0

Cỏc giải phỏp tổng thể trong việc phỏt triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 33-34 )

ngoại của Việt Nam

3.1. Thực hiện cdi cỏch hành chớnh theo hớng gọn nhẹ, hiệu lực.

Giải phỏp này đó đợc nhận thức rất rừ ràng ở Việt Nam. Hiện nay, những cải cỏch kiểu này đang đợc thớ nghiệm ở thành phố Hồ Chớ Minh theo cơ chế quản lý "một cửa" đối với hoạt động đầu t nớc ngoài. Kết quả thực hiện thể hiện rất triển vọng thành cụng, đợc đụng đảo quần chỳng nhõn dõn ủng hộ, đặc biệt là giới doanh nghiệp; tiết kiệm đỏng kể những chỉ phớ, thời gian khụng cần thiết; ứIảm rừ rệt nạn rtiờu cực, quan liờu... Tuy nhiờn, đõy mới là bớc đầu, trong thời gian tới việc vận dụng mở rộng trong cả nớc cú tành cụng đợc hay khụng phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo thống nhất, cú định hớng rừ ràng của cỏc cấp lónh đạo từ Trung ơng tới địa phơng, trong đú cũng phải kể tới sự hớởng ứng nhiệt tỡnh của quần chỳng.

3.2. Hoàn thiện hệ thống phỏp luật một cỏch đồng bộ, phự hợp với hệ

thống luật phỏp và thụng lệ quốc fế.

Yờu cầu đặt ra đối với hệ thống phỏp luật phỏt hiện nay là việc thụng qua và ban hành luật phải kốm theo cỏc văn bản dới luật - cỏc văn bản hớng dẫn

thực hiện với mức độ cụ thể, chỉ tiết đẻ cú thể thi hành đợc. Đồng thời, phơng

phỏp giỏo dục tuyờn truyền cần cú những thay đổi phự hợp nhằm nõng cao trỡnh độ dõn trớ, trỡnh độ hiểu biết và thi hành luật phỏp (nh tăng cờng hơn nữa mụn học giỏo dục phỏp luật ở cỏc cấp nhà trờng, mở cỏc lớp đào tạo ngắn hạn đủ để

nắm bắt những thụng tin quan trọng nhất của những luật mới ban hành đến

từng cấp cơ sở của ngành, cỏc địa phơng...). Việc thi hành phỏp luật cần cú sự trợ giỳp của cỏc cơ quan chức năng của cỏc trung tõm t_ vấn cú sự kiểm soỏt chặt chẽ từ trờn xuống, giảm thiểu tỡnh trang hiểu sai, ỏp dụng sai hoặc theo kiểu "phộp vua thua lệ làng". Việc ban hành luật đó khú nhng việc ỏp dụng nú một cỏch nhất quỏn, đồng bộ, cụng minh cũn khú hơn. Bởi vậy, vấn đề quan

trọng là cần tăng cờng phỏp chế đi đụi với việc soạn thảo và ban hành hệ thống văn bản phỏp luật, từ cỏc cơ quan luật phỏp đến hành phỏp và t phỏp.

3.3. Xõy dựng và nõng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xó hội Điều kiện này đó đợc đề cập đến từ lõu nay ở Việt Nam, nhng kết quả đạt

Điều kiện này đó đợc đề cập đến từ lõu nay ở Việt Nam, nhng kết quả đạt

đợc hoàn toàn cha phải nh chỳng ta mong muốn. Hệ thống cơ sở hạ tầng đó cú cải thiện nhng cha đỏp ứng đợc yờu cầu kinh tế, đặc biệt là kinh tế đối ngoại của

đất nớc. Đú là do thiếu quy hoạch tổng thể, đồng thời những quy hoạch chi tiết

cụ thể cho từng bộ phận, từng vựng khụng đợc tuõn thủ thực hiện nghiờm ngặt nờn vốn đầu t nhiều khi khụng sử dụng hoàn toàn theo mục đớch ban đầu, chất l- ợng cụng trỡnh khụng đảm bảo, những vựng hoặc lĩnh vực cần đợc u tiờn cú khi

lại khụng đợc thực hiện trớc. Chớnh vỡ vậy cỏc ớc lập quy hoạch, kế hoạch, xõy

dựng, nõng cấp cơ sở hạ tầng hiện cần phải qua sự kiểm soỏt, chỉ đạo trực tiếp của Chớnh phủ từ cấp trung ơng đến địa phơng và đến cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, để chớnh sỏch kinh tế đối ngoại của Việt Nam đợc thực hiện cú hiệu quả cần phải thực hiện đồng thời cỏc giải phỏp nh: cải cỏch cỏc chớnh sỏch

kinh tế cho phự hợp với yờu cầu đổi mới nền kinh tế cũng nh xu thế phỏt triển

của khu vực và thế giới, cải cỏch và phỏt triển hệthống tổ chức ngõn hàng - tài

chớnh hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi về vốn cũng nh những giao dịch

cho cỏc nàh kinh doanh cải tổ hệ thống doanh nghiệp, trớc hết là cỏc doanh nghiệp quốc doanh nhằm nõng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của chớnh.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 33 -34 )