0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh tốn viên

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 36 -37 )

Con ngời luơn là yếu tố giữ vai trị quyết định trong mọi hành động. Vì vậy ngân hàng cần quan tâm hơn nữa và thờng xuyên phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các thanh tốn viên. Cán bộ thanh tốn Quốc tế cần phải am hiểu tờng tận và cĩ khả năng phân tích mọi điều khoản của các văn bản thơng lệ Quốc tế nh: UCP 500, URC 525, ULB 1930...Đồng thời phải hiểu biết về tập quán, pháp luật và thực tiễn hạt động của từng nớc để cĩ khả năng t vấn cho khách hàng, vừa tránh đợc rủi ro cho ngân hàng. Cán bộ thanh tốn viên cịn phải cĩ phẩm chất đạo đức, cĩ tinh thần trách nhiệm cao, cĩ kinh nghiệm trong thanh tốn quốc tế. Vì vậy cơng tác tổ chức đào tạo, giáo dục cán bộ ngân hàng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng

cao chất lợng hoạt động thanh tốn quốc tế và hạn chế đến mức thấp nhất mọi rủi ro phát sinh từ bản thân NHNN & PTNT Nam Định, cụ thể:

- Cần tiêu chuẩn hố cán bộ làm cơng tác thanh tốn quốc tế bằng việc áp dụng các qui định cụ thể.

- Đào tạo và đào tạo lại nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, cập nhập th- ờng xuyên các thơng tin kiến thức cho cán bộ thơng qua các lớp tập huấn, hội thảo. Tranh thủ sự giúp đỡ đào tạo của ngân hàng đại lý hay tổ chức nớc ngồi.

- Cần cĩ qui chế tuyển chọn cán bộ mới để cĩ thể lựa chọn đợc những cán bộ thực sự cĩ trình độ.

- Cĩ quy chế sát hạch về thi chất lợng cán bộ thanh tốn quốc tế định kỳ để lựa chọn và đánh giá tiêu chuẩn cán bộ, từ đĩ đề bạt bố trí sắp xếp cơng việc phù hợp với cán bộ.

Một phần của tài liệu NH071 DOC (Trang 36 -37 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×