0

dự trù mua văn phòng phẩm

Báo cáo thực tập kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch

Báo cáo thực tập kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch

Kế toán

... * Thủ tục luân chuyển : - Đầu quý kế toán gửi bảng kê nhu cầu văn phòng phẩm quý cho cán Phòng đăng ký BẢNG DỰ TRÙ MUA VĂN PHÒNG PHẨM Quý I/2005 Họ tên : Nguyễn Thò Thanh Diệp Bộ phận công tác ... tiền (Đã ký ) 2.2.4 Thanh toán vật tư văn phòng (Mục 110) * Chứng từ sử dụng : - Các hóa đơn bên cung cấp dòch vụ :Vật tư văn phòng, văn phòng phẩm … - Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản ... cầu thực tế Phòng trình lãnh đạo duyệt PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG TỔNG HP DỰ TRÙ MUA VĂN PHÒNG PHẨM QUÝ...
 • 63
 • 922
 • 0
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Quỹ đầu tư

... trả, giảm khác) 15 Kinh phí chưa toán chuyển kỳ sau [13 – (14 16 +15)] III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KP chưa toán kỳ trước chuyển qua 17 - Từ năm trước chuyển sang 18 Kinh phí kỳ a) Được phân ... Giảm kỳ 43 Số lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44 VII Viện trợ Trong kỳ I VI NGUỒN KHÁC VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN Vốn kỳ trước lại chuyển sang kỳ 45 Vốn thực nhận kỳ 46 Luỹ kế Trong kỳ Luỹ kế Trong ... ………………………… …………………………… II CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ NƯỚC 100 …………………………… …………………………… …………………………… III CHI DỰ ÁN 200 Chi quản lý …………………………… …………………………… Chi thực …………………………… …………………………… IV CHI TINH GIẢN...
 • 8
 • 3,188
 • 4
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Biểu mẫu

... trả, giảm khác) 15 Kinh phí chưa toán chuyển kỳ sau [13 – (14 +15)] 16 III KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN 17 - Từ năm trước chuyển sang KP chưa toán kỳ trước chuyển qua 18 Kinh phí kỳ a) Được phân ... KINH DOANH Số đầu kỳ 41 Tăng kỳ 42 Giảm kỳ 43 Số lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43) 44 VII VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN Vốn kỳ trước lại chuyển sang kỳ 45 Vốn thực nhận kỳ 46 Tổng số vốn sử dụng kỳ (45 +46) ... ………………………… …………………………… II CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ NƯỚC 100 …………………………… …………………………… …………………………… III CHI DỰ ÁN 200 Chi quản lý …………………………… …………………………… Chi thực …………………………… …………………………… IV CHI TINH GIẢN...
 • 5
 • 3,744
 • 10
THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SXKD VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Kế toán

... người bán 132 Các khoản phải thu khác 138 IV Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 40.300.000 139 Hàng tồn kho 140 649.988.102 Hàng tồn kho 141 649.988.102 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ... dài hạn Đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 230 0 0 7.516.754 231 239 Tài sản dài hạn khác 240 Phải thu dài hạn 241 Tài sản dài hạn khác 248 Dự phòng phảI thu dài hạn khó ... phải trả ngắn hạn 319 II Nợ dài hạn 320 Vay nợ dài hạn 321 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 322 Phài trả, phải nộp dài hạn khác 328 Dự phòng phải trả dài hạn 50.874.265 316 742.006.846 329 B VỐN CHỦ...
 • 40
 • 520
 • 0
Tài liệu 192_2010_TTLT-BTP-VPCPSỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NN.

Tài liệu 192_2010_TTLT-BTP-VPCPSỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NN.

Tư liệu khác

... án, dự thảo văn bản; g) Góp ý, thẩm định dự án, dự thảo văn bản; h) Thẩm tra Văn phòng Chính phủ dự án, dự thảo văn bản; i) Rà soát, hệ thống hóa văn phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng văn ... văn bản; dự thảo đề nghị xây dựng văn bản; dự thảo đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn dự thảo văn bản; g) Chi trả thù lao cho người tham gia nghiên cứu, thực tư vấn trình xây dựng văn hoàn ... tư vấn đề nghị xây dựng văn bản; đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản; góp ý, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản; i) Tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo văn bản, lấy ý kiến...
 • 7
 • 522
 • 0
Tình hình và các giải pháp quản lý sử dụng quỹ đất 5% theo quy định của luật đất đai và việc huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế  xã hội ở nông thôn

Tình hình và các giải pháp quản lý sử dụng quỹ đất 5% theo quy định của luật đất đai và việc huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn

Báo cáo khoa học

... bAng sOng elm Long, mi~n DOng Nam B¢, Tfty Nguyen ru¢ng d5t dfi m~c nhien chuy~n cac d6i tU'Q'ngmua ban va thj tTU'angru¢ng dat dfi dU'Q'cxac I~p De'n I hrgt minh, chfnh thi huang ru¢ng dat Ia ... quy~n sir d~mg Tuy nhien, cung cftu v~ da't tang m
 • 67
 • 315
 • 0
GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Quản lý nhà nước

