0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Bocan, cầu thủy tĩnh

Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 34 -35 )

- - Bình tia

- _ Făm tre vơ trùng

- _ Kính hiển vi, dầu soi

HI. LÀM TIÊUB NT MTH I

1. Các đ cđi mc atiêub nt mth ï

Thao tác làm tiêu bản đơn giản, tiến hành nhanh.

Quan sát được các trạng thải sơng của tê bào như: sự chuyên động của tiên mao,

sự sinh sản, sự hình thành bào tử.

- _ Chỉ sử dụng một lần rồi bỏ đi

2. Cách] ỳi ng vi sinh v tđ làm tiêu b n - _ Đốt đèn cơn lên

- _ Một tay cầm ống nghiệm chứa vi sinh vật - Tay cịn lại cầm que cấy đề khử trùng

-_ Kéo nút bơng ra khỏi ống nghiệm và khử trùng miệng ống nghiệm

34

F F In To remove this message, purchase the

This document was created using Í< BI Ten PDF 3) product at www.SolidPDF.com

- _ Đưa que cây vào lấy sinh khối vi sinh vật. - _ Rút que cấy ra, khử trùng miệng ống nghiệm

- - Đưa giọt mơi trường (hoặc sinh khối) vi sinh vật ở đầu que cấy đặt vào giữa

lame đỀ làm vết bơi

- _ Khử trùng lại que cấy 3. Cách làm tiêu b ngi tép

- _ Dùng que cây lấy giống vi sinh vật để làm vết bơi

- _ Đặt lamelle lên giọt canh trường, tránh tạo bọt khí - _ Quan sát trên kính hiển vi

-_ Chú ý:

® - Nếu giọt dịch quá nhiều, tràn ra ngồi lamelle thì đùng giấy thấm bớt nước đi © Nếu cần quan sát lâu thì dùng vaselin bơi quanh mép lamelle để giọt dịch khỏi bị khơ.

4. Cách làm tiêu b nt mth icĩ nhu m màu aq. Nguyên í c

Phương pháp này sử dụng thuốc nhuộm khơng hoặc ít độc đối với vi sinh vật và

được pha lỗng ở nồng độ đảm bảo cho vi sinh vật vẫn sống và hoạt động sau khi

nhuộm màu

b.. Cách nhu m: Cĩ 2 cách nhuộm vi khuẩn sống:

%4 Cách 1:

-_ Nhỏ I1 giọt thuốc nhuộm xanh methylen 0,001% lên lame

- _ Nhỏ l giọt canh trường vi sinh vật với thuốc nhuộm - _ Đậy lamelle

- - Quan sát tiêu bản ở vật kính X10 và X40

4 Cách 2

-_ Nhỏ I1 giọt thuốc nhuộm xanh methylen 0,001% lên lame

- _ Dùng que cây dàn đều thành 1 vùng nhỏ rồi để khơ tự nhiên.

Một phần của tài liệu THỰC TẬP VI SINH ĐẠI CƯƠN (Trang 34 -35 )

×