bài tập trắc nghiệm hóa học 12 nâng cao

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng ... dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 ... thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng quỳ tím và thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.II/ Thí nghiệm 1 dùng CaCO3 vàø thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.III/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 và thí nghiệm...
 • 25
 • 2,995
 • 50
hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12

Hóa học - Dầu khí

... LỢI23 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI40 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI 12 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI28 / 91TRƯỜNG NỘI TRÚ THAN UYÊN GV: PHẠM LỢI26 /...
 • 91
 • 2,354
 • 5
500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

500 bai tap trac nghiem Hóa hóc 12

Hóa học

... 75d 80c 85a 90a 95b 100a101a 106a 111c 116d 121 a 126 b 131b 136d 141d 146a102a 107a 112b 117b 122 d 127 d 132a 137b 142d 147c103a 108b 113b 118b 123 a 128 a 133d 138c 143a 148agam. Khối lượng bình ... được gọi là:A. sự khử B. sự ăn mịn điện hóa học C. sự oxi hố D. sự ăn mịn hóa học Câu 352: Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất.A. ... là:A. 360 gam B. 270 gam C. 180 gam D. 450 gamĐÁP ÁN500 CÂU TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA HỐ 12 1d 6a 11b 16a 21b 26c 31a 36a 41d 46c2a 7d 12c 17a 22a 27c 32a 37c 42a 47d3a 8b 13b 18c 23d 28a 33a 38a...
 • 41
 • 1,350
 • 20
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Tư liệu khác

... Zn. B. Na2CO3. C. quỳ tím. D. BaCO3. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 41Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiA. C 12 H22O11. B. C6H 12 O6.C. (C6H10O5)n. D. C18H36O18