0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Thứ hai là WEQ sẽ xem xét chiều đài của một hàng đợi mà trong đó những gói tin

Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 65 -67 )

sẽ được đưa vào. Trước khi đưa một gói tin vào hàng đợi, mức ngưỡng congestive

điscard threshold (CDT) sẽ được kiểm tra với chiều đài thực sự của hàng đợi đó. Nếu hàng đợi là dài hơn CDT, một gói tin sẽ bị loại bỏ, nhưng có thể không phải là những gói tin mới đến. Gói tin có chỉ số tuần tự cao nhất trong tất cả các hàng đợi của WFQ

sẽ bị loại bỏ.

-ẳễÏễ== -.-—

-.-—

Hình 3.7: Mô tả tiến trình loại bỏ của WFQ

SVTH: Nguyễn Quốc Vương 56

Phạm Đăng Khoa Phạm Đăng Khoa

GVHD: Trương Thị Minh Châu Application of QoS in Designing Network

Những gói tin vừa đến sẽ đi qua tiến trình này, nhưng trong một nhánh của thuật toán, gói tin mới đến sẽ không bị loại bỏ, thay vào đó, một gói tin khác trong một hàng đợi

khác sẽ bị loại bỏ. Một cách cơ bản, nếu gói mới đến cần phải đi vào một hàng đợi đã

vượt quá CDT, WEQ sẽ loại bỏ gói tin có chỉ số tuần tự cao nhất từ bất kỳ hàng đợi nào. Giá trị CDT phải gán bằng bội số của 2. IOS sẽ không chấp nhận bất kỳ giá trị nào khác.

WEQ có thể được cấu hình dùng tối đa 4096 hàng đợi, gọi là dynamic queue. Mỗi khi có một dòng lưu lượng, router sẽ tạo ra một dynamic queue để truyền dòng lưu lượng trên. Khi xử lý xong một dòng lưu lượng, hàng đợi đó sẽ bị huỷ. Thêm vào đó, WFQ giữ tám hàng đợi ấn cho các lưu lượng được tạo ra bởi router. WFQ dùng một mức trọng số rất thấp cho các hàng đợi này để ưu tiên cho các các lưu lượng của hệ thống. Ngoài ra, có một vài hàng đợi trong số 4096 hàng đợi có thể được dùng bởi Resource Reservation Protocols (RSVP) để giữ băng thông. RSVP dùng các báo hiệu để giữ phần băng thông tối thiểu cho những dòng lưu lượng đặc biệt trong một hệ thống mạng, dựa chủ yếu vào các công cụ hàng đợi để thực sự hiện thực được tính năng giữ

băng thông. WFQ, CBWFQ, và LLQ hỗ trợ RSVP.

4.5 Class-Based WF(Q (CBWFO):

Cisco tạo ra CRWEQ và LLQ, sử dụng các khái niệm từ PQ, CỌ và WFQ và có thêm vào vài đặc điểm khác. CBWEFQ dành riêng băng thông cho từng hàng đợi và dùng khái niệm WFEFQ cho các gói tin trong lớp mặc định. LLQ thêm vào trong CBWEFQ khái niệm hàng đợi ưu tiên, nhưng không giống như PQ, LLQ ngăn các hàng đợi có độ

ưu tiên cao khỏi việc bị rơi vào trạng thái chết. Thêm vào đó, cả CBWFQ và LLQ đều

dùng cú pháp tổng quát của MQC khi cấu hình, có nghĩa là nó có các tuỳ chọn phân loại mạnh, bao gồm cả NBAR. CBWFQ và LLQ dùng cấu hình tương tự nhau, sự khác nhau nằm ở chỗ câu lệnh bandwidth hay câu lệnh priority được dùng.

Bởi vì các hai công cụ đều dùng MỌC, cả hai sẽ dùng class-map để phân loại và dùng policy map để tạo ra một tập hợp các nhóm lưu lượng để dùng trên một cổng. Các lớp định nghĩa trong policy map sẽ dùng một hàng đợi. Kết quả là, thuật ngữ hàng đợi và

SVTH: Nguyễn Quốc Vương 57

Phạm Đăng Khoa Phạm Đăng Khoa

GVHD: Trương Thị Minh Châu Application of QoS in Designing Network

cÏlass thường thường dùng qua lại khi làm việc với LLQ và CBWEQ. Nghĩa là, ta có

thể ám chỉ đến một lớp lưu lượng nào đó bằng cả thuật ngữ queue hay class.

CBWFQ và LLQ hỗ trợ 64 hàng đợi hoặc classes. Chiều đài hàng đợi tối đa có thể thay đối, với giá trị tối đa và chiều đài mặc định thay đối đựa theo kiểu của router và

thay đối, với giá trị tối đa và chiều đài mặc định thay đối đựa theo kiểu của router và

tổng số bộ nhớ được dùng. Cả hai đều có một hàng đợi đặc biệt gọi là hàng đợi mặc

định. Hàng đợi này tồn tại ngay cả khi nó không được cấu hình. Nếu một gói tin không

thuộc về nhóm nào được cấu hình trong một policy map, IOS sẽ đặt gói tin và hàng

mặc định. CBWFQ có thể được cầu hình cho nhóm mặc định. Cấu trúc của CBWFQ

Cấu trúc của CBWFQ

Hình 3.8: Mô tả hoạt động của class-bascd wfq (CBWFQ)


Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 65 -67 )

×