0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

BÀI 1: TẠO GIÓNG KHOAI LANG, ĐẬU TƯƠNG, CÀ CHUA 7 tiết 1.1 TẠO GIÓNG CÂY KHOAI LANG 5G tt E2 2111221212 re 2 tiết

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 2 (Trang 39 -39 )

- Thử khả năng kết hợp để chọn tổ hợp lai tốt nhất.

BÀI 1: TẠO GIÓNG KHOAI LANG, ĐẬU TƯƠNG, CÀ CHUA 7 tiết 1.1 TẠO GIÓNG CÂY KHOAI LANG 5G tt E2 2111221212 re 2 tiết

1.1. TẠO GIÓNG CÂY KHOAI LANG _... 5G tt E2 2111221212. re 2 tiết

1.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây khoai lang 1.1.2. Đặc điểm di truyền của cây khoai lang 1.1.3. Các phương pháp chọn tạo giống khoai lang

1.2 TẠO GIÓNG CÂY ĐẬU TƯƠNG _... 6-56 E SE 2121121112717. re 2 tiết 1.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây ngô

1.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây ngô

1.2.2. Đặc điểm di truyền của cây ngô 1.2.3. Các phương pháp chọn tạo giống ngô

1.3 TẠO GIÓNG CÂY CÀ CHUA. ... 5-56 SSt9 EES E171 1111711211171. 2. tiết

1.3.1. Nguồn gốc và phân loại cây cà chua 1.3.2. Đặc điểm di truyền của cây cà chua 1.3.3. các phương pháp chọn tạo giống cà chua

1.6 THẢO LUẬN _... -Gc Sen HT 0211 111111111111 1111 T1 HH ng nhàn 8 grkrrrreg 1 tiết BÀI2: TẠO GIÓNG MÍA, BÔNG ...-- c1 02111111110111111111111 11x xe 6,5tiết

BÀI2: TẠO GIÓNG MÍA, BÔNG ...-- c1 02111111110111111111111 11x xe 6,5tiết

2.1. TẠO GIÓNG CÂY MÍA... SG Sen TT H12 1111011111 111111e 11111 Exerkke 3 tiết

2.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây mía

2.1.2. Đặc điểm di truyền của cây mía 2.1.3. các phương pháp chọn tạo giống mía

2.2 TẠO GIÓNG CÂY BÔNG ... -5cc St HE E111 H111 1111111111 stxerkree 2,5 tiết 2.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây bông

2.2.1. Nguồn gốc và phân loại cây bông

2.2.2. Đặc điểm di truyền của cây bông 2.2.3. các phương pháp chọn tạo giống bông

2.3. THẢO LUẬN...-- -Gc tt E11 1111111111111 1101111111111. 11111111111 11111111111211111 171 .Lxe. 1 tiết 3. KIÊM TIRA... s2 - - 55c 2< 21 E1 11111213111 211111 111 T111 T11 11 H1 TH TY T1 10g11 gu 1 tiết

3. KIÊM TIRA... s2 - - 55c 2< 21 E1 11111213111 211111 111 T111 T11 11 H1 TH TY T1 10g11 gu 1 tiết

Một phần của tài liệu BÀI GIẢNG TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG CHUYÊN KHOA 2 (Trang 39 -39 )

×