0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Chuẩn bị bài thảo luận.

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 2 (Trang 40 -41 )

10. Nhận xét đánh giá cuối bài học:

Đánh giá qua các câu trả lời, bài thảo luận, câu hỏi cũng như mức độ tham ø1a của sinh viên vào các hoạt động học tập.

BÀI2. TẠO GIÓNG CÂY MÍA, CÂY BÔNG

1. Vị trí của bài học: tiết § - 14,5.

2. Mục tiêu: Giúp sinh viên hiểu được: nguồn gốc, phân loại, đặc điểm di truyền và các phương pháp chọn tạo giống của một số cây mía, cây bông.

3. Phương pháp giảng dạy: lên lớp kết hợp với các bài thực hành cũng như buôi thảo luận trên lớp về các vấn đẻ liên quan.

4. Mối quan hệ kết nối với bài học trước đó: là những cây trồng chuyên khoa

khác nhau nên không có mối quan hệ kết nối với bài trước.

5Š. Hoạt động học tập của người học:

- Chuẩn bị bài ở nhà.

- Học trên lớp.

- Chuẩn bị và tham gia các bài thảo luận.

6. Các cơ sở vật chất cần cho bài học: Phòng học, máy tính, projector, bảng,

bút viết...

7. Các câu hỏi đánh giá:

- Nguồn gốc phát sinh của cây mía, cây bông?. - Phân loại của cây mía, cây bông 2.

- Những phương pháp chủ yếu sử dụng trong quá trình tạo giống cây mía, cây

bông?.

8. Các chủ đề của các bài học kế tiếp: là các bài thực hành về phân loại cây

khoal lang và lai cầy cà chua.

9, Bài tập ớ nhà và các công việc khác cúa người học:

- Sinh viên tìm hiểu cơ sở của các phương pháp tạo giống cây mía, cây bông giải thích trên cơ sở các kiến thức đã học.

- Liên hệ các kiến thức đã họcvới thực tiễn chọn tạo giống của cây mía, cây bông.

- Chuẩn bị bài thảo luận.

10. Nhận xét đánh giá cuối bài học:

Đánh giá qua các câu trả lời, bài thảo luận, câu hỏi cũng như mức độ tham gia của sinh viên

PHẢN THƯỰC HÀNH (8 tiết)

BÀI 1. Phân loại khoai lang

1. Vị trí của bài học: Từ tiết 15,5 - 18,5.

2. Mục tiêu:

Biết được nguồn gốc phát sinh, sự đa dạng di truyền của cây khoai lang. Năm được phương pháp phân loại đối với cây khoai lang. nhận biết được các loại giống khoai lang.

3. Phương pháp giảng dạy: Giáo viên hướng dẫn thực hành sau đó mỗi sinh viên tự tiễn hành các thao tác để quan sát các mẫu vật giống khoai lang để

tiến hành phân loại.

4. Mối quan hệ kết nối với bài học trước đó: Bài học cung cấp cho sinh viên cái nhìn thực tế về các kiến thức đã học trong phân lý thuyết.

5Š. Hoạt động học tập của người học:

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 2 (Trang 40 -41 )

×