0
Tải bản đầy đủ (.doc) (54 trang)

50 Sinh viên: Nguyễn Huyền

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TIẾN (Trang 50 -51 )

Sinh viên: Nguyễn Huyền

50 Sinh viên: Nguyễn Huyền

Cao đẳng nghề Bách Khoa Khoa kinh tế và quản lý

 Đối với các tổ chức kinh tế: - Khách nợ đã giải thể, phá sản. - Khách nợ đã ngừng hoạt động và không có khả năng chi trả.  Đối với cá nhân: phải có một trong các tài liệu sau:

- Giấy chứng tử (bản sao) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ đã chết nhưng không có tài sản thừa kế.

- Xác nhận của chính quyền địa phương đối với người nợ còn sống hoặc đã mất tích nhưng không có khả năng trả nợ.

- Lệnh truy nã hoặc xác nhận của cơ quan pháp luật đối với người nợ đã bỏ trốn hoặc đang bị truy tố, đang thi hành án.

- Xử lý tài chính:

+ Tổn thất thực tế = Nợ phải thu ghi trên sổ kế toán – số tiền thu hồi được.

+ Doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn dự phòng nợ phải thu khó đòi để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Các khoản nợ phải thu này, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ngoài bảng cân đối kế toán tối thiểu 10 năm, tối đa 15 năm kể từ ngày xử lý, nếu thu hồi được, doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác.

- Phải lập hồ sơ bao gồm:

+ Biên bản của hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp.

+ Bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán, các tài liệu khách quan khác có liên quan chứng minh được số nợ tồn đọng.

- Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được.

+ Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TIẾN (Trang 50 -51 )

×