0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Cĩth thunhnx khund dàngt đtn c,trêncácc ch tđ ngvt,t hc

Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 25 -28 )

vfvàs d ngmơitr ngGauze lđ phânIlp - Phân bi tx khu n trên mơitr ng Gauze Ï:

® Khunlcvikhunnh y, t

® Khu nlcvikhu nbơng x p, cĩ d ng s 1

- Sau khic y 0,I ml dchm uđt vào mơi tr ng,c n chú ý: nuơi trongt m (28°C)t 7-— 15 ngàym ¡1 yrach nkhu nl criêngr đ c ychuy n

Hình 11: X khu n

25

F F In To remove this message, purchase the

This document was created using lS BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

5. PH NGPHÁPNUƠIC Y VISINHV T

1. Khái ni m

Quá trình nuơi c y vị sinh v tg m 2 khâu: nuơi vàc y

- Nuơi: là quá trình đ mb o và duy trì nh ng đi u kí n thu nl 1 nh t cho s ho tđ ng và phát tri nc a vi sinh v f

- —€C y: lành ng thao tác chuy n vi sinh vtt mơitr ng đang s ng sang mơi tr ngthu nlih nchos phát trí nc achúng

Hai khâu này ø n bĩ v 1 nhau trong quá trình nghiênc uvà ngd ng vi sinh v ft

2. M cdích

- _ Pháthins cĩm tc avi sinh v t trong các nguyên l¡ uv tph mc nnghiên Củ.

- - T¡ n hành nhân gi ng vi sinh v tm tcách nhanh chĩng - Botncácøgi ngthu nkhi t.

- Nghiênc ucác đ c tính sinhh cvàh th ngsinhh cc a chúng. 3. Nguyên t c

- M I thao tác nuơi c y đuphith chi n trong đi u kí n vơ trùng đ tránh nhi m khu n.

- Mơitr ngvàd ngc nuơic yphiđ ckh trùng - - Duy trì các đi ukIi nthu nÏl iđ visinh v tphất trì n 4. Cácph ngphấpc y

a.Ph ng pháp chungc da VÌ CC y Chuy n

Hình 11: Ph ng phápc y chuy nmơiftr ng] ngsang mơi(r ngÌ ng

26

F F In To remove this message, purchase the

This document was created using le: BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

Dán nhãn ghi: tên gi ng vi sinh v t + ngày cây

Một tay câm 2 ống nghiệm: một Ống giống và 1 ống mơi trường

Tay cịn lại cầm que cây và đốt đỏ dây cấy trên ngọn lửa đèn cơn để khử trùng Dùng ngĩn út và ngĩn áp út rút nút bơng của ống giống ra.

Hơ nĩng khử trùng miệng ống nghiệm

Đợi que cấy nguội, đưa que cây vào ống nghiệm lây khuẩn lạc trong Ống giống. Rút que cấy ra và tiến hành cây chuyển trong Ống mơi trường

Khử trùng lại phần khơng khí nơi miệng ống nghiệm rồi đậy nút bơng. Khử trùng lại que cấy sau khi sử dụng xong

CHÚ Ý:

Nếu ống giống là canh trường thì dùng pipet hút canh trường thay cho que cấy.

Thao tác khử trùng ống hút bắt đầu từ đầu nhỏ ống hút sau khi đã tháo giấy bao

SĨI.

Sau khi sử dụng, căm ống hút vào cồn 70% để khử trùng b/Ph ng pháp c y trên th ch nghiêng

Phương pháp này đề cây chuyển các vi sinh vật hiểu khi:

Sử dụng que cấy vịng tiễn hành các thao tác theo đúng trình tự đã nêu trên Thực hiện việc cây giống vào ống thạch nghiêng băng các thao tác tiếp theo:

e© _ Hịa giống ở đầu que cấy vào giọt nước ở đáy ống nghiệm

e© _ Nhẹ nhàng lướt que cấy trên mặt thạch theo các kiểu: hình chữ chi, vịng xoăn, vạch ngang song song

c.Ph ngphápc y trên th chỉ ng: dùng đê cấy vi sinh vật ky khí Sử dụng que cấy hình kim.

Sau khi lấy sinh khối, dùng que cấy này đâm sâu vào khối thạch. Đâm sát đáy ống nghiệm và đâm thành 3 đường: 1 đường giữa và 2 đường sát thành ống. Đường cấy phải thăng, nhẹ nhàng để khơng gây nút, vỡ mơi trường

d.Ph nợ pháp c y trên đĩa pefri *#*ˆ Dùng que c y vịng

27

F F In To remove this message, purchase the

This document was created using Í< BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

Hình 12:Ph ngpháp c ychuy n( mơi(r ngÌl ngsang mơitr ngíth ch - _ Để đĩa petri lên bàn

Dùng que cấy lấy sinh khối vi sinh vật - - Mở hé nắp đĩa petri đủ để cho que cây vào

- _ Nhẹ nhàng và nhanh chĩng lướt que cây lên mặt thạch theo 1 trong các kiểu sau

e© Theo hình chữ chi trên tồn bộ mặt thạch

se Theo những đường song song e Theo 4 hình chữ chi 4 gĩc

Hình 13: K tqu sau khi c y

% Dùng piper: dùng để định lượng vi sinh vật. Cĩ 2 cách thực hiện:

28


Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 25 -28 )

×