0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Thuật toán chuyển giao mềm

Một phần của tài liệu CHUYỂN GIAO MỀM TRONG MẠNG WCDMA (Trang 35 -38 )

d) Điều khiển Tải (Điều khiển tắc nghẽn)

2.2.2 Thuật toán chuyển giao mềm

Thuật toán có một tầm ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của quá trình chuyển giao

mềm. Hình II.5 đưa ra thuật toán chuyển giao mềm của IS-95A (cũng còn được gọi là thuật toánCDMAone cơ bản)

SVTH: Lê Trung Hiếu Lớp Đ05VTA1 Trang 32

Hình II.5Thuật toán chuyển giao mềm của IS-95A

Trong hình:

 The Active set (Tập tích cực): là danh sách các Cell mà hiện đang kết nối

với trạm di động.

 The Candidate set (Tập ứng cử): là danh sách các Cell mà hiện không được sử dụng trong kết nối chuyển giao mềm, nhưng các giá trị Ec/I0

kênh pilot của chúnglà đủ mạnh để được bổ sung vào tập tích cực.

 The neighbouring set ( Tập lân cận): là danh sách các Cell mà tram di

động đo lường liên tục, nhưng các giá trị Ec/I0 kênh pilot của chúng không đủ mạnh để bổ sung vào tập tích cực.

Trong IS-95A, ngưỡng chuyển giao là một giá trị Ec/I0 cố định nhận được từ

kênh hoa tiêu. Nó rất dễ thực hiện, nhưng lại gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với

những thay đổi tải động. Dựa trên thuật toán IS-95A, nhiều biến đổi của thuật toán

cdmaOne với tính năng động hơn ngưỡng cố định đã được đề xuất cho hệ thống IS- 95B và cdma2000.

Trong WCDMA sử dụng các thuật toán phức tạp hơn, được minh hoạ như trên

SVTH: Lê Trung Hiếu Lớp Đ05VTA1 Trang 33

Hình II.6Thuật toán chuyển giao mềm WCDMA

Thuật toán chuyển giao mềm WCDMA có thể được mô tả như sau:

Lúc đầu. Chỉ có ô 1 và ô 2 nằm trong tập tích cực

Tại sự kiện A. (Ec/I0)P-CPICH3 > (Ec/I0)P-CPICH1 - (R1a-H1a/2)

trong đó (Ec/I0)P-CPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của

ô 1 mạnh nhất, (Ec/I0)P-CPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 3 nằm ngoài tập tích cực và R1a là hằng số dải báo cáo (do

RNC thiết lập, H1a/2 là thông số trễ và (R1a-H1a/2) là cửa sổ kết nạp

cho sự kiện 1a. Nếu bất đẳng thức này tồn tại trong khoảng thời gian ΔT thì ô 3 được kết nạp vào tập tích cực

Tại sự kiện C. (Ec/I0)P-CPICH4 > (Ec/I0)P-CPICH2 +H1c/2, trong đó

(Ec/I0)PCPICH4 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 4 nằm ngoài tập tích

cực và (Ec/I0)PCPICH2 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 2 tồi nhất trong

tập tích cực, H1C là thông số trễ. Nếu quan hệ này tồn tại trong thời gian ΔT và tập tích cực đã đầy thì ô 2 bị loại ra khỏi tập tích cực và ô 4 sẽ thế

chỗ của nó trong tập tích cực

Tại sự kiện B. (Ec/I0)P-CPICH1 < (Ec/I0)P-CPICH3- (R1b+H1b/2)

trong đó (Ec/I0)P-CPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của

ô 1 yếu nhất trong tập tích cực, (Ec/I0)P-CPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 3 mạnh nhất trong tập tích cực, R1b hằng số dải báo cáo (do

SVTH: Lê Trung Hiếu Lớp Đ05VTA1 Trang 34

sự kiện 1B. Nếu quan hệ này tồn tại trong khoảng thời gian ΔT thì ô 3 bị

loại ra khỏi tập tích cực

Trong thuật toán WCDMA, người ta sử dụng ngưỡng tương đối chứ không sử

dụng ngưỡng tuyệt đối. So với IS-95A, lợi ích lớn nhất của giải thuật này đó là sự biểu

diễn tham số một cách dễ dàng, và nhờ có các giá trị ngưỡng tương đối nên không yêu cầu bất kỳ một sự thay đổi tham số nào đối với các khu vực có nhiễu cao và thấp.

Hầu hết công việc trong luận án này đều dựa trên thuật toán chuyển giao mềm

WCMDA.

Một phần của tài liệu CHUYỂN GIAO MỀM TRONG MẠNG WCDMA (Trang 35 -38 )

×