0

kinh nghiệm phỏng vấn xin việc tiếng anh

10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân doc

10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân doc

Kỹ năng phỏng vấn

... về công ty bạn xin việc 10 kinh nghiệm phỏng vấn xin việc của tân cử nhân 1. Cho họ thấy bạn luôn hứng thú Hãy cho người phỏng vấn thấy bạn là ai. Hãy kết thúc buổi phỏng vấn với những ... cho họ trong buổi phỏng vấn 7. Hãy cho họ biết họ cần gì Một cách hữu hiệu nữa là hãy cư xử như bạn là một nhà tư vấn chứ không phải một người dự tuyển. “Trong cuộc phỏng vấn, hãy tìm hiểu ... đó. Việc gọi điện ngay vào ngày hôm sau sẽ khiến bạn bị cho là nôn nóng, cập rập. 5. Hãy gửi một tấm thiệp cảm ơn Một cách tích cực mà không quá lấy lòng người phỏng vấn chính là việc...
 • 3
 • 1,895
 • 2
Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc pdf

Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc pdf

Kỹ năng phỏng vấn

... mình với Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc Có rất nhiều thông tin trên internet giúp về interview. Câu hỏi ai cũng biết trước, và có thể câu trả lời cũng được chuẩn bị. Bên phỏng vấn và ... như thế, họ sẽ là nạn nhân của việc nói xấu tiếp theo. Nên nói về cơ hội mới, thách thức mới và nhìn về tương lai. Bạn đi thi hay xin việc, nếu những người phỏng vấn có những câu hỏi chuyên ... đến vài chục triệu. Đương nhiên công việc khó hơn thì lương bổng cũng được mong đợi là cao hơn hiện nay. Anh nói, việc lương bổng có thể bàn sau nếu anh là người được tuyển. Tôi thấy bên...
 • 9
 • 1,702
 • 8
Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc potx

Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc potx

Kỹ năng phỏng vấn

... từng phỏng vấn với người ấy - Ðiện thoại làm quen với thư ký, trợ lý của người ấy và hỏi đôi điều về Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc người ấy. - Ðiện thoại cảm ơn người sẽ phỏng vấn bạn, ... thất đẹp quá anh Hoàng nhỉ, hoặc 1. Nơi phỏng vấn. - Bạn đã biết rõ địa điểm nơi phỏng vấn? - Mất bao lâu để đến nơi phỏng vấn? - Phải đến nơi phỏng vấn trước hẹn từ 5 - 10 phút. - Nếu xe ... khi phỏng vấn. - Nên đi rửa tay trước khi vào phỏng vấn. 6. Trang phục - Gọn gàng, thanh lịch, kín đáo, tương tự những người làm cùng bộ phận anh Hoàng có tấm tranh đẹp quá - Người phỏng...
 • 6
 • 1,072
 • 0
Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc

