0
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

Kế toỏn tiền lươngvà cỏc khoản trớch theo lương khối sản xuất *Phương phỏp chung để tớnh:

Một phần của tài liệu TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG – CÔNG TY THAN UÔNG BÍ (Trang 40 -44 )

- Bỏo cỏo sau ca, lệnh sản xuất,bảng chấm cụng,bảng thanh toỏn lương,bảng

2 Kế toỏn tiền lươngvà cỏc khoản trớch theo lương khối sản xuất *Phương phỏp chung để tớnh:

*Phương phỏp chung để tớnh:

Tại xớ nghiệp Sàng tuyển và cảng cụng việc sàng tuyển than là chủ đạo lờn lực lượng lao động là rất lớn. Đõy là những cụng nhõn làm việc tại cỏc phõn xưởng sàng tuyển. Hàng ngày quản đốc phõn xưởng sẽ phõn chia cụng việc cho từng tổ và làm việc trong từng ca sản xuất.

Khi nhận lệnh sản xuất, tổ trưởng của cỏc tỗ sẽ bố trớ lao động trong tổ của mỡnh theo từng cụng việc và đến cuối ca căn cứ vào khối lượng sản phẩm thực hiện, và đơn giỏ tiền lương xớ nghiệp ban hành, tổ trưởng sẽ chia điểm cho từng cụng nhõn trong trong tổ.Vỡ chủ yếu là lao động giản đơn nờn mức điểm trong ngày của mỗi người là như nhau nếu làm đủ 8 giờ / ngày, cũn trường hợp làm khụng đủ 8 giờ /ngày thỡ tổ trưởng sẽ trừ đi số điểm tương ứng.

Do cỏch tớnh lương sản phẩm ở cỏc phõn xưởng trực tiếp sản xuất là như nhau nờn ở đõy tỏc giả chỉ trỡnh bày cỏch tớnh lương cho phõn xưởng ST3 làm vớ dụ minh hoạ cho cỏch tớnh.

Cỏch tớnh lương theo sản phẩm cho cụng nhõn trực tiếp sản xuất sản phẩm được căn cứ vào cỏc chứng từ sau:

- Bỏo cỏo sau ca - Lệnh sản xuất

- Bảng chấm cụng

- Bảng nghiệm thu sản phẩm

- Biờn bản thanh toỏn lương phõn xưởng - Bảng chia lương sản phẩm

Từ những chứng từ trờn thống kờ phõn xưởng lờn bảng thanh toỏn lương cho phõn xưởng và chuyển về phũng TCKT, kế toỏn lương lập bảng tổng hợp thanh toỏn lương khối sản xuất toàn xớ nghiệp .

tại xớ nghiệp sàng tuyển và cảng Cụng ty than Uụng Bớ

* Vớ dụ tớnh lương cho phõn xưởng Sàng tuyển3: Căn cứ vào cỏc chứng từ ban đầu như sau:

+/ Bỏo cỏo sau ca: Phản ỏnh khối lượng sản phẩm của tổ sản xuất sau một ca

làm việc

Để lập lờn bỏo cỏo sau ca và tớnh được điểm cho mỗi người cụng nhõn sau khi kết thỳc ca sản xuất , tổ trưởng và phú quản đốc trực ca phải xỏc định được số lượng sản phẩm làm ra sau đú căn cứ vào định mức đơn giỏ Xớ nghiệp đó ban hành để bỡnh cụng chấm điểm cho cụng nhõn trong tổ, rồi chuyển cho quản đốc duyệt lại sau cựng là chuyển cho thống kờ phõn xưởng để vào bảng chấm cụng của toàn phõn xưởng.

Cỏch chia điểm cho cụng nhõn trong bỏo cỏo sau ca (theo số lượng sản phẩm và định mức đơn giỏ của xớ nghiệp ).

Vớ dụ: bỏo ca tổ anh Lý ngày 1/10/2010 được tớnh toỏn như sau:

STT Nội dung cụng việc ĐVT lượngSố Đơn giỏ Thành tiền

1 Tuyển than cục 0-60 Tấn 83 15.000 1.240.000

2 G/cụng than cục 50-90 Tấn 10 20.000 200.000

Cộng: 1.440.000

- Giỏ trị 1 điểm (theo qui định để chia điểm hàng ngày) là:1.000 đồng - Như vậy số điểm sẽ là :1.440.000/1.000=1.440 điểm

-Tổng số người đi làm trong ngày: 18 người

-Số điểm bỡnh quõn của 1 người trong ngày là 80 điểm.

Nhưng vỡ ngày 1/10/2010 trong tổ cú anh Cường làm ca 2 đó đi sớm 1,5 giờ để sửa mỏy, chị Dõng làm ca 1 đó xin nghỉ sớm 1,5 giờ, vỡ vậy anh Cường được chia là 95 điểm, cũn chị Dõng được chia 65 điểm.

