0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

các bên liên doanh đồng kiểm soát.

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 40 -42 )

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

các bên liên doanh đồng kiểm soát.

doanh thu nhận đợc từ hai hoạt động này đợc coi là doanh thu hoạt động sản xuất

kinh doanh nhận đợc từ liên doanh. Vậy, để phân biệt với bốn tài khoản doanh thu trên thì nên xây dung thêm TK 511 (5) - Doanh thu từ liên doanh, để phản ánh

doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng kiểm soát hoặc các tài sản đợc

các bên liên doanh đồng kiểm soát.

3. Cần bổ sung thêm trờng hợp kế toán chuyển nhợng, thanh lý vốn góp cho các đối tác khác trong quá trình liên doanh của các bên tham gia liên doanh:

Nợ TK 111, 112, 211... Giá trị chuyển nhợng (thanh lý) Có TK 222 : Giá trị ghi số

Có TK 515 (3) : Lãi Hoặc Nợ TK 635 (3): Lỗ

4. Khi quyết toán doanh nghiệp phải xác định đợc 3 chỉ tiêu

Lợi nhuận thực hiện = Lợi nhuận cha phân phối + Lợi nhuận đã phân phối

Cả 3 chỉ tiêu này đều quan trọng nên để xác định đợc cả 3 chỉ tiêu thì ít nhất phảI theo dõi đợc 2 trong 3 chỉ tiêu . Nhng theo chế độ kế toán hiên hành thì mới chỉ có TK 421 theo dõi chỉ tiêu “Lợi nhuận cha phân phối”

Vì vậy nên bổ sung I tài khoản loại 4 để theo dõi chỉ tiêu “Lợi nhuận thực hiện”

b. Chứng từ sử dụng

Đoạn 8 của chuẩn mực “Doanh thu và thu nhập khác” có quy định : “Khi hàng hoá hoặc dịch vụ đợc trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ tơng tự về bản chất và

giá trị thì việc trao đổi đó không đợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu. Khi hàng hoá hoặc dịch vụ đợc trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ khác không tơng tự thì việc trao đổi đó đợc coi là một giao dịch tạo ra doanh thu”

Theo qui định này, khi hàng hoá và dịch vụ trao đổi có cùng bản chất và giá trị thì doanh thu không đợc xác định và ghi nhận, còn thực tế ở doanh nghiệp vẫn diễn ra

sự vận động của hàng hoá xuất ra rồi lại nhập vào doanh nghiệp; vẫn có các khoản

chi phí phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hoá. Vấn đề đặt ra ở đây là kế toán nghiệp vụ trao đổi hàng hoá trong trờng hợp này đợc phản ánh trên chứng từ nào

vàphơng pháp kế toán nghiệp vụ này nh thế nào Chuẩn mực “ Doanh thu và thu nhập khác” và thông t hớng dẫn chuẩn mực số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 cha hớng dẫn cụ thể về thủ tục chứng từ và kế toán nghiệp vụ này nh thế nào để đảm bảo tính khoa học và hợp lý. Vậy khi trao đổi hàng hoá, doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng cho hàng hoá đem đổi nhng trên hoá đơn ghi rõ là “ hàng xuất để trao đổi hàng hoá tơng tự về bản chất và giá trị”

Còn chi phí phát sinh trong quá trình trao đổi hạch toán vào chi phí quản lý Nợ TK 642

Nợ Tk 133

KẾT LUẬN

Thu nhập là chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh tế của một cá nhân, một doanh nghiệp, một quốc gia; cũng là chỉ tiêu hàng đầu để ngời ta có thể so sánh mức độ kinh tế giữa các chủ thể kinh tế với nhau. Trong nền kinh tế thị tr- ờng hiện nay nó lại càng chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp. Thu nhập doanh nghiệp không phải đơn giản là kết quả của một phép tính trừ giữa tổng số tiền doanh nghiệp thu đợc và tổng số tiền doanh nghiệp phải chỉ ra, mà để có một quyết định trong quá trình hoạch định kinh doanh, một phơng án đầu t có hiệu quả... ngời ta phải xác định đợc chính xác từng nghiệp vụ tạo ra doanh thu, từng nghiệp vụ phát sinh chi phí từ đó xác định đợc thu nhập với đúng bản chất và giá trị của nó. Điều đó cho thấy sự cần thiết và tầm quan trọng cần phải có của công tác kế toán nói chung và kế toán thu nhập nói riêng và đó cũng chính là lý do tại sao hệ thống kế toán luôn đợc sửa đổi bổ sung để hớng tới hoàn thiện bảo đảm đợc sự phù hợp vốn có của nó

Tuy nhiên trong giới hạn bài viết này do trình độ, thời gian và tài liệu có hạn em

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 40 -42 )

×