0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Thu tiền nhợng bán thanh lý TSCĐ

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 35 -38 )

Nợ TK III, 112, 131 Có TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

- Các chi phí phát cho hoạt động nhợng bán, thanh lý TSC®Đ Nợ TK S11

Nợ TK 133

Có TK III, 112, 141

c. Trờng hợp doanh nghiệp nộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hoá xuất khẩu,

bị truy thu tiền thuế trong thời hạn 01 năm trở về trớc kể từ ngày kiến tra phát hiện

Nợ TK 5I1

Nợ TK S11 Có TK 3333

d. Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:

Nợ TK S11 Có TK 111, 112 Có TK 333 Có TK 338

2.3 Chế độ hạch toán thu nhập- Xác định kết quả kinh doanh *Kết quả kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp đợc tinh nh sau:

Tổng Lợi nhuận Lợi

lợi nhuận = thuần từ hoạt + nhuận

trớc thuế động kinh doanh khác

* Phơng pháp hạch toán

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đợc thực hiện vào cuối kỳ theo trình tự sau:

- Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu Nợ TK 511, 512

Có TK 512, 531, 532

- Kết chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác đinh kết quả: Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng thuần

Nợ TK 512: Doanh thu nội bộ

Có TK 911: Tổng doanh thu thuần

- Kết chuyển giá vốn của số hàng đã tiêu thụ trong kì:

Nợ TK 911

Có TK 632 Có TK 632 - Kết chuyển chi phí bán hàng:

Nợ TK 911

Có TK 641 36

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911

Có TK 642

- Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ TK 911


Có TK 635

- Kết chuyển thu nhập tài chính:

Nợ TK 515

Có TK 911 Có TK 911 - Kết chuyển chi phí khác:

Nợ TK 911

Có TK 811 - Kết chuyển thu nhập khác:

Nợ TK 7I1

Có TK 911

* Xác định kết quả kinh doanh trong kì: - Trờng hợp lãi:

Nợ TK 911

Có TK 421: Lợi nhuận cha phân phối

- Trờng hợp lỗ:

Nợ TK 421: Lợi nhuận cha phân phối Có TK 911

Sơ đồ hạch toán xác định kết quả

TK 521,531 TK SII, S12 TK 632 TK9II 532 —T—— 3 —T= <4 (2) TK 641,642 TK 515711

Đ9» | 4

TK 635,811 TK 421

(6)

————*>

(8) > *

Ghi chú:

(1) - Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

(2) - Kết chuyển thu nhập thuần (3) - Kết chuyển giá vốn hàng bán

(4) - Kết chuyển chi phí bán hàng và chiphí quản lý doanh nghiệp

(5) - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

(6) - Kết chuyển chi phí tàI chính và chi phí khác (7) - Kết chuyển lãi (nếu có)

(8) - Kết chuyển lỗ (nếu có)

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 35 -38 )

×