0
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

Đổi mới cơ cấu tổ chức và phơng thức quản lý của Công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 73 -74 )

II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoá XNK bằng đờng hàng không từ bản thân VINATRANCO.

a. Đổi mới cơ cấu tổ chức và phơng thức quản lý của Công ty.

Trớc kia VINATRANCO hoạt động theo mô hình Tổng Công ty : Các chi nhánh hiện nay đều là các Công ty có t cáp pháp nhân riêng và hoạt động độc lập. Từ khi VINATRANCO không còn quy chế Tổng Công ty thì các Công ty thành viên trớc kia nay trở thành các chi nhánh, chịu sự quản lý thống nhất từ trụ sở Công ty ở Hà Nội.

Về lý thuyết thì nh vậy nhng trên thực tế các chi nhánh đó tự đứng ra đảm nhận công việc kinh doanh riêng của họ. Có thể nói VINATRANCO đã hoạt động theo kiểu “vỏ mới, ruột cũ” trong đó sự phối hợp trong toàn Công ty là lỏng lẻo và không phát huy đợc thế mạnh của một doanh nghiệp lớn và với cách thức tính chất nh hiện nay, Công ty chỉ là một phép cộng giản đơn của các bộ phận, các phòng ban.

Chính vì vậy, để tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty VINATRANCO nhất thiết phải kiện toàn lại bộ máy, điều chỉnh lại hình thức quản lý của Công ty theo đúng mô hình tổ chức. Phải tạo đợc mối liên kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong qúa trình thực hiện các công đoạn khác nhau của một nghiệp vụ.

Việc Công ty chỉ có duy nhất một phòng giao nhận vận tải chung cho cả giao nhận hàng không và giao nhạan đờng biển và cả bộ phận Marketing tuy có một số điều lợi nhng lại có rất nhiều điều gây khó khăn cho cán bộ trong phòng về vấn đề nghiệp vụ (đã trình bày ở phần trớc). Nên chăng Công ty phân công thật rõ ràng cho từng bộ phận trong phòng hoặc có thể chia phòng giao nhận vận tải ra làm 3 phòng để mỗi phòng thực hiện một công đoạn của dịch vụ. Có nh vậy nghiệp vụ giao nhận hàng không mới đợc chuyên môn hoá cao và do đó chắc chắn sẽ rất nhiều khách hàng tìm đến VINATRANCO.

Bên cạnh việc đổi mới cơ cấu tổ chức, VINATRANCO cũng cần phải đổi mới cả về phơng thức quản lý đa ra một phơng thức quản lý, đa ra một phơng mới sao cho có hiệu quả và đặc biệt là không để tình trạng lỗ vốn xảy ra ở bất kỳ một loại hình dịch vụ nào.

Và một biện pháp nữa là trong thời gian tới nên chăng VINATRANCO nên tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp. Việc cổ phần hoá sẽ giúp giảm chi phí quản lý tối đa, gắn liền quyền lợi của ngời lao động với công việc, tăng tinh thần trách nhiệm của họ với Công ty. Điều này sẽ tạo nên sự thống nhất trong toàn bộ Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động phát huy đợc tiềm lực vốn có của VINATRANCO - một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giao nhận vận tải.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 73 -74 )

×