0
Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

TK 6418: Chiphí bằng tiền khác

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 31 -32 )

* Phơng pháp hạch toán

a. Tập hợp chị phí bán hàng phát sinh Nợ TK 641: Chi bán hàng

Có TK 334: Lơng và các khoản phụ cấp phải trả CNV bộ phận bán hàng Có TK 338: Trích KPCĐ, BHXH,BHYT theo tỷ lệ quy định

Có TK 152, 611: NÑVL phụ, xuất dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng Có TK 153, 242: Chi phí về công cụ, dụng cụ

Có TK 214 : Chi phí về khấu hao TSCĐ

Có TK 111, 112, 331: Chi phí mua ngoài phục vụ cho hoạt động bán hàng b. -Trích trớc chi phí bảo hành sản phẩm

Nợ TK 641 Có TK 335

- Khi chi phí bảo hành phát sinh

Có TK 133 : Thuế GTGT

Có TK III, 112, 331: Do mua ngoài

Có TK 334, 338, 152: Tự bảo hành

Có TK 52I : Do bộ phận bảo hành tổ chức bộ phận kế toán riêng - Đối với các doanh nghiệp không dự toán chi phí bảo hành thì chi phí bảo hành thực tế phát sinh đợc tập hợp thắng vào TK6415

2.2.1.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp * Tài khoản sử dụng

TK 642: chi phí quản lý doanh nghiệp

Bên Nợ: - Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh hoặc sang bên Nợ TK 14222- Chi phí chờ kết chuyển Tài khoản này cuối kỳ không có số d

Tài khoản 642 có các tài khoản cấp 2

- TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp - TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý

- TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng - TK 6424: Chi phí khấu hao TSC®Đ - TK 6425: Thuế, phí, lệ phí

- TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài

Một phần của tài liệu PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THU NHẬP (Trang 31 -32 )

×