0

IV. Một số kiến nghị

2. Đối với Trung ơng

Cần có sự chỉ đạo chặt chẽ hơn đến việc thực hiện các quyết định, chính sách về giải quyết việc làm của tỉnh.

Quan tâm đầu t hơn đến việc xây dựng màng lới cơ sở dạy nghề của tỉnh gắn nó với giải quyết việc làm.

Đa ra các chính sách khuyến khích, khen thởng thích đáng cho những đơn vị của tỉnh làm tốt công tác giải quyết việc làm ở tỉnh.

Có các chính sách u đãi ( giảm thuế) cho các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng nhiều lao động nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ của Tỉnh.

Kết luận

Một lần nữa chúng ta lại khẳng định vấn đề việc làm và giải quyết việc làm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng không đối với Hà Tây mà mọi vùng trong nớc ta. Vấn đề giải quyết việc làm trong các năm qua tuy đã đạt đợc một số thành quả, số ngời có việc làm trong mọi ngành kinh tế đều có tăng tuy nhiên với tốc độ tăng nguồn lao động hàng năm còn cao, số ngời hàng năm ra nhập đội quân chờ việc tăng lên không ngừng thì vẫn đề tạo ra ngày càng nhiều chỗ làm việc là một thách thức và là vấn đề thời sự. Do đó cần có các biện pháp cấp bách giải quyết việc làm, tạo ra nhiều việc làm mới góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đa tỉnh Hà Tây trở thành một trung tâm kinh tế- văn hoá- xã hội của nớc ta trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Báo cáo tổng điều tra lao động- việc làm năm 1999, 2000, 2001, 2002 và 2003 của ban chỉ đạo điều tra lao động –việc làm thuộc UBND tỉnh Hà Tây

2. Giáo trình kinh tế lao động- Nhà xuất bản giáo dục 1998

3. Báo cáo kết quả xuât khẩu lao động những năm 1996-2000 của Sở LĐ- TBXH tỉnh Hà Tây

4. Báo cáo kết quả cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm 10 năm (1992-2002) của ban chỉ đạo giải quyết việc làm UBND tỉnh Hà Tây

5. Báo cáo kết quả thực hiện chơng trình mục tiêu việc làm 2001-2003 của Sở Lđ-TBXH tỉnh

6. Báo cáo kết quả công tác lao động thơng binh xã hội năm 2000,2001,2002,2003 của Sở LĐ-TBXH tỉnh

7. Chơng trình thực hiện công tác dạy nghề và giải quyết việc làm đến năm 2005 và 2010 của tỉnh uỷ Hà Tây

8. Liên giám thống kê năm 1998-2000, 2001,2002,2003 của cục thống kê tỉnh Hà Tây.

9. Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 1997

Mục lục

Mở đầu...1

Nội dung...3

Phần I: Lý luận chung về vấn đề việc làm và giải quyết việc làm...3

I. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế thị trờng hiện nay...3

1. Các khái niệm...3

1.1. Việc làm...3

1.2. Gải quyết việc làm...6

1.3. Thất nghiệp...8

2. Vai trò của việc làm và giải quyết việc làm trong nền kinh tế quốc dân...10

II. Các yếu tố ảnh hởng đến vấn đề giải quyết việc làm ...11

1. Yếu tố tự nhiên...11

2. Yếu tố kinh tế- xã hội...13

3. Yếu tố dân số...15

III. ý nghĩa và sự cần thiết của việc làm và giải quyết việc làm...16

1. ý nghĩa của việc làm và giải quyết việc làm...16

2. Sự cần thiết của việc làm và giải quyết việc làm...17

Phần II: Phân tích thực trạng vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tây...19

I. Đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh...19

1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý...19

2. Một số thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt đợc năm 2003...20

3. Những yếu tố ảnh hởng đến vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh ...21

3.2. Tài nguyên, khoáng sản...23

3.3. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng...26

3.4. Các ngành Nông nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ...27

3.5. Các làng nghề, ngành nghề truyền thống...29

3.6. Chiến lợc phát triển kinh tế xã hội ...30

3.7. yếu tố con ngời...31

II. Thực trạng vấn đề việc làm và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1999-2003...32

1. Thực trạng nguồn lao động ở tỉnh Hà Tây giai đoạn 1999-2003...32

1.1. Quy mô nguồn lao động...32

1.2. Cơ cấu nguồn lao động...33

2. Thực trạng về việc làm trên địa bàn tỉnh gia đoạn 1999-2003...37

2.1. Theo khu vực...37

2.2. Theo giới tính...41

3. Vấn đề giải quyết việc làm ở tỉnh Hà Tây gia đoạn 1999-2003...42

3.1. Trong hoạt động cho vay vốn...42

3.2. Trong hoạt động xuất khẩu lao động...46

3.3. Trong công tác giáo dục đào tạo nghề...48

3.4. Giải quyết việc làm theo ngành nghề...50

Phần III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết việc làm cho ngời lao động ở tỉnh Hà Tây...52

I. Mục tiêu giải quyết việc làm trong thời gian tới. ...52

1. Chơng trình giải quyết việc làm năm 2004...52.

1.1. Mục tiêu...52

1.2. Chơng trình...52

2. Chơng trình giải quyết việc làm giai đoạn 2005-2010...54

2.2. Phơng hớng giải quyết việc làm...54

II. Dự báo nguồn nhân lực trong thời gian tới...57

1. Dự báo về dân số, lao động và việc làm...57

2. Dự báo về cầu lao động và khả năng giải quyết việc làm...57

III. Giải pháp giải quyết việc làm cho ngời lao động tỉnh Hà Tây...58

1. Phát triển mạnh mẽ kinh tế- xã hội ở khu vực nông thôn...58

2. Thông qua hoạt động xuất khẩu lao động...60

3. Tăng cờng các hình thức thông tin, dịch vụ về việc làm, đào tạo cho ngời lao động...63

4. Gắn kết đào tạo nghề với giải quyết việc làm...65

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn tỉnh hoạt động đợc thuận lợi...66

6. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm...68

IV. Một số kiến nghị...70

1. Đối với tỉnh...70

2. Đối với Trung ơng...70

Kết luận...70

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY (Trang 69 -76 )