0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

TK 6428: Chiphí bằng tiền khác

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 32 -35 )

* Phơng pháp hạch toán

Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 334: Lơng và các khoản trích theo lơng trả cho GĐÐ và nhân viên Có TK 338: Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

Có TK 152, 611: NVL xuất dùng cho quản lý

Có TK 153, 242: CCDC xuất dùng phục vụ cho hoạt động quản lý Có TK 214: Chi phí về khấu hao TSCĐ

Có TK 333: Các khoản thuế phí, lệ phí

Có TK 139 : Trích dự phòng phải thu khó đòi

Có TK 111, 112, 331: Các khoản chi phí bằng tiền khác 2.2.2 Chỉ phí hoạt động tài chính

* tài khoản sử dụng

TK 635: “ Chị phí hoạt động tài chính”

Bên Nợ: - Tập hợp chi phí tài chính phát sinh tong kỳ Bên Có: - Các khoản ghi giảm chỉ phí tài chính

- Kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh * Phơng pháp hạch toán

a. Phản ánh chỉ phí hoặc lỗ về hoạt động đầu t tài chính

Nợ TK 635

Có TK III, 112, 141

Có TK 121, 128, 221, 222...

b. Lãi tiền vay đã trả và phải trả:

Nợ TK 635

Có TK III, 112, 341, 311, 335...

c. Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động cho vay vốn, mua bán ngoại tệ

Nợ TK 635

d.Trị giá vốn đầu t bất động sản đã bán

Nợ TK 635

Có TK 228 : Đầu t dàI hạn khác

e. Trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán

- Trích lập hoặc trích thêm

Nợ TK 635

Có TK 129, 229 - Hoàn nhập Nợ TK 129, 229 Có TK 635

f. Chiết khấu thanh toán cho ngời mua hàng hoá, dịch vụ đợc hởng

Nợ TK 635

Có TK 131, III1, 112...

ø. Kết chuyển chênh lệch tỷ giá ngoại tệ trong trờng hợp chênh lệch tỷ giá giảm

Nợ TK 635

Có TK 413

h. Số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d cuối kỳ của các khoản phải thu dài hạn và phải trả dài hạn có gốc là ngoại tệ

Nợ TK 635

Có TK 131: Phải thu của khách hàng Có TK 341: Vay dài hạn

Có TK 342: Nợ dài hạn

1. Các khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ Nợ TK 111, 112: Theo tỷ giá thực tế

Nợ TK 635: Chi phí tài chính (khoản lỗ nếu có) Có TK 111, 112: Theo tỷ giá hạch toán

J. Chi phí chuyển nhợng, cho thuê cơ sở hạ tầng đợc xác định là tiêu thụ

Nợ TK 635

Có TK 228

2.2.3 Chi phí khác * Tài khoản sử dụng TK SII: “ Chi phí khác”

Bên Nợ: - Các khoản chi phí khác phát sinh

Bên Có: - Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tàI khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”

Tài khoản này cuối kỳ không có số d * Phơng pháp hạch toán

a. Khi các khoản chi phí khác phát sinh, nh chi phí khác phục tổn thất do gặp rủi

ro trong hoạt động kinh doanh (bão lụt, hoả hoạn, cháy, nổ... )

Nợ TK S11: Chi phí khác Có TK III, 112, 141...

b. Kế toán nghiệp vụ nhợng bán, thanh lý TSCĐ

- Ghi giảm TSŒĐ và phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ

Nợ TK 214: Giá trị hao mòn

Nợ TK 811: Giá trị còn lại của TSCĐ Có TK 211, 213: Nguyên giá TSCĐ

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 32 -35 )

×