0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Nhuộm tiêu bản:

Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 41 -43 )

Đặt 3 miếng giấy lọc lên 3 vết bơi

Nhuộm tiêu bản băng thuốc nhuộm tím kết tinh qua giấy lọc trong 1 phút. Nhuộm lugol trong ] phút

Rửa nước

Tây cơn trong 30 giây, để nghiêng tiêu bản, nhỏ từ từ từng giọt cồn cho đến

khi tan hết màu

Rửa nước

Nhuộm bồ sung Fuchsin hoặc safanin từ 10 — 30 giây Rửa nước

Làm khơ và soi tiêu bản với vật kính dâu

- Kết quả:

Với vết bơi của Ư.subilis màu tím — gram dương

4I

F F In To remove this message, purchase the

This document was created using Í< BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

e_ Vết bơi trộn Ư.subiilis + E.Coli cĩ màu hồng lần màu tím

e©_ Vết bơi của E.Coli màu hồng - sram âm

K Gram Staining

Bacteria

Hình 14: Cácb cnhu mgram

Hình 15: K tqu sau khi nhu m gram

CÂUH IVÀ BÀIT P

1) Thực hành làm tiêu bản giọt ép đối với vi khuẩn E.Coii. Vẽ hình và chú thích các

đặc điểm quan sát được.

2) Thực hành làm tiêu bản nhuộm đơn với vi khuẩn Ư.subzilis, vi khuẩn bựa răng. Vẽ

hình và chú thích các đặc điểm quan sát được

42

[m: To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com

là GGLID =

>I DTNVERTER PDEF LÍ

This document was created using

3) Làm tiêu bản nhuộm màu A.#eer. Vẽ hình và chú thích các cơ quan mang bào tử của chúng

4) Trình bày nguyên tắc và ý nghĩa của việc nhuộm kép.


5) Nêu tên các loại thuốc nhuộm sử dụng trong nhuộm gram

6) Trình bày của nguyên tắc nhuộm gram

7) Tĩm tắt phương pháp nhuộm gram. Vẽ hình, chú thích kết quả nhuộm gram

43

F F In To remove this message, purchase the

This document was createdusing BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 41 -43 )

×