy các yếu tố cạnh trnh truyền thống nh tài nguyên, vốn, công ngệ với quy mô lớn xuống hàng thứ yếu. Để phát triển công nghiệp vừa và nhỏ cần lu ý :

- Hình thành các tổ chức xúc tiến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Xây dựng mạng lới hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhân lực cho việc phát

triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Hình thành các tổ chức t vấn phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3.4. Về cơ cấu thành phần kinh tế.

Tiếp tục thực hiện chủ trơng đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong ngành công nghiệp:

- Doanh nghiệp công nghiệp Nhà nớc tập trung vào những ngành công nghiệp mũi nhọn, có tính chất mở đờng cho sọ phát triển của ngành công nghiệp và của nền kinh tế quốc dân. Hiện nay đó là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu và công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu phát minh, vật liệu cao, sinh học, điện tử tin học.

- Tạo môi trờng chính sách để các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài phát triển ở các ngành sản xuất các loại hàng hoá khác.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 50 -52 )