Sau khi bỏo cỏo sau ca được làm xong và cú đầy đủ cỏc thành phần như : tổ trưởng sản xuất, cỏn bộ trực ca, quản đốc ký duyệt, thống kờ phõn xưởng tiến hành kiểm tra đối chiếu với sổ nhận lệnh sản xuất xem số người đi làm ghi

tại xớ nghiệp sàng tuyển và cảng Cụng ty than Uụng Bớ

trong bỏo ca cú chớnh xỏc khụng, để trỏnh tỡnh trạng cỏc tổ sản xuất bao cụng gửi điểm vào cụng nhõn. Sau đú vào bảng chấm cụng.

+/ Bảng chấm cụng

Nội dung: Ghi ngày cụng đi làm, cụng nghỉ của từng cụng nhõn và ghi số điểm của từng người

- Cơ sở để lập: Căn cứ vào bỏo cỏo sau ca hàng ngày. +/ Bảng nghiệm thu sản phẩm

Nội dung: Phản ỏnh khối lượng cụng việc đó hoàn thành trong thỏng, thường vào đầu thỏng sau. Cú đại diện cỏc phũng kế hoạch, phũng kế toỏn thống kờ, phũng KCS, phũng an toàn, phũng kỹ thuật, phũng TCLĐ, quản đốc phõn xưởng tiến hành nghiệm thu sản phẩm của phõn xưởng đó hoàn thành trong thỏng để ghi vào biờn bản nghiệm thu.

+/ Biờn bản thanh toỏn lương

- Nội dung: Phản ỏnh toàn bộ khối lượng cụng việc của phõn xưởng đó hoàn thành và đó được ghi trong biờn bản nghiệm thu sản phẩm.

- Cơ sở lập: Căn cứ vào biờn bản nghiệm thu sản phẩm phũng TCLĐ lắp định mức đơn giỏ và tớnh ra tổng tiền lương sản phảm trong thỏng.

+/ Danh sỏch chia lưong sản phẩm

Nội dung: Chia lương sản phẩm cho cụng nhõn phõn xưởng hàng thỏng.

Cơ sở lập: Căn cứ vào bảng chấm cụng cựng với biờn bản thanh toỏn lương của phõn xưởng, thống kờ tiến hành lập bảng danh sỏch chia lương sản phẩm của từng người và cả phõn xưởng.

+/Bảng thanh toỏn tiền lương

Nội dung: Căn cứ vào danh sỏch chia lương sản phẩm và hệ số lương của từng cụng nhõn, mức lương tối thiểu nhà nước đó qui định để tớnh ra tiền lương phộp, học họp…,phụ cấp và cỏc loại tiền khấu trừ qua lương như :BHYT, BHXH, ĐPCĐ. Sau đú tớnh ra lương cũn lĩnh cuối kỳ.

tại xớ nghiệp sàng tuyển và cảng Cụng ty than Uụng Bớ

Anh Lý cú tổng số điểm trong thỏng là 2210 điểm. - Lương sản phẩm = 1001,78 x 2210 = 2.213.934 đồng 3.74 x 540000

- Lương học họp = x 1 = 3.74 x 540.000 =77.676 đồng 26

- phụ cấp tổ trưởng =Lmin x 0.1 =540000 x 0.1 = 54.000 đồng - Tổng tiền lương thực hưởng trong thỏng 10/2010 là :

2.213.934 +77.676+54.000 = 2.345.611 đồng. Cỏc khoản trừ qua lương:

Tạm ứng kỳ 1 là 500.000 đồng Cỏc khoản trớch: BHXH = HS x Lmin x 5% = 3.74 x 540.000 x 5% =84.150 đồng BHYT = HS Lmin x 1% = 3.74 x540.000 x 1% = 16.830 đồng KPĐ = Tổng thu nhập x 1% = 2.399.611 x 1% = 23.996 đồng Tổng cỏc khoản trừ qua lương thỏng 10 là:

500.000+84.150+16.830+23.996 =624.976 đồng Tiền lương thực lĩnh kỳ 2 của anh Lý là:

2.345.611- 624.436 = 1.721.175 đồng

Tương tự như cỏch tớnh lương trờn ,ta sẽ tớnh được lương cho tất cả mọi người trong phõn xưởng, cộng tổng lương và cỏc khoản trừ qua lương như sau:

- Tổng tiền lương: 246.765.000 đồng - Cỏc khoản khấu trừ:

+ Tạm ứng kỳ 1 : 75.000.000 đồng + BHXH 5% : 14.391.500 đồng + BHYT 1% : 2.878.300 đồng

tại xớ nghiệp sàng tuyển và cảng Cụng ty than Uụng Bớ

+ CĐphớ 1% : 2.467.650 đồng

- Tiền lương cũn lĩnh cuối kỳ: 152.027.550 đồng

Dựa vào cỏch tớnh lương cho px sàng tuyển 3 ta ỏp dụng tương tự cho cỏc phõn xưởng sản xuất khỏc trong xớ nghiệp.

Một phần của tài liệu TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG – CÔNG TY THAN UÔNG BÍ (Trang 40 -44 )

×