0
Tải bản đầy đủ (.doc) (81 trang)

Phân tích mẫu

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ CAO TẢI XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC (Trang 56 -58 )

MƠ HÌNH NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

3.5.2. Phân tích mẫu

Mẫu đem phân tích là mẫu đầu vào lẫn đầu ra. • Xác định pH

pH là đại lượng đặc trưng cho tính acid hay kiềm của mẫu nước và được định nghĩa theo hàm tốn học như sau:

pH = - log [H-

]

Để đo pH, áp dụng phương pháp so màu với giấy chỉ thị pH. Nhúng đũa thủy tinh vào mẫu nước, chấm lên mẫu giấy chỉ thị. Quan sát màu trên mẫu giấy và so sánh với thang màu chuẩn, ghi nhận khoảng giá trị pH của mẫu nước.

Xác định hàm lượng COD

COD - Nhu cầu oxy hĩa học là lượng oxy cần thiết để oxy hĩa các chất hữu cơ trong thành phần nước thải bằng phương pháp hĩa học (bằng cách sử dụng các tác nhân oxy hĩa mạnh). Với nước rỉ rác cĩ chỉ số COD tương đối cao nên khi phân tích cần phải pha lỗng mẫu sao cho giá trị COD ở vào khoảng < 300 mg/l.

Phương pháp xác định COD áp dụng là đun hồn lưu kín: Hàm lượng COD được tính theo cơng thức sau:

COD = n V C V V mau N that trang )×8000× × ( Trong đĩ:

o Vtrắng: Thể tích FAS dùng để chuẩn mẫu trắng, ml

o Vmẫu: Thể tích mẫu đem đi phân tích, ml

o CN: Nồng độ đương lượng của FAS, N

o n: Số lần pha lỗng mẫu

Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng SS

Nước rỉ rác cĩ hàm lượng chất rắn lơ lửng rất lớn do trong nước cĩ vơ số các hợp chất hữu cơ và vơ cơ hồ tan lẫn khơng hịa tan, hàm lượng này cĩ thể làm tăng chỉ số COD của nước.

Phương pháp áp dụng để xác định SS là phương pháp định phân: SS (mg/l) = mau V m m ) 1000 ( 10 ×

Thí nghiệm Jatest- xác định hàm lượng phèn tối ưu

Xử lý nước thải bằng phương pháp hĩa lý là một trong những phương pháp đem lại hiệu quả cao và hầu như cĩ mặt trong tất cả các dây chuyền cơng nghệ. Chúng thường được đặt trước các cơng trình xử lý sinh học và kết hợp nâng cao hiệu quả xử lý của cơng trình. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp keo tu – tạo bơngï cũng nhằm mục đích hỗ trợ cho quá trình sinh học kỵ khí, đánh giá khả năng độc lập của cơng trình. Nước rỉ rác cĩ độ màu khá cao (>1000 NTU) áp dụng phương pháp này là thích hợp.

Ngồi ra cịn tiến hành các thí nghiệm khác nhằm xác định đặc trưng của nước rỉ rác nghiên cứu.

Tất cả các thí nghiệm trên đều được tiến hành tại phịng thí nghiệm 14- Khoa Mơi Trường & Cơng Nghệ Sinh Học – Đại Học Kỹ Thuật Cơng Nghệ TP.HCM.

CHƯƠNG

4

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ CAO TẢI XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC (Trang 56 -58 )

×