0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Một số định hớng và giải phỏp cấp bỏch bảo đảm an nỉnh kinh tế khi tham gia hội nhập kinh tế.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 34 -35 )

khi tham gia hội nhập kinh tế.

4.1. Thờng xuyờn tổng kết và phỏt hiện những tiờm ấn mất cõn đối trong nền kinh tế.

Với những thành quả đó đạt đợc và những trỡ trệ của kinh tế, phải tiến hành tổng kết và phỏt hiện thờng xuyờn cỏc vấn đề mất cõn đối trong cỏc chớnh sỏch đang thực hiện để cú những giải phỏp kịp thời, đảm bảo nền kinh tế luụn

2Š ứn “ỉ7

luụn hoạt động trong trạng thỏi năng động và ổn định tơng đối. Cần giải quyết tút mối quan hệ giữa mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế và chấn hng nền kinh tế dõn tộc, trons đú chấn hng nền kinh tế quốc gia là mục tiờu cơ bản cũn mở cửa

hội nhập kinh tế quốc tế là phơng tiện đẩy nhanh sự phỏt triển của nền kinh tế.

Cỏc chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ cần phải đợc tiến hành một cỏch linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, tạo ra một thế cõn bằng tơng đối giữa cỏc mục tiờu kinh tế vĩ mụ theo húng: Giải quyết đợc nhiều cụng ăn việc làm, lạm phỏt ở mức thấp nhận đợc, tăng trởng cao, tỷ giỏ hối đoỏi linh hoạt theo cơ chế thị trờng, lói suất thực dơng và dần theo cơ chế thị trờng, giảm thõm hụt ngõn sỏch, giảm thõm hụt cỏn cõn thơng mại và cỏn cõn thanh toỏn.

Thế kỷ XXI là thời đại của nền kinh tế tri thức, là xó hội thụng tin,vỡ vậy

cần phải tớch cực đổi mới cơ cấu ngành nghề của nờn kinh tế, phỏt triển cỏc

ngành nghề cú liờn quan chặt chẽ nền kinh tế tri thức, kỹ thuật thụng tin, điện

tử; thực hiện CNH - HĐH nền kinh tế; đổi mới hoạt động của hệ thống tài chớnh ngõn hàng; phỏt triển mạnh mẽ cụng nghiệp chế biến nụng sản và cỏc ngành

cụng nghiệp xuất khẩu.

4.2. Thực hiện chiến lợc khuyến khớch, hỗ trợ cỏc doanh nghiệp đổi

mới cụng nghệ.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 34 -35 )

×