0

BÀI tập về câu bị ĐỘNG

9 1,142 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 19:01

tài liệu anh cho các bạn ôn thi đại học tuy nó chỉ có chuyện về bài tập bị động nhưng mong các bạn sẽ làm tốt nó để tiếp tục ôn luyện với những phần tiếp theo của mình sẽ được nàng khó dần lên mong các bạn ôn tập thật tốt     !"#$%&!"$%'"#(')*&$%$+$%,*%-(  /0*#-(-+("$12(*-!"*#('3(%"#1!4!%"5!'"-(.#" 6$%,*"#$%('4%$4!%( "#$1( $%(-"#$7("8#$- 9:$'#*;5185$!-*;%"$$"#"&(8$!1! <=;%"$!8#$%'#!+$$>45!(-$1"#$ 5('#.%!,,!% ?*,$1%;-71%(+$%'8!;'$1"#$!88(1$-"(-"#('8(" @*,&(55+('("#('4!%$-"'-$>",*-"# A#$,!-!.$%1(1-B"4#*-$"#$'$8%$"!%"#(',*%-(  CD(1!%"#('3$!;E ;51%$''F G&*-B"#! "#$'$*514(8";%$'(-"#$5(+( %**, #$$%,!-1(1-B"3;(51"#(' !8"*%1;%( "#$$8*-1:*%51 :!% /#$%$$-'!%$.*( "*4!(-""#('#*;'$!-1"#$'$8!%' *% #%('",!'D! 6 #!1 $1"#$8!"'3$ *%$'#$&$-""*"#$8(-$,! 9#$'";1$-"'#!+$1('8;''$1"#$4*55;E*-4%*35$,''(-8$5!'" &$$7 <!+$"#$"#($+$''"*5$-"#$,*'"+!5;!35$4!(-E (-"#$-!E*-!5 ,;'$;,F ?*,$4$*45$&(55(-"$%+($&"#$-$&4%$'(1$-"*- @*&,!-5! ;!.$'1*"#$'4$!7(-!-!1!F A%$*;.*( "*%$4!(%"#*'$'#*$'F C$#!'3%*7$-#('-*'$(-! **"3!55,!"8# /G!+$*;H-('#$1"#$!3*+$'$-"$-8$'F IJK / #$&!("$%3%( ',$"#('1('# /=;% %($-1''$-1"#$'$4*'"8!%1'"*;' 6#$(%.%!-1,*"#$%"*51"#$,"#(''"*%&#$-"#$+('("$1#$%5!'" &$$7 9(,*%1$%$1"#('"%!(-E87$" *%#(',*"#$% <*;1(1-B"'#*&,$"#$'4$8(!58!,!%!' ?#$'#*&$1#$%E87$""*"#$!(%5(-$!.$-" @$5$-1'#(' %($-1#('-$&'#*$' A#$5$L#$%%$5!E+$'H+$,(55(*-4*;-1' C#$'#*4!''('"!-"#!-1$1"#$'$3*>$'"*"#$8;'"*,$% G#$3*!%1!&!%1$1"#$H%'"4%(M$"*"#$%$4*%"$% !+$*;'$-""#$8#%('",!'8!%1'"**;% !,(5F /#$8*,,(N$$!44*(-"$15(8$'$8%$"!% *%"#$,$$E  6$#(1$'"#$3%*7$-8;4(-"#$1%!&$% 9#$7$$4"#('%**,E1!55"#$E,$ <#$!55+*"$1"#$4!%"!.%$!"';88$'' ?:$.!+$ '*,$3!-!-!'!-1'*,$)*&$%' @#$,*+$1"#$ %(1.$(-"*"#$5(+( %**, A#$3*;.#"'*,$8;4'* "$!"*"#$+('("*%'(-"#$-$>"%**, C#$H-1"#$-$&4%*O$8"&*%"#5$'' /G#$'$8%$"!%1(1-B""!7$"#$-*"$"*"#$,!-!.$% PQR 6 #$"*51,$"#!"*;&$%$"#$3$'"!%8#("$8"(-"#('8(" /#$%$4*%"$1"#!""#$)*&$%'&$%$7(55$13 %*'" 6*,$4$*45$(- *%,,$"#!""#$1(%$8"*%('.*( "*"!7$!3;'(-$'' "%(4"* 5!-19#!"*S8$%! *;-8$1"#!""#$,$$E &!' 1$5!$1;-E5-$>"&$$7 <$1('8*+$%$1"#!""#('8*N*-&!'.%*&-(-.4" ?#$4%*,('$"#!""#$4$% *%,!