0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nớc nhằm đổi mới, nõng cao trỡnh độ kỹ thuật cụng nghệ và chuyển dịch cơ cõỳ nờn kinh tế quốc dõn đỏp

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 41 -42 )

cao trỡnh độ kỹ thuật cụng nghệ và chuyển dịch cơ cõỳ nờn kinh tế quốc dõn đỏp ứng yờu cầu khai thỏc, phỏt huy lợi thế của nền kinh tế trong phỏt triển và hội nhập quốc tế. Tiếp tục rà soỏt để kịp thời điều chỉnh cơ cấu đầu t theo hớng phỏt huy cỏc nguồn vốn trong nớc để giảm sự lệ thuộc vào nợ và viện trợ của nớc ngoài. Xõy dựng và phỏt triển cỏc cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thụng, thụng tin

liờn lạc để vừa tạo điều kiện phỏt triển thị trờng trong nớc vừa thỳc đẩy hội nhập

kinh tế quốc tế.

Trờn cơ sở quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế là cụng việc của toàn dõn và của tất cả cỏc doanh nghiệp đới sự lónh đạo của Đảng, và sự quản lý của Nhà nớc, phải đa cỏc doanh nghiệp thuộc tất cả cỏc thành phần kinh tế vào cuộc. Hiện nay, vấn đề này đối với cỏc doanh nghiệp cũn cú vẻ xa xụi, cha thấy, hết

tớnh cấp bỏch, nhiều doanh nghiệp kể cả cỏc tổng Cụng ty vẫn cũn hớng sản

xuất vào thay thế hàng nhập khẩu và tồn tại dựa vào sự bảo hoọ của Nhà nớc. Nếu cỏc doanh nghiệp trong nền kinh tế khụng chuyển động theo hớng sẵn sàng, tham gia cạnh tranh quốc tế thỡ hội nhập kinh tế quốc tế của ta sẽ khú vợt qua

thỏch thức để tận dụng cơ hội. Phải coi cỏc doanh nghiệp kể cả cỏc hộ gia đỡnh

là tỏc nhõn chủ yếu và trực tiếp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục đối mới để nõng cao vai trũ quản lý hớng dẫn của Nhà núc trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đõy là giải phỏp đặc biệt quan trọng. Bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế ở cỏc nớc trong khu vực vừa qua càng nhắc nhỏ sự cần thiết phải cú một Nhà nớc thụng minh, năng động và cú hiệu lực trong quản lý nền kinh tế núi chung và quản lý, thỳc đẩy tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế núi riờng.

Tất cả cỏc giải phỏp trờn chung quy lại là phải cú con ngời. Thế giới cũng nh cỏc kỳ thi Olimpic quốc tế đó thừa nhận con ngời Việt Nam thụng minh, cần

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 41 -42 )

×