0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

So trùng một địa chỉ MÁC nguồn.

Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 50 -52 )

- 6 bit DSCP (DS5 đến DS0)

So trùng một địa chỉ MÁC nguồn.

Bảng 2.11: Một vài cấu hình lệnh zzz/ch trong CB Marking

Lệnh Chức năng

Set [Ip] precedence j7- precedencep-value

Đánh dấu giá trị của IP Precedence cho các gói tin Ipv4 và Ipv6 nếu tham số ip bị bỏ qua. Nếu tham số ip được thêm vào thì chỉ thiết lập cho gói tin Ipv4.

SVTH: Nguyễn Quốc Vương Phạm Đăng Khoa

GVHD: Trương Thị Minh Châu Application of QoS in Designing Network

Set [ip] dsep j?-đsep- | Đánh dấu giá trị của IP DSCP cho các gói tin Ipv4 và vaÌue Ipv6 nếu tham số ip bị bỏ qua. Nếu tham số ip được

thêm vào thì chỉ thiết lập cho gói tin Ipv4.

Sef† coS cos-value Đánh dấu giá trị của CoS.

Set qos-group grozp-id | Đánh dấu giá trị của QoSŠ group.

Bảng 2.12: Các cấu hình lệnh se trong CB Marking

Lệnh Chức nắng

Show policy-map øoøiey-map- | Liệt kê thông tin cầu hình về policy map.

Hame

Show policy-map izferƒace-spec [ | Liệt kê thông tin về hoạt động của policy map input | ouip ][class class-name]_ | khi được kích hoạt tại một interface.


Bảng 2.13: Các cấu hình lệnh thực thi trong CB Marking.

3.7.2. Network-Based Application Recognition (NBAR):

CB Marking và những công cụ thuộc MQC khác có thể dùng NBAR để phân loại traffic. Dùng lệnh class map phụ ch protocoi MQC có thể so trùng các giao thức được nhận biết bởi NBAR. Sự kết nối giữa NBAR và CB Marking hay các công cụ MQC khác đều dựa trên lệnh z2ích protocol.

Lệnh Chức năng

Íp nbar protocol-discovery Interface mode. Kích hoạt NBAR cho traffic ra và vào interface đó.

Ip nbar por-map prøfocoi-nzme | Global mode. Nói NBAR tìm kiếm các giao [tcp | udp] porf-wumnber thức sử dụng số cổng khác với những cổng đã biết. Cũng có thể định nghĩa số công được dùng

SVTH: Nguyễn Quốc Vương 42 Phạm Đăng Khoa

GVHD: Trương Thị Minh Châu Application of QoS in Designing Network

Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 50 -52 )

×