0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Dãy số cổng UDP | RTP dùng số port UDP chẵn từ 16,38 đến 32,767 Có thể của RTP đối chiếu một bộ các giá trị với số port chăn do RTP chỉ dùng

Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 39 -40 )

- Với mỗi gói tin vào một interface, nếu nó hợp với tiêu chuẩn 1, đánh dấu một field với một giá trị.

Dãy số cổng UDP | RTP dùng số port UDP chẵn từ 16,38 đến 32,767 Có thể của RTP đối chiếu một bộ các giá trị với số port chăn do RTP chỉ dùng

của RTP đối chiếu một bộ các giá trị với số port chăn do RTP chỉ dùng

số port chăn.

QoS Group Trường QoS dùng để dán nhãn gói tin bên trong router.

Loại NBAR protocol Được trình bày ở phần Network Based Application Recognition.

ng dụng NBAR | NBAR có thể nhận ra các loại ứng dụng Citrix khác nhau. Citrix CB Marking có thể dùng NBAR để phân biệt dựa trên những

loại ứng dụng đó.

Tên host và chuỗi NBAR cũng có thể so trùng chuỗi URL k m với tên host URL dùng một câu lệnh thông thường. CB Marking có thể dùng

NBAR để so trùng những chuỗi đó cho việc phân loại.

Bảng 2.6: Các trường so trùng trực tiếp với CB Marking 3.5.2. Phân loại với NBAR (Network-Based Application Recognition):

CB Marking có thể cầu hình để tìm kiếm nhiều trường trong hai bảng trên đẻ phân loại gói tin trực tiếp. Tuy nhiên nó cũng có thể dùng NBAR để phân loại packet. NBAR cung cấp cho router khả năng phân loại gói tin đặc biệt là các gói tin khó nhận dạng. Vị dụ, một vài ứng dụng dùng các công có số hiệu động, cho nên lệnh match cấu hình tĩnh tìm kiếm một cổng UDP hay TCP có số cụ thể sẽ không thể phân loại traffic.

NBAR có thể tìm kiếm bên trong UDP hay TCP header và tìm đến tên host, URL hay

MIME trong các HTTTP request. Sự phân tích sâu vào bên trong nội dung của gói tin này còn được gọi là đeep packet inspection. NBAR cũng có thê tìm trong các header

SVTH: Nguyễn Quốc Vương 30 Phạm Đăng Khoa

GVHD: Trương Thị Minh Châu Application of QoS in Designing Network

đó để nhận biết thông tin ứng dụng cụ thể. Ví dụ, NBAR cho phép sự nhận dạng các loại ứng dụng Citrix khác nhau, và cho phép tìm kiếm một mảng của chuỗi URL. Khi lệnh match protocol được dùng, CB Marking tìm kiếm để so trùng các giao thức được phát hiện bởi NBAR. Bất kế NBAR có được sử dụng trong CB Marking hay không nó cũng có thể được sử dụng để thu thập và báo cáo thông tin về các gói tin đi vào hay đi ra một interface. Để xem danh sách các giao thức đang chạy trên một router mà NBAR dược kích hoạt cho một hay nhiều interface, ta dùng lệnh show ip nbar protocol-discovery.

Trườn 5 Diễn giải g

Một phần của tài liệu APPLICATION OF QOS IN DESIGNING NETWORK ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀO THIẾT KẾ MẠNG (Trang 39 -40 )

×