-8$&(55'"!%"*-E,$ @$%$8*,,$-1'"#!"&$'#*;51'"!!""#$8("8$-"$% A:$3$5($+$1"#!"5(8$&*;514!''"#$1%(+( "$'" C#$1(%$8"*%-*EH$'!55"#$&*%7$%'"#!""#$&(55#!+$"*&*%7 $>"%!#!%1"#(',*-"# G#$#!+$4$%';!1$1,$"#!""#$&(55.*&("#,$"*"#$'"!1(;, #$#!+$1$8(1$1"#!""#$8*,4!-&(55.*"*"#$3$!8#"*.$"#$% !""#$&$$7$-1 /$*45$"#(-7"#!"!%!1*-!('"#$3$'" **"3!5545!$%(-"#$/G"# 8$-";% 6#$H-1"#!""#$O*3('-*"';("!35$ *%!.(%55(7$#$% 9#$"$!8#$%$>45!(-$1"#!""#('4*&$% ;5$ (-$4;55$1"#$"%!(- <$"*51,$"#!"#(' **"3!55"$!,#!145!$1&$555!'"'$!'*- TUPK= 9 #!1,-$4#$&4!(-""#$.!"$5!'"&$$7 /#$&(55#!+$$"$%&!'##$%8!%"*,*%%*& 6#$#!+$#$%"$55"#$'"*%!.!(- 90*#-.$"'#(''('"$%"*85$!-#(''#(%" < $#!1#!1! %($-1"4$#$%8*,4*'(E*- ?(87&(55#!+$!3!%3$%8;"#('#!(% @&(55.$""#$1%$'',!7$%"*,!7$!-$&1%$'' A$#!1!,$8#!-(8%$4!(%#('8!% C#$*L$-.$"'"#$"$8#-(8(!-"*,!(-"!(-"#$#$!"$% G#$#!1"#$4*5(8$!%%$'""#$'#*45(L$% %$*;.*( "*#!+$"#$'#*$,!7$%%$4!(%*;%'#*$'F /,;'"#!+$"#$1$-E'"8#$87,"$$"# 6#$&(55#!+$!+$"$%(-!%';%.$*-$>!,(-$#$%1*. 9:$#!1!,!-"!7$"#('4#*"*.%!4#&#$-&$&$%$*-#*5(1!5!'" ';,,$% <#$%$$-'#!1!8!%4$"85$!-$%85$!-"#$(%8!%4$"V  #(')*&$%('&!"$%$1W3, !"#$%X$+$%,*%-(  /2(*-!&!'(-+$-"$1"*0*#-B'3(%"#1!4!%"5!'",*-"# 6#$1( $%('3$( 4%$4!%$1W3#$%,*"#$%X(-"#$7("8#$- 9=;%"$$"#'#*;513$85$!-$1"&(8$!1! <#$ 5('#.%!,,!%#!'3$$-$>45!(-$1W3*;%"$!8#$%X ?#$!88(1$-"&!'8!;'$1(-"#('8("W3'*,$1%;-71%(+$%'X @*,B'4!%$-"'&(553$+('("$1W3#(,X-$>",*-"# A#$'$8%$"!%&!'-B"4#*-$1W3"#$,!-!.$%X"#(',*%-(  C:!'"#('3$!;E ;51%$''3*;.#"3!%F G#$'$*514(8";%$'&*-B"3$#; (-"#$5(+( %**,W3,$X #(' !8"*%&!'-B"3;(5"W3"#$%$$-'X1;%( "#$$8*-1:*%51 :!% /#('#*;'$!-1"#$'$8!%'!%$.*( "*3$4!(-"$1 *%#%(',!'1! 3"#$%$$-' 6#$8!"'#!13$$- $1W3 X3$ *%$'#$&$-""*"#$8(-$,! 9#$4*55;E*-4%*35$,'#!+$3$$-1('8;''$1W3"#$'";1$-"'X '(-8$5!'"&$$7 <!'"#$,*'"+!5;!35$4!(-E (-"#$-!E*-!5,$'$;,3$$-'"5$- W3"#$"#($+$'X ?#$-$&4%$'(1$-"&(553$(-"$%+($&$1*-W3"'*,$4$*45$X @*&,!-5! ;!.$'!%$'4*7$-(-!-!1!W3"#$,XF A%$"#*'$'#*$'.*( "*3$%$4!(%$1F C('-*'$#!'3$$-3%*7$-(-! **"3!55,!"8#W3#(,X /G!+$!3*+$'$-"$-8$'3$$-H-('#$1F / #('1('#('3%*;.#""*,$W3"#$&!("$%X /#$'$4*'"8!%1'!%$'$-""*;'W3*;% %($-1X 6#(''"*%&!'"*51"*"#$,W3"#$(%.%!-1,*"#$%X&#$-"#$ +('("$1#$%5!'"&$$7 9#('"%!(-E87$"&!'