0

Về thuế suất: thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, hiện nay với chức năng bảo vệ sản xuất trong nớc nờn thuế suất thờng xuyờn đợc thay đổi cho phự hợp vớ

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 29-30 )

vệ sản xuất trong nớc nờn thuế suất thờng xuyờn đợc thay đổi cho phự hợp với những mặt hàng trong nớc đó sản xuất đợc, do đú đó gúp phần tớch cực cho sản xuất trong nớc trong thời kỳ đầu phỏt triển. Nhng chớnh điều này cũng tạo ra những lệch lạc rtrong định hớng đầu t trong nớc, đặc biệ là đầu t nớc ngoài. Trong những năm qua, đầu t nứoc ngoài đó thu hỳt vào những ngành sản xuất ra cỏc sản phẩm cú mức thuế bảo hộ cao, phục vụ cho nhu ccầu của thị trờng trong nớc chứ khụng nhằm chủ yếu vào xuõt khẩu. Do tớnh chất quản lý, điều hành xuất nhạp khẩu cũn nhiều yếu kộm nờn cú tỡnh trạng khoảng 50% sản phẩm của cỏc doanh nghiệp cú voún đầu t nớc ngoài khụng xuất khẩu mà cung ững vào thị trờng nội địa và đõy là việc làm đó gõy nhiều khú khăn cho cỏc doanh nghiệp trong nớc trong việc tiờu thụ sản phẩm. Điều này đó dẫn đến vốn đầu t này cha thực sự gúp phần tăng tiềm lực xõut khẩu, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam và đẩy nhanh đợc khả năng thõm nhập thị trờng của hàng Việt Nam, gõy lóng phớ trong sử dụng nguồn vốn này. Việc ỏp dụng siỏ tớnh thuế tối thiểu nh hiện nay cha phự hợp với quyết định quốc tế mà Việt Nam đó và sẽ phải cam kết thực hiện khi gia nhập ASEAN và WTO cũng nh trong hiệp định thơng mại. Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho hàng chuyờn dựng phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phũng, nghiờn cứu khoa học, giỏo dục. Tuy nhiờn, thực tế

cho thấy rỏt khú xỏc định, trừ một số mặt hàng đặc biệt nh vũ khớ khớ tài quõn

sự, cũn phầnlớn cỏc mặt hàng khỏc cú thể dựng cho đối tợng khỏc nhau làm cho thủ tục xột miễn thuế phức tạp nhng vẫn khụng đảm bảo đợc sự chớnh xỏc, chặt chẽ, dẫn đến lợi dụng trốn thuế. Trong tổ chức thực hiện luật thuế xuất nhập

khẩu cũn bất cập nh việc tớnh thuế đụi lỳc cũn tuỳ tiện ở cỏc cửa khẩu biờn giới,

cụng tỏc quản ký nhiều khi cũn buụng lỏng cộng với tỡnh trạng jđỏnh thuế quỏ

cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu dẫn đến tỡnh trạng nhập lậu gia tăng, hàng ngoại lấn ỏt hàng nội làm cho hàng húa sản xuất trong nớc khụng thể cạnh tranh với hàng hoỏ nứoc ngoàivà gõy thiệt hại cho cỏc doanh nghiệp .

Những năm đổi mới vừa qua,nớc ta đó cú nhiều ccú gắng trong hoàn thiện

chớnh sỏch thuế xuất nhập khẩu.Điều đú đó gúp phàn tớch cực thỳc đẩy xuỏt

nhập khẩu „điều tiết tiờu dựng.Tuy vậy thuế xuất nhập khẩu hiện hành cũn nhiều

điều cha phự hợp vúi thụng lệ quốc tế trong điều kiện hội nhập ,tự do hoỏ thơng

mại :mức thu cũn cao,biểu thuế cũn nhiều thuế suất làm phức tạp quỏ trỡnh thực hiện . Thờm và đú,những bất cập trong tổ chức thực hiờn đang làm giảm hiệu quả hoạt động xuất nhạp khẩu. Tất cả những hạn chế đú của chớnh sỏch thuế suất

nhập khẩu hiện hành đang ứõy trỏ ngại cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Một phần của tài liệu HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VN (Trang 29 -30 )