bài tập trắc nghiệm hóa học 12 phần este

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng ... dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 ... thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng quỳ tím và thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.II/ Thí nghiệm 1 dùng CaCO3 vàø thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.III/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 và thí nghiệm...
 • 25
 • 2,995
 • 50
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học - Dầu khí

... LỢI23 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI40 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 12 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI28 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI26 /...
 • 91
 • 2,354
 • 5
500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

Hóa học

... 75d 80c 85a 90a 95b 100a101a 106a 111c 116d 121 a 126 b 131b 136d 141d 146a102a 107a 112b 117b 122 d 127 d 132a 137b 142d 147c103a 108b 113b 118b 123 a 128 a 133d 138c 143a 148agam. Khối lượng bình ... được gọi là:A. sự khử B. sự ăn mịn điện hóa học C. sự oxi hố D. sự ăn mịn hóa học Câu 352: Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất.A. ... tử C4H11N?A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Câu 160. Este E cháy cho mol H2O = mol CO2. E là:A. Este chưa no. B. Este đa chức. C. este đơn chức no. D. este của phênol.Câu 161. Chiều tăng dần nhiệt...
 • 41
 • 1,350
 • 20
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Tư liệu khác

... Zn. B. Na2CO3. C. quỳ tím. D. BaCO3. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 41Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiA. C 12 H22O11. B. C6H 12 O6.C. (C6H10O5)n. D. C18H36O18.CHƯƠNG ... sunfat khan thu được là A. 1 ,12 lít. B. 3,36 lít. C. 3,405g D. 2,24 lít. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 34Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiCHƯƠNG IX:HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH ... biệt các dung dịch trên là: A. Cu(OH)2. B. I2. C. AgNO3. D. cả A, B đều đúng. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 12 Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiCâu 6.78 Cho 23,4g X gồm Al, Fe,...
 • 43
 • 841
 • 10
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... đúng là đáp án nào sau đây ?A. a, d, e. B. a, b, d. C. a, c, d, e. D. a, b, c, d, e. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 2 ... đẳngA. este đơn, no. B. este đơn no, có 1 nối đôi. C. este đơn, có một nối ba. D. este đơn có 2 nối đôi.Câu 1.29 Phát biểu nào sau đây sai ?A. Phản ứng xà phòng hoáphản ứng thuỷ phân este ... tác) có thể thu được mấy trieste ? A. 6. B. 4. C. 18. D. 2.Câu 1.19 Trong số các este: (1) metyl axetat; (2) metyl acrylat; (3) metyl metacrylat; (4) metyl benzoat, este mà polime của nó được...
 • 2
 • 1,552
 • 8
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Hóa học

... loại A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. tơ polieste. D. tơ tằm.Câu 4 .12 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – S? Bài tập ôn tập Hóa học 12. 18Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn ... 2 trong 4 dung dịch. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 39Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức Đối- Phần 1 : tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 560ml hiđro.- Phần 2 : tác dụng với ... Tên của M là: A. Mg. B. Ca. C. Cu. D. Zn. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 25Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiA. C 12 H22O11. B. C6H 12 O6.C. (C6H10O5)n. D. C18H36O18.CHƯƠNG...
 • 43
 • 803
 • 9
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Hóa học - Dầu khí

... nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng Na.II/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 / tO và thí nghiệm 2 dùng Na.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm ... axetilen, ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng dung dịch Br2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng dung dịch ... được Cu(OH)2.II/ Tất cả các este đều có khả năng tham gia phản ứng xà phòng hóa. A. I, II đều đúng. B. I, II đều sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 12: Để phân biệt 3 chất khí:...
 • 4
 • 600
 • 1
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 doc

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 doc

Hóa học - Dầu khí

... là : (C) Bài : 8240 Phân tử khối trung bình của PVC là 750.000. Hệ số polime hoá của PVC làChọn một đáp án dưới đâyA. 12. 000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000 Đáp án là : (A) Bài : 8239 ... Bài : 8237 Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam PE? Chọn một đáp án dưới đâyA. 14 gam B. 28 gam C. 56 gam D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài ... là 420.000. Hệ số polime hoá của PE là Chọn một đáp án dưới đâyA. 12. 000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 Đáp án là : (C) Bài : 8238 Cho sơ đồ biến đổi sau A là chất nào trong số các chất...
 • 7
 • 593
 • 4
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... NO. Số mol của mỗi chất là: A. 0 ,12 mol B. 0,24 mol C. 0,21 mol D. 0,36 molCâu 59:Hỗn hợp hai kim loại Al và Mg nặng 12, 6gam được chia làm hai phần bằng nhau. Phần I hoà tan trong dung dịch HCl ... NO. Số mol của mỗi chất là: A. 0 ,12 mol B. 0,24 mol C. 0,21 mol D. 0,36 molCâu 59:Hỗn hợp hai kim loại Al và Mg nặng 12, 6gam được chia làm hai phần bằng nhau. Phần I hoà tan trong dung dịch HCl ... loại X, Y có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 thu được 3,36 lít H2(ở đktc). Phần 2: Hoà tan hoàn toàn trong dung...
 • 8
 • 3,244
 • 73
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; ... trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12, 4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14)A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. ... dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn...
 • 5
 • 12,723
 • 363

Xem thêm