bộ đề thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

Tiếng anh

... myself so much This is my tenth year working in this bank A By the end of this year , I will work in this bank for ten years B I have worked in this bank for ten years by the end of this year C ... đại từ định: THIS/ THESE + từ thời gian  THAT/THOSE Eg: “They’re coming this evening,” he said  He said (that) they were coming that evening THIS/THESE + danh từ  THE Eg: “Is this book yours?” ... persuading him to this A he is able to this although he does not want to B It would be useful to persuade him to this C I enjoy persuading him to this D It is useless to persuade him to this 67 The...
 • 378
 • 632
 • 6
ÔN THI tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn TIẾNG ANH

ÔN THI tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA môn TIẾNG ANH

Tiếng Anh

... myself so much This is my tenth year working in this bank A By the end of this year , I will work in this bank for ten years B I have worked in this bank for ten years by the end of this year C ... đại từ định: THIS/ THESE + từ thời gian  THAT/THOSE Eg: “They’re coming this evening,” he said  He said (that) they were coming that evening THIS/THESE + danh từ  THE Eg: “Is this book yours?” ... persuading him to this A he is able to this although he does not want to B It would be useful to persuade him to this C I enjoy persuading him to this D It is useless to persuade him to this 67 The...
 • 376
 • 711
 • 0
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

Tài liệu khác

... THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 516 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn Nâng cao ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 ... never eaten this kind of fruit before A I last ate this kind of fruit a long time ago B This is the first time I have eaten this kind of fruit C This is the last time I have eaten this kind of ... have just bought is very simple to use A easy B interesting C difficult D boring Trang 2/4 - Mã đề thi 516 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each...
 • 5
 • 577
 • 3
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

Tài liệu khác

... D tourists THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 738 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn Nâng cao ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 ... eaten this kind of fruit before A This is the first time I have eaten this kind of fruit B I last ate this kind of fruit a long time ago C I have eaten this kind of fruit for a long time D This ... Jill: “ ” A Have a good time B Yes, let’s C The same to you D No, of course not Trang 2/4 - Mã đề thi 738 Question 28: Bill: “Let’s stop for a drink.” Bruce: “ ” A Nice to meet you B Long time...
 • 5
 • 541
 • 2
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

Tài liệu khác

... THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 647 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn Nâng cao ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 ... have just bought is very simple to use A interesting B difficult C easy D boring Trang 2/4 - Mã đề thi 647 Read the following passage adapted from Encyclopaedia Britannica, and mark the letter ... informal occasions D People don’t hold any parties to celebrate a particular event Trang 3/4 - Mã đề thi 647 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from...
 • 5
 • 624
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

Tài liệu khác

... getting pay rise THE END Trang 4/4 - Mã đề thi 495 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn Nâng cao ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu số 10 11 12 13 14 15 16 ... never eaten this kind of fruit before A I have eaten this kind of fruit for a long time B This is the first time I have eaten this kind of fruit C This is the last time I have eaten this kind of ... Question 45: The boy which was given first prize in the contest was very happy A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 495 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest...
 • 5
 • 1,258
 • 8
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Tiếng Anh

Vật lý

... Câu số 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 139 C A A B A A D B C C D A C 195 C B A B C D A D C A C B B 246 B D D C 294 D B A B B B A...
 • 2
 • 7,164
 • 30
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Tiếng Anh (Hệ 3 năm) - Có đáp án

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Tiếng Anh (Hệ 3 năm) - Có đáp án

Đề thi lớp 12

... - Mã đề thi 138 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 357 ... - Mã đề thi 357 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 468 ... - Mã đề thi 468 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 729...
 • 24
 • 410
 • 0
Hướng dẫn chấm thi - Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 môn Tiếng Anh - Giáo dục trung học phổ thông

Hướng dẫn chấm thi - Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012 môn Tiếng Anh - Giáo dục trung học phổ thông

Trung học cơ sở - phổ thông

... never eaten this kind of fruit before A I have eaten this kind of fruit for a long time B This is the first time I have eaten this kind of fruit C This is the last time I have eaten this kind of ... another C one C done C in C safer C the other D a D found D to D safely D others Trang 2/4 - Mã đề thi 495 Read the following passage adapted from Oxford Advanced Learners’ Dictionary 2004, and ... Question 45: The boy which was given first prize in the contest was very happy A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 495 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest...
 • 4
 • 536
 • 3
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Địa lý

... tương đối tốt, có nhiều sở chế - Điều kiện GT thuận lợi, có biến, trình độ thâm canh số nông trường sx theo quy mô lớn nâng cao Miền núi khó khăn - Trình độ thâm canh thấp, quảng canh Chuyên môn hóa ... nghiệp nông nghiệp ĐNB a Trong công nghiệp - Có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác theo chiều sâu công nghiệp: vị trí, tài nguyên khoáng, nước, điện, lực lượng lao động - Khai thác công nghiệp ... khó khăn bảo quản máy móc, thi t bị, nông sản + Các thi n tai mưa bão, lũ lụt gây tổn thất lớn người, + Môi trường thi n nhiên dễ bị suy thoái Câu 18: So sánh khác biệt thi n nhiên phía B phía N...
 • 42
 • 2,760
 • 4
10 đề luyện thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn anh văn của Bộ Giáo dục

