lam bai tap ve cau bi dong online

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... police arrest the shoplifter 11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes? 12.I must have the dentist check my teeth 13.She will have a veterinary surgeon examine her dog 14.We had a ... 2.She will have Peter wash her car tomorrow 3.They have her tell the story again 4.John gets his sister to clean his shirt 5.Anne had had a friend type her composition 6.Rick will have a barber ... notifies all the workers that they will have to work extra hard this month 10.They have persuaded me that they will go with me to the stadium 11.They have decided that the company will go to the...
 • 4
 • 111,672
 • 6,020
CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

Tiếng anh

... B have just been C is just D to be just His father gave him a very expensive cell phone on his last birthday A He is given a very expensive cell phone on his last birthday B He was given a very ... a very expensive cell phone on his last birthday C He had been given a very expensive cell phone on his last birthday D He has been given a very expensive cell phone on his last birthday What ... CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ" Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf >>>Bị động: S + have/ get + st +done EX: I have my father repair my bike >> I have my bike repaired by my father VI/ BỊ ĐỘNG CỦA...
 • 10
 • 13,886
 • 79
Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Anh ngữ phổ thông

... (like/star/begin ) Active Verb + to V-inf Verb + V-ing Verb + to have + V-3/ed Verb + having + V-3/ed Passive Verb + to be + V-3/ed Verb + being + V-3/ed Verb + to have been + V-3/ed Verb + having been ... drunk by them 15 They belived that he saved me D Much wine is drink by them A It was belived that he saved me C He was belived to have saved me B It was belived that he has saved me D A and C are ... can’t believe! My bicycle last night A was stolen B was stealing C were stolen D stole Mary traffic accidents by dangerous driving A cause B caused C are caused D which are caused Many...
 • 25
 • 15,648
 • 1,383
Tổng hợp bài tập về câu bị động

Tổng hợp bài tập về câu bị động

Ngữ pháp tiếng Anh

... police arrest the shoplifter 11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes? 12.I must have the dentist check my teeth 13.She will have a veterinary surgeon examine her dog 14.We had a ... 2.She will have Peter wash her car tomorrow 3.They have her tell the story again 4.John gets his sister to clean his shirt 5.Anne had had a friend type her composition 6.Rick will have a barber ... notifies all the workers that they will have to work extra hard this month 10.They have persuaded me that they will go with me to the stadium 11.They have decided that the company will go to the...
 • 4
 • 4,477
 • 154
bai tap ve cau bi dong

bai tap ve cau bi dong

Tiếng anh

... house? 72 How many books are you going to give him tomorrow? 73 How many people will they meet at the bus stop next month? 74 How much money have they given the boy this morning? 75 How many girls ... boxes does Tom give for the boy every night? 82 How can you spell this word? 83 How did you bring that case home? 84 How will he buy pens and books tomorrow morning? 85 How have you learnt English ... meeting recently? 76 How many bicycle can they sell to the customer in a day? 77 How many cats does Tom bring from the market? 78 How many pupils does Mrs Lan teach everyday? 79 How many tables...
 • 3
 • 1,528
 • 18
CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

Chứng chỉ A, B, C

... B have just been C is just D to be just His father gave him a very expensive cell phone on his last birthday A He is given a very expensive cell phone on his last birthday B He was given a very ... a very expensive cell phone on his last birthday C He had been given a very expensive cell phone on his last birthday D He has been given a very expensive cell phone on his last birthday What ... CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ" Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf >>>Bị động: S + have/ get + st +done EX: I have my father repair my bike >> I have my bike repaired by my father VI/ BỊ ĐỘNG CỦA...
 • 10
 • 9,044
 • 104
BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

Cao đẳng - Đại học

... give David a big surprise A) A big surprise is going to give David B) A big surprise is going to be given to David C) David is going to give a big surprise D) David is going to be given to a big ... can’t drive, who is going to drive your car? A) If you can’t drive, who is going to be driven your car? B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven? C) If you can’t drive, whom ... considerable damage has caused by the fire John will have received the papers by tomorrow A) The papers will have been received by tomorrow by John B) The papers will have received John by tomorrow...
 • 3
 • 1,632
 • 12
BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

Cao đẳng - Đại học

... give David a big surprise A) A big surprise is going to give David B) A big surprise is going to be given to David C) David is going to give a big surprise D) David is going to be given to a big ... can’t drive, who is going to drive your car? A) If you can’t drive, who is going to be driven your car? B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven? C) If you can’t drive, whom ... considerable damage has caused by the fire John will have received the papers by tomorrow A) The papers will have been received by tomorrow by John B) The papers will have received John by tomorrow...
 • 3
 • 1,597
 • 27
Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động

Mầm non - Tiểu học

... give David a big surprise A) A big surprise is going to give David B) A big surprise is going to be given to David C) David is going to give a big surprise D) David is going to be given to a big ... preventing B can prevent C prevent D can be prevente d 11 Do you get your heating _ every year? A checking B check C be checked D checked 12 Bicycles _ in the driveway A must not leave ... considerable damage has caused by the fire 24 John will have received the papers by tomorrow A) The papers will have been received by tomorrow by John B) The papers will have received John by tomorrow...
 • 9
 • 5,347
 • 214
Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động

Ngữ pháp tiếng Anh

... police arrest the shoplifter 11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes? 12.I must have the dentist check my teeth 13.She will have a veterinary surgeon examine her dog 14.We had a ... 2.She will have Peter wash her car tomorrow 3.They have her tell the story again 4.John gets his sister to clean his shirt 5.Anne had had a friend type her composition 6.Rick will have a barber ... notifies all the workers that they will have to work extra hard this month 10.They have persuaded me that they will go with me to the stadium 11.They have decided that the company will go to the...
 • 4
 • 1,553
 • 10
BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Văn học - Ngôn ngữ học

... có nhiều tranh minh họa * Bài tập 4: Tìm cụm C – V làm thành phần phụ ngữ cụm từ câu sau Hãy cho bi t cụm C – V làm thành phần phụ ngữ trọng cụm từ nào? Trong lúc nhàn rỗi, thường hay kể chuyện ... thuộc thứ mấy? Mình có nhớ ta Ta ta nhớ hàm cười * Bài 2: Chỉ khác cách dùng đại từ câu sau a – Ai bi t sai lầm giáo dục ảnh hưởng đến hệ mai sau - Ai làm cho bể đầy Cho ao cạn cho gầy cò con? b ... nói thêm “ Hoa cúc có cánh, người mẹ sống thêm nhiêu năm” *Bài 3: Nhận xét thái độ người nói hai cau sau a Cái xe tốt đắt /…………………………………………… b Cái xe đắt tốt./…………………………………………… - Em viết thêm câu...
 • 7
 • 26,460
 • 469

Xem thêm