0

Kiến nghị về xây dựng chính sách phát triển công nghiệp ở Việt Nam.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 59-61 )

Việt Nam.

Từ một nớc nông nghiệp lạc hậu, phát triển kinh tế theo con đờng xã hội chủ nghĩa, ngay từ những năm 60, Đảng ta đã xác định công nghiệp hoá là nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quấ độ lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện chủ trơng chiến lợc đó, Đảng và Nhà nớc ta đã có nhiều chính sách cho phát triển công nghiệp.Đặc biệt trong những năm đổi mới Đảng và Nhà nớc đã ban hành nhiều chế độ và chính sách nhằm đẩy nhanh tốc độ CNH, HĐH, tăng trởng và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, cho đến nay việc xây dựng các chính sách cho phát triển công nghiệp vẫn còn là vấn đề rất mới đối với ta cả về lý luận và tổ chức thực hiện. Về phơng diện lý luận, chúng ta đã tiến hành xây dựng nhiều chính sách phát triển công nghiệp, song do mục tiêu và nội dung cha bo hàm đầy đủ các lĩnh vực, nên trong chỉ đạo thực hiện kết quả còn hạn chế. Biểu hiện là còn một số chính sách và phơng diện khuyến khích đa ra còn thiếu nhất quán, việc tổ chức chỉ đạo triển khai còn cha đồng bộ.

Trớc yêu cầu đẩy nhanh CNH, HĐH nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế, cần phải xây dựng một cách có căn cứ khoa học chính sách phát triển công nghiệp ở nớc ta. Liên quan tới những vấn đề này cần nhanh chóng giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Một là, để có một chính sách phát triển công nghiệp theo hớng đẩy nhanh

quá trình CNH, HĐH cần phải có một công trình nghiên cứu hệ thống về các chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam, trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của các nớc và phù hợp với điều kiện hiện nay của nớc ta. Hệ thông các chính sách này phải bao gôm một số ngành công nghiệp then chốt nh: năng lợng, chế tạo máy, luyện kim, hoá chất cơ bản và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

- Hai là, trong chơng trình nghiên cứu đó cần xác định rõ mục tiêu của từng thời kỳ để từ đó có sự đầu t đúng đắn cho từng ngành công nghiệp, tng vùng và từng loại quy mô thích hợp.

- Ba là, phải hoạch định lại các ngành công nghiệp , lựa chọn các ngành công nghiệp u tiên nhằm thúc đẩy xuất khẩu phù hợp với điều kiện nớc ta và tình hình phát triển của nền kinh tế thế giới, từ đó đánh giá xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách và phơng tiện khuyến khích phát triển công nghiệp có hiệu quả.

- Bốn là, đổi mới hình thức tổ chức, triển khai, chỉ đạo, hớng dẫn, kiểm soát và môi trơng pháp lý thực hiện chính sách phát triển công nghiệp từ Trung - ơng đến địa phơng và cơ sở, trong toàn bộ hệ thôngs công nghiệp cung nh trong từng ngành, đặch biệt là các ngành đợc lựa chọn u tiên phát triển cho những năm tới.

Kết luận.

Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu tổng quan về công nghiệp trên phơng diện và thực tiễn, làm nền tảng cho việc nghiên cứu các chính sách kinh tế khác nh chính sách của ngành công nghiệp thép, ngành dệt may, ngành chế biến nông lâm hải sản, ngành điện tử tin học,

.

Trên cơ sở lý luận của chính sách công nghiệp, kinh nghiệm của Nhật bản và các NIEs, thực trạng chính sách công nghiệp Việt Nam. Trong thời gian thực tập tại Vụ Công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu t. Tôi đã nghiên cứu chuyên đề “ Một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020”.

Chuyên đề là kết quả thu đợc trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã học, quá trình tìm hiểu thực tiễn qua các tài liệu nghiên cứu và đặc biệt là sự tận tình giúp đỡ của thầy giáo hớng dẫn: Nguyễn Tiến Dũng và Cán bộ hớng dẫn: Lê Thuỷ Chung.

Qua thời gian tìm hiểu cho thắy chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua đã phát huy vai trò của mình, công nghiệp Việt Nam đã có những bớc tiến đáng kể. Song qua đó cũng thấy đợc những hạn chế của chính sách phát triển công nghiệp.

Những giải pháp và kiến nghị đa ra với mong muốn chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam có thể có đợc những bớc tiến xa hơn giúp cho công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung phát triển lên tầm cao mới.

Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của bản thân, rất mong có đợc sự phê bình, hớng dẫn của các thầy giáo, cô giáo và các cô chú làm việc tại Vụ Công nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu t để chuyên đề mang tính thiết thực hơn.

Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng và cán bộ hớng dẫn Lê Thuỷ Chung đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 59 -61 )