Tiếng Anh Phỏng Vấn Xin Việc

Kỹ năng phỏng vấn

... Vìvậynếunóitôilàngườilạnhlùngthìkhôngcôngbằngchotôilắminterviewer2:Yes,Ihearyou.I’vebeenthere.-Đượcrồi,cótôitinbạnmà.341.1.1.1.""""ItItItItseemsseemsseemsseemsunnecessaryunnecessaryunnecessaryunnecessarytotototomarkmarkmarkmarkthemthemthemthemseparatelyseparatelyseparatelyseparately""""Vớimẫucâu““““ItItItItseemsseemsseemsseemsunnecessaryunnecessaryunnecessaryunnecessarytotototomarkmarkmarkmarkthemthemthemthemseparatelyseparatelyseparatelyseparately””””ýlàkhôngcầnthiếtphảichiatáchcácgiaiđoạntiếnhànhchiếnlượcmarketingchocácsảnphẩmmớithànhcácphầnnhỏ.Cácbạnnhớcấutrúcnàynhé:"Itseemsunnecessaryto+Độngtừ"2.2.2.2."I"I"I"Ithoughtthoughtthoughtthoughtrecognitionrecognitionrecognitionrecognitionofofofofnewnewnewnewproductproductproductproductviaviaviaviamediamediamediamediawaswaswaswasessentialessentialessentialessential""""Vìlàthuyếttrìnhnêncầncótínhthuyếtphụcnênsauđóbạncầnđưaralờigiảithíchcủamìnhtạisaolạikhôngcầnphảitáchchúngthànhnhữngphầnnhỏ.Phảinhậnthứcrằngđốivớinhữngsảnphẩmmớithìviệctruyềnthông,quảngcáo,marketinglàvôcùngquantrọng.Cấutrúctiếptheolà:““““IIIIthoughtthoughtthoughtthoughtrecognitionrecognitionrecognitionrecognitionofofofofnewnewnewnewproductproductproductproductviaviaviaviamediamediamediamediawaswaswaswasessentialessentialessentialessential””””----viaviaviaviamediamediamediamedialàthôngquatruyềnthông.Cảcâucónghĩalà:Tôinghĩràngviệcnhậndiệnsảnphẩmmớithôngquacácphươngtiệntruyềnthôngđạichúnglàvôcùngquantrọng3."As3."As3."As3."AsIIIIhavehavehavehavealreadyalreadyalreadyalreadysaid,said,said,said,what'swhat'swhat'swhat'simportantimportantimportantimportantisisisisstablestablestablestablemarketmarketmarketmarketpenetration"penetration"penetration"penetration"1CuCuCuCuốốốốnnnnssssááááchchchchnnnnààààyyyyđượđượđượđượccccggggửửửửiiiittttớớớớiiiibbbbạạạạnnnnbbbbởởởởiiiiVietLion.ComVietLion.ComVietLion.ComVietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComwWw.VietLion.ComTiTiTiTiếếếếngngngng Anh Anh Anh AnhPhPhPhPhỏỏỏỏngngngngVVVVấấấấnnnn Xin Xin Xin XinViViViViệệệệccccBBBBààààiiiikhkhkhkhóóóóaaaaEpisodeEpisodeEpisodeEpisode1-1:1-1:1-1:1-1:MiMiMiMiêêêêuuuuttttảảảảttttíííínhnhnhnhccccááááchchchchInterviewer1:Haha.Youlooktotallynervous,takeiteasykiddo!-Haha.Bạntrônglo14chứngminhnhữngthànhquảtíchcựcsẽquyếtđịnhsựthànhcôngcủangườilãnhđạo.interviewer2ThenIguessyouhavesomepotentialtobeanaggressiveleader?Vậythìtôiđoánbạncótốchấtđểtrởthànhmộtngườilãnhđạođầythamvọng?user(male)Asuccessfulleadershouldfirstrecognizeeachemployee’scapabilities.Ngườilãnhđạothànhcôngtrướctiêncầnphảinhậnrakhảnăngcủatừngnhânviên.user(male)Sothatemployeeswillbecomemotivatedthemselves.Từđó,nhânviênsẽcóđộnglựcđểlàmviệc.user(male)It's‘softcharisma’sotospeak.Đólàmột"đứctinmềm"cònmạnhhơncảlờinói.user(male)Thatismydefinitionofasuccessfulleader.Đólàđịnhnghĩacủatôivềmộtngườilãnhđạothànhcông.interviewer3Allrightthen,ourlastquestion.Haylắm,câuhỏicuốicùngnhé.interviewer3Whatisthemostimportantthingtoyounow?Hiệngiờđiềugìlàquantrọngnhấtvớibạn?user(male)Ofcourseit’ssolidemployment.Tấtnhiênlàmộtcôngviệcổnđịnhrồi.user(male)Whatmattersthemosttomenowis,Điềuquantrọngnhấtvớitôibâygiờlà,user(male)todotheworkIloveandgetpaidforit.đượclàmvàkiếmtiềntừcôngviệcmìnhthích.user(male)SonowI'mreadytobeatyourservice,sir!Vìthếgiờrôiđãsẵnsàngđểlàmviệcrồi, anh/ chịạ.interviewer1Well,you’vegotmethere.Haylắm,bạnnóiđúngýtôirồiđấy.interviewer1Anyway,welldone!Bạnlàmtốtlắm.HHHHướướướướngngngngddddẫẫẫẫnnnnmmmmởởởởrrrrộộộộngngngng17BBBBààààiiiikhkhkhkhóóóóaaaainterviewer3Dowemakeyoufeeluncomfortable?-Chúngtôikhiếnbạncảmthấykhôngthoảimáià?user(female)No,notyou,it’sjustthatIamabitnervous.-Không,khôngphảilàdo anh/ chịđâu,chỉlàtôihơilolắngmộtchútthôi.interviewer3Wearenottryingtointimidateyouoranything,justrelax.-Chúngtôikhônglàmgìđâumàlo,cứthoảimáiđinào.interviewer3Whatisyourfavoritehobby?-Sởthíchcủabạnlàgì?user(female)IhavemanyhobbiesthatIenjoy.-Tôicórấtnhiềusởthích.user(female)ButthosehobbiesthatItakepartinaremostlyjustordinary.-Nhưngnhữngsởthíchmàtôithamgiacũngchỉlànhữnghoạtđộngbìnhthườngthôi.user(female)Ilikegoingtobookstores,tothemovies,andwhatnot.-Tôithíchđếncáchiệusách,đixemphimvànhữngthứtươngtựnhưvậyinterviewer2Tellmeaboutyourstrengths ... Đólàdobịảnhhưởngbởicácdoanhnghiệpnướcngoài.user(female):Attheadventoftheglobaldepression,branchesalsohavebeenaffected Trongcuộckhủnghoảng kinh tếtoàncầuthìcácdoanhnghiệpcũngsẽbịảnhhưởngítnhiều.interviewer1:Isee ... Baonhiêunămnaycôngtychúngtavẫnduytrìđượcvịtríđứngđầu.user(female):However,inrecentyearsoursalesincreasehasslowed,-Tuynhiêntrongnhữngnămgầnđâythìtăngtrưởngvềdoanhsốbánhàngđãchậmlại,user(female):whilethesalesofourcompetitionrisesrapidly trongkhidoanhsốbánhàngcủacácđốithủcạnhtranhlạitănglênmạnhmẽ.user(female):Thatmeansourcompetitorshavebecomedistinguishedintheirfields...
 • 108
 • 922
 • 2
Mẫu câu hỏi và trả lời khi đi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh

Mẫu câu hỏi và trả lời khi đi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh

Kỹ năng phỏng vấn

... HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH 19:33 Tien Bui Duc No comments Sau đây là một số câu hỏi phỏng vấn xin việc rất thông dụng được các nhà tuyển dụng thường xuyên sử dụng khi phỏng vấn ... bắt đầu một buổi phỏng vấn với các bạn. Những câu hỏi phỏng vấn xin việc hết sức căn bản phải không các bạn? Hãy chuẩn bị thật kỹ những câu này để làm hành trang cho buổi phỏng vấn của mình nhé. ... làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.” Trên đây là 5 câu hỏi phỏng vấn xin việc...
 • 10
 • 5,397
 • 5
Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè pdf

Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè pdf

Kỹ năng phỏng vấn

... Kinh nghiệm phỏng vấn khi xin việc làm thêm mùa hè Bạn biết gì về phỏng vấn làm thêm mùa hè? Để có được công việc, bạn phải trải qua bước CV, phỏng vấn và thử việc. Được mời phỏng vấn ... bản thân vào vị trí việc làm đó. Các câu hỏi sơ đẳng trong phần phỏng vấn nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm hiểu về khả năng của bạn, trình bày yêu cầu - thời gian biểu của công việc, và cũng để ... về câu hỏi bạn có thể nhận được trong kì phỏng vấn. Một số câu hỏi thông dụng Tại sao bạn lại quan tâm đến công việc này? Thời gian bạn muốn làm việc vào hè này? Khi nào bạn có thể bắt đầu...
 • 2
 • 1,737
 • 0
hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Tài liệu khác

... một cuốn sách về hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc một cách thông minh là quan trọng và tôi có nhiều ý tưởng. Vì vậy, sau khi có được nhiều kinh nghiệm hơn, tôi sẽ thử viết một ... it.""Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản ... smooth flow."Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn...
 • 6
 • 2,564
 • 32
125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx

125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx

Kỹ năng phỏng vấn

... problem and fix it in the next milestone. Both options didn’t sound very appealing. I suggested fixing the program now, and perform another build to verify the fix instead of waiting for tomorrow....
 • 89
 • 986
 • 1
Những kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc doc

Những kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc doc

Kỹ năng phỏng vấn

... những kinh nghiệm quý báu mà bạn từng có thông qua công việc cũ. Đừng quên dẫn thêm lời khen ngợi của sếp cũ dành cho bạn (nếu có). hoàn toàn có thể làm việc theo nhóm, nhưng bạn thích làm việc ... sẽ xử lý stress thế nào vì trong buổi phỏng vấn, ít nhiều bạn đã bị stress với những câu hỏi của nhà tuyển dụng. Vì thế, cách tốt nhất khi trả lời phỏng vấn là hãy bình tĩnh, trả lời rành rọt, ... nhất? Bạn đang muốn xin vào vị trí nào, hãy hướng câu trả lời đến những điều kiện làm việc liên quan đến vị trí đó. Ví dụ: Nếu vị trí tuyển dụng thiên về nghiên cứu và làm việc một mình, hãy...
 • 6
 • 814
 • 0
Những kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc pps

Những kinh nghiệm khi phỏng vấn xin việc pps

Kỹ năng phỏng vấn

... cách, thái độ…) và những kinh nghiệm quý báu mà bạn từng có thông qua công việc cũ. Đừng quên dẫn thêm lời khen ngợi của sếp cũ dành cho bạn (nếu có). 8. Trong công việc cũ, bạn đã từng có ... nhất? Bạn đang muốn xin vào vị trí nào, hãy hướng câu trả lời đến những điều kiện làm việc liên quan đến vị trí đó. Ví dụ: Nếu vị trí tuyển dụng thiên về nghiên cứu và làm việc một mình, hãy ... thích làm việc tập thể, và thế mạnh của bạn là có tinh thần cộng tác rất cao. 11. Tại sao bạn lại muốn công việc này? Câu trả lời phải cụ thể dựa vào những tiêu chí tuyển dụng của công việc. ...
 • 5
 • 601
 • 1
125 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh doc

125 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh doc

Anh ngữ phổ thông

... considering any other offers right now? 23. Asking Questions 125 câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh Basic Interview Questions I 1. Tell me a little about yourself. 2....
 • 16
 • 965
 • 4
125 câu hỏi - trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh pps

125 câu hỏi - trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh pps

Kỹ năng phỏng vấn

... 125 câu hỏi - trả lời khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh Đây là 125 câu hỏi có tần suất gặp nhiều nhất khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, các câu trả lời đưa ra nhiều lựa...
 • 10
 • 731
 • 0

Xem thêm