10 đề luyện thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn anh văn của Bộ Giáo dục

Ngoại ngữ

... The End 7 BỘ GD-ĐT ĐỀ THI THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 02 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... -THE END BỘ GD-ĐT ĐỀ THI - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 03 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mark ... THE END BỘ GD-ĐT ĐỀ THI THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 04 20 20 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 68
 • 1,201
 • 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN 2015 (HAY)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN 2015 (HAY)

Văn

... hạn đề dạng T tởng đạo lí Hiện tợng đời sống.Có thể giao thoa hợp lí hai cách làm làm cho vấn đề thuyết phục II đề mở Trong 02 kì thi gần (2012 2013; 2013- 2014) đề Nghị luận xã hội dới dạng đề ... Lại vấn đề phải lu tâm đặc biệt Ví dụ: - Trình bày suy nghĩ anh chị vấn đề im lặng lên tiếng - Hãy viết lần thất bại anh/ chị - Suy nghĩ nhìn cánh rừng bị tàn phá Quy trình biên soạn đề theo ... tr li cỏc cõu sau t Nc (Nguyn ỡnh Thi) 14 Mựa thu khỏc ri Tụi ng vui nghe gia nỳi i Giú thi rng tre php phi Tri thu thay ỏo mi Trong bic núi ci thit tha Tri xanh õy l ca chỳng ta Nỳi rng õy l...
 • 154
 • 5,729
 • 15
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN VĂN

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN VĂN

Văn

... cảm, tri âm Thanh Thảo Lor-ca Đề 2: Cảm nhận anh (chị) đoạn thơ sau thơ Đàn ghi ta Lor-ca Thanh Thảo: tiếng ghi ta nâu bầu trời gái tiếng ghi ta xanh tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan tiếng ghi ta ... bổng rộng mở cảm hứng sử thi – trữ tình + Thi n nhiên Việt Bắc gắn liền với q trình lịch sử gian khổ hào hùng : “Mười lăm năm thi t tha mặn nồng” + Thi n nhiên thơ thi n nhiên Việt Bắc hùng ... thêm tiếng nói, cách diễn tả độc đáo đề tài mn thuở lồi người- tình u Đàn ghi ta Lor-ca Thanh Thảo I Câu hỏi 42 Câu 1: Trình bày hiểu biết anh (chị) ý nghĩa nhan đề thơ “Đàn ghi ta Lor-ca” Thanh...
 • 98
 • 1,704
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

Lịch sử

... nghiệp năm 1948 chiếm nửa sản lượng công nghiệp giới ( 56%) Là cường quốc công nghiệp đứng đầu TG + Sản lượng nông nghiệp (1949) gấp lần sản lượng nông nghiệp Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia, Nhật Bản ... tế giới , sức cạnh tranh tốt, …) + Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao suât sức cạnh tranh hàng hóa + Chi phí quốc phòng thấp + Tận dụng tốt yếu tố từ bên (được ... 5.Vai trò: - Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình an ninh giới - Giải nhiều tranh chấp xung đột khu vực - Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị quốc tế - Giúp đỡ nước...
 • 14
 • 2,104
 • 1
đề THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA tiếng anh 2015 TP HỒ CHÍ MINH

đề THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA tiếng anh 2015 TP HỒ CHÍ MINH

Ngoại Ngữ

... rebuilt after the fire Question 37: The word “forces” in line could best be replaced by: Form ~ Đề Tiếng Anh Thi TNPT ~ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh A military B effort C power D energy Question 38: According ... and Paul became impatient He decided to stop the Sierra and other whaling ships in Form ~ Đề Tiếng Anh Thi TNPT ~ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh any way that he could He offered to pay $25,000 to anyone ... started interrupting B Hardly she had begun to speak when people started interrupting Form ~ Đề Tiếng Anh Thi TNPT ~ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh C Hardly had she begun to speak when people started interrupting...
 • 5
 • 1,209
 • 1
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 1

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC ĐỀ 1

Hóa học

... phân tử rượu là: A CH4O C3H8O B C2H6O C3H8O C CH4O C2H6O D C2H6O C4H10O Câu 32: Cho 2,8g bột Fe 2,7g bột Al vào dung dòch có 0,175mol Ag2SO4 Khi phản ứng xong thu x gam hỗn hợp kim loại Vậy ... tan hết 1,62g bạc axit nồng độ 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu đựoc NO.Thể tích dung dòch axitnitric tối thi u cần phản ứng : A 4ml B 5ml C 7,5ml D Giá trò khác Câu 25:Một oxit kim loại: M x Oy M chiếm ... AgNO3 dư NH3 thu 7,2 gam Ag CTCT X: B C2H5CHO A CH3CHO C HCHO D C3H7CHO Tài liệu Trung tâm luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn cung cấp ...
 • 4
 • 276
 • 0

Xem thêm