0

bai tap ve cau bi dong dac biet co dap an

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... 4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.5.He discovered that this cotton was grown in Egypt.6.They promise that the performance will start on time.7.He recommends that ... business trip to England.4.It was announced that the meeting was delayed until next week.5.It was discovered that this cotton was grown in Egypt.6.It is promised that the performance will start ... shoplifter.11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes?12.I must have the dentist check my teeth.13.She will have a veterinary surgeon examine her dog.14.We had a man take this photograph...
 • 4
 • 115,563
 • 6,105
Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Anh ngữ phổ thông

... are discovered B. were discovering C. is discovered D. was discovere2. Parrots and crows __________ The most intelligent birds.A. were considering B. are considered C. Considered D. was considered3. ... (like/star/begin )Active PassiveVerb + to V-inf Verb + to be + V-3/edVerb + V-ing Verb + being + V-3/edVerb + to have + V-3/ed Verb + to have been + V-3/edVerb + having + V-3/ed Verb + having been ... swept and the dishes have just been washed. B. The floor and the dishes have just been swept and have just been washed. C. A & B4. I bought an English book and gave it to my friend. A. An...
 • 25
 • 18,022
 • 1,394
Tổng hợp bài tập về câu bị động

Tổng hợp bài tập về câu bị động

Ngữ pháp tiếng Anh

... last week.2.She will have her car washed tomorrow.3.They have the story told again.4.John gets his shirt cleaned.5.Anne has had her composition typed.6.Rick will have his hair cut.7.I will ... tsome people).17.How many languages are spoken in Canada(by them)?18.Are those shoes going to be repaired ?19.His nose has been broken in a football match(by him).20.Have above sentences been ... him).8.Five million pounds was left to her relatives (by her).9.These boxes were handed to the customer (by the shop assistant).10.The first prize was awarded to the reporter (by the board).11.Have...
 • 4
 • 5,256
 • 156
bai tap ve cau bi dong

bai tap ve cau bi dong

Tiếng anh

... How many pupils does Mrs Lan teach everyday?79. How many tables were they preparing at this time last week?80. How many languages do people speak in the world?81. How many boxes does Tom give ... money have they given the boy this morning?75. How many girls has she invited to the meeting recently?76. How many bicycle can they sell to the customer in a day?77. How many cats does Tom ... many trees did they cut down to build that house?72. How many books are you going to give him tomorrow?73. How many people will they meet at the bus stop next month?74. How much money have...
 • 3
 • 1,628
 • 19
CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

Chứng chỉ A, B, C

... campaign.A. The company is thought to be planning a new advertising campaign.B. The company is thought to have planning a new advertising campaign.C. The company was thought to plan a new advertising ... gave him a very expensive cell phone on his last birthday. A. He is given a very expensive cell phone on his last birthday.B. He was given a very expensive cell phone on his last birthday.C. ... to you yet?A. Have the books been given back B. Have the book been give backC. Have the book been gave back D. Have the book being given back 16. The Prime Minister is believed ______________...
 • 10
 • 10,310
 • 108
BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG pot

Cao đẳng - Đại học

... can’t drive, who is going to drive your car? A) If you can’t drive, who is going to be driven your car? B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven? C) If you can’t drive, ... to give David a big surprise. A) A big surprise is going to give David B) A big surprise is going to be given to David C) David is going to give a big surprise D) David is going to be given ... caused a considerable damage. A) A considerable damage been has caused the fire. B) A considerable damage has caused the fire. C) A considerable damage has been caused by the fire. D) A considerable...
 • 3
 • 1,738
 • 13
BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

Cao đẳng - Đại học

... can’t drive, who is going to drive your car? A) If you can’t drive, who is going to be driven your car? B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven? C) If you can’t drive, ... to give David a big surprise. A) A big surprise is going to give David B) A big surprise is going to be given to David C) David is going to give a big surprise D) David is going to be given ... caused a considerable damage. A) A considerable damage been has caused the fire. B) A considerable damage has caused the fire. C) A considerable damage has been caused by the fire. D) A considerable...
 • 3
 • 1,672
 • 28
Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động