... Trần Văn E: 30 ngày - Trần Văn G: 30 ngày - Bùi Văn A: 30 ngày Kết chuyên môn - Nguyễn Văn B: 20 ngày - Nguyễn Thị D: 25 ngày - Bùi Văn A: 10 ngày Kết chuyên môn - Nguyễn Văn C: 30 ngày - Bùi Văn ... kiến nghị, giải pháp, sáng chế, giải giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm mô hình, ấn phẩm khoa học đề xuất khoa học kết khác khác Tổng kết, đánh ... Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ - Bùi Văn A: ngày KH&CN, báo cáo tổng quan - Nguyễn Thị D: ngày Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên - Nguyễn Văn B: 15 ngày cứu - Nguyễn Văn C: 10 ngày - Bùi Văn...
 • 22
 • 723
 • 0
Tình hình và hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Le Marrakech

Tình hình và hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống của nhà hàng Le Marrakech

Quản trị kinh doanh

... sau: + Xây dựng quy trình sản xuất công thức chế biến sản phẩm ăn uống theo hướng đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm + Thiết kế xây dựng loại thực đơn công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống, ... thực đơn công nghệ chế biến sản phẩm ăn uống, cung ứng sản phẩm ăn uống cho khách theo thực đơn công bố + Xây dựng mức giá bán loại sản phẩm, bữa ăn, bữa tiệc Mức giá phải phù hợp với chất lượng ... vụ tham mưu cho ban giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh hàng năm, nhằm nâng cao doanh thu từ loại hình kinh doanh + Tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh dựa nghiên cứu thị trường nguồn...
 • 19
 • 717
 • 4
THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM HÀ NỘI

Kinh tế - Thương mại

... có 10 phòng quản lý, 1992 có phòng xếp thu gọn lại phòng, đồng thời công ty phải giải thể phòng kinh doanh hiệu quả, thành lập số phòng kinh doanh động hiệu Hiện Công ty xuất nhập tạp phẩm Hà ... từ, định kỳ gửi phòng kế toán công ty để theo dõi tập trung Sơ đồ phòng kế toán tài Trởng phòng kế toán Phó phòng kế toán Kế toán tổng hợp Hà nội 2004 41 Phó phòng tài Luận văn tốt nghiệp Bộ ... dụng, thiết bị văn phòng, cáp điện loại Phòng XNK7: chuyên kinh doanh mặt hàng nông lâm sản Phòng XNK8: chuyên kinh doanh XNK mặt hàng nông sản, thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ tạp phẩm Ngoài mặt...
 • 95
 • 515
 • 0
Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Nông - Lâm - Ngư

... hộ điều tra ĐVT: 1.000 đồng Giống Chỉ Phòng Điện Chi phí trị bệnh nước khác Mua Mua Mua Mua Thức ăn Lao động Phối Khấu giống hao Mua Mua Mua tiêu Tự có Mua Tự có Tự có Lợn 200,00 400,00 538,5 ... nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại thêm đơn vị sản phẩm Hiệu phân phối tiêu hiệu yếu tố giá sản phẩm giá đầu vào tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm đồng chi phí thêm đầu vào hay nguồn ... khác + Văn hoá thông tin: năm qua công tác văn hoá huyện có nhiều khởi sắc, có 11/11 xã phủ sóng truyền hình, 9/11 xã có trạm truyền + Y tế Giáo dục: y tế, huyện có bệnh viện thị trấn, phòng khám...
 • 83
 • 1,753
 • 8
THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

THỰC TRẠNG, TÌNH HÌNH VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST

Kế toán

... CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHÒNG KẾ TOÁN ĐỘI SẢN XUẤT ĐỘI SẢN XUẤT XƯỞNG SẢN XUẤT SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNGTST PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ ... (120=121+129) Đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 2.Trả trước cho người bán 3.Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn ... 606.744.209 788.130.476 (181.386.267) 712.837.676 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn IV.tài sản dài hạn khác 1.Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phảI thu dài hạn khó đòi TỔNG CỘNG TÀI...
 • 33
 • 462
 • 0
Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... hộ điều tra ĐVT: 1.000 đồng Giống Chỉ Phòng Điện Chi phí trị bệnh nước khác Mua Mua Mua Mua Thức ăn Lao động Phối Khấu giống hao Mua Mua Mua tiêu Tự có Mua Tự có Tự có Lợn 200,00 400,00 538,5 ... nguồn lực dùng vào sản xuất đem lại thêm đơn vị sản phẩm Hiệu phân phối tiêu hiệu yếu tố giá sản phẩm giá đầu vào tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm đồng chi phí thêm đầu vào hay nguồn ... khác + Văn hoá thông tin: năm qua công tác văn hoá huyện có nhiều khởi sắc, có 11/11 xã phủ sóng truyền hình, 9/11 xã có trạm truyền + Y tế Giáo dục: y tế, huyện có bệnh viện thị trấn, phòng khám...
 • 83
 • 1,310
 • 3

Xem thêm