*%1$%$1 *%(,B',*"#$% <#$'4$8(!58!,$%!'&$%$-B"'#*&$1"*,$ ?$%E87$"&!''#*&$1"*"#$!(%5(-$!.$-"W3#$%X @('-$&'#*$'!%$5$-""*#(' %($-1'W3#(,X A2(+$,(55(*-4*;-1'&!'5$L"*#$%%$5!E+$'W3#$%X C#$'$3*>$'&$%$#!-1$1"*"#$8;'"*,$%W3"#$'#*4!''('"!-"X G#$H%'"4%(M$&!'!&!%1$1"*"#$%$4*%"$%W3"#$3*!%1X !+$"#$8#%('",!'8!%1'3$$-'$-""**;% !,(5F /5(8$&!'!44*(-"$1'$8%$"!% *%"#$,$$E W3"#$8*,,(N$$X 6#$3%*7$-8;4('#(11$-(-"#$1%!&$%W3#(,X 9#('%**,('7$4"E1W3"#$,X!55"#$E,$ <#$4!%"&!'+*"$1!.%$!"';88$''W3"#$,X ? &!'.(+$-'*,$3!-!-!'!-1'*,$)*&$%'W3;'X @#$ %(1.$&!',*+$1(-"*"#$5(+( %**,W3"#$,X A*,$8;4'* "$!&$%$3%*;.#""*"#$+('("*%'(-"#$-$>"%**,W3 #$%X C#$-$&4%*O$8"(' *;-1&*%"#5$'' /G#$-*"$&!'-B""!7$-"*"#$,!-!.$%W3"#$'$8%$"!%X 6 &!'"*51"#!"*;&$%$"#$!%8#("$8"(-"#('8(" /"&!'%$4*%"$1"#!""#$)*&$%'&$%$7(55$13 %*'"Y#$)*&$%' &$%$%$4*%"$1"*3$7(55$13 %*'" 6!,(- *%,$1"#!""#$1(%$8"*%('.*( "*"!7$!3;'(-$''"%(4"*  5!-1 9"&!'! *;-8$1"#!""#$,$$E &!'1$5!$1;-E5-$>"&$$7 <"&!'1('8*+$%$1"#!""#('8*N*-&!'.%*&-(-.4" ?"('4%*,('$1"#!""#$4$% *%,!-8$&(55'"!%"*-E,$ @"('%$8*,,$-1$1"#!"&$'#*;51'"!!""#$8("8$-"$% A"&!'3$5($+$1"#!"5(8$&*;514!''"#$1%(+( "$'"Y5(8$&!' 3$5($+$1"*4!''"#$1%(+( "$'"C55"#$&*%7$%'!%$-*EH$1"#!" "#$&(55#!+$"*&*%7$>"%!#!%1"#(',*-"# G#!+$3$$-4$%';!1$1"#!""#$&(55.*&("#,$"*"#$'"!1(;, "#!'3$$-1$8(1$1"#!""#$8*,4!-&(55.*"*"#$3$!8# "*.$"#$%!""#$&$$7$-1 /"('"#*;.#""#!"!%!1*-!('"#$3$'" **"3!5545!$%(-"#$/G"# 8$-";%Y!%!1*-!('"#*;.#""*3$"#$3$'" **"3!5545!$%(-"#$/G"#8$-";% 6"(' *;-1"#!""#$O*3('-*"';("!35$ *%!.(%55(7$#$%Y#$O*3(' *;-1"*3$-*"';("!35$ *%!.(%55(7$#$% 9"&!'$>45!(-$1"#!""#('4*&$% ;5$ (-$4;55$1"#$"%!(- <&!'"*51"#!"#(' **"3!55"$!,#!145!$1&$555!'"'$!'*- 9 #!1"#$.!"$4!(-"$15!'"&$$7 /#$&(55#!+$#$%8!%&!'#$1"*,*%%*& 6#$#!+$"#$'"*%"*51!.!(- 90*#-.$"'#(''#(%"85$!-$1 < $#!'#!1#$%8*,4*'(E*-"4$1 ?(87&(55#!+$#('#!(%8;" @&(55.$"!-$&1%$'',!1$ A$#!1#('8!%%$4!(%$1 C#$*L$-.$"'"#$#$!"$%,!("!(-$1 G#$#!1"#$'#*45(L$%!%%$'"$1 %$*;.*( "*#!+$*;%'#*$'%$4!(%$1F /,;'"#!+$,"$$"#8#$87$1 6#$&(55#!+$#$%1*.$>!,(-$1 9:$#!1"#('4#*"*.%!4#"!7$-&#$-&$&$%$*-#*5(1!5!'" ';,,$% <#$%$$-'#!1"#$(%8!%4$"85$!-$1 D +;,!-#8;*
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập về câu bị ĐỘNG, BÀI tập về câu bị ĐỘNG,