Mầm non - Tiểu học

... following35. Have you _________ by a dog?A. bite B. bit C. ever been bitten D. ever been bit36. The room is being _________ at the moment.A. was cleaned B. cleaned C. cleaning D. clean37. It _________ ... you can’t drive, who is going to drive your car?A) If you can’t drive, who is going to be driven your car?B) If you can’t drive, by whom is your car going to be driven?C) If you can’t drive, ... was discovered B. has been discovered C. was discover D. they discover20. The preparation_________ by the time the guest_________A. had been finished- arrived B. have finished- arrivedC. had...
 • 9
 • 5,814
 • 230
Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động

Ngữ pháp tiếng Anh

... 4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.5.He discovered that this cotton was grown in Egypt.6.They promise that the performance will start on time.7.He recommends that ... last week.2.She will have her car washed tomorrow.3.They have the story told again.4.John gets his shirt cleaned.5.Anne has had her composition typed.6.Rick will have his hair cut.7.I will ... shoplifter.11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes?12.I must have the dentist check my teeth.13.She will have a veterinary surgeon examine her dog.14.We had a man take this photograph...
 • 4
 • 2,256
 • 10
Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá C. chỉ bị khửC. không bị oxi hoá, không ... c, d, e, gCâu 28(B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3trong phản ứng làA. chất xúc tác B. môi trường C. chất oxi hóaD. chất khử2 ... thu được hỗn hợp khí Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít khí O2 (đktc) thuđược x gam CO 2 và y gam H2O. Nếu cho V lít khí O2 (đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Cathì...
 • 4
 • 29,015
 • 1,454
Bài tập về từ loại chuyên đề TOEIC có đáp án

Bài tập về từ loại chuyên đề TOEIC đáp án

TOEFL - IELTS - TOEIC

... taken into consideration.A. preserve B. preservation C. preservative D. preserves25. It is tiring to talk to such _________-minded person.A. conservative B. conserved C. conservation D. conserving26. ... B. important C. importantly D. import76. English is the language of international ______. A. communicate B. communicativeC. communicationD. communicatively77. When I was in Thailand, I had ... airport.A. convenienceB. convenientC. convenientlyD. conveniencesBÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI CHUYÊN ĐỀ TOEIC (III)1. __________ for the money management seminar will be forwarded to all the managers...
 • 11
 • 15,077
 • 973
bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều có đáp án

bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều đáp án

Vật lý

... thời gian chạy là: A. 50km/h B. 48km/h C. 44km/h D. 34km/h Bài 11: Một xe chuyển ñộng thẳng không ñổi chiều, trong nửa thời gian ñầu xe chạy với vận tốc 12km/h . trong nửa thời gian sau ... theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển ñộng B. Vật chuyển ñộng theo chiều dương trong suốt thời gian chuyển ñộng C. Vật ñổi chiều chuyển ñộng từ dương sang âm tại thời ñiểm t= 4/3 D. ... bi u diễn chuyển ñộng không xuất phát từ gốc toạ ñộ và ban ñầu hướng về gốc toạ ñộ? A. x=15+40t (km,h) B. x=80-30t (km,h) C. x= -60t (km,h) D. x=-60-20t (km,h) Bài 9:Lúc 7giờ một người ñang...
 • 4
 • 3,904
 • 46
BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

Văn học - Ngôn ngữ học

... lĩnh vực kinh doanh béo bổc. Rừng cây rậm rạp, không nhìn thấy khoảng trống vắng nào.d. Tên sĩ quan bắt đầu thấy trong con người yếu ớt ấy một nghị lực phi thường.e. Mẹ đã đỡ đần con những bước ... lùn cưu mang.6.Hàng ngàn người đã bị cơn bảo Narris cướp mất nhà cửa và người thân.7.Bác Hồ của chúng ta được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới.8.Vì bản tính ôn hòa và bi t tôn ... II: VĂN BẢNCâu 1: Trong văn bản “ Cổng trường mở ra”, câu kết là: “ Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng này là một thế giới sẽ mở ra.”. Em hiểu “ Thế giới...
 • 7
 • 29,269
 • 476

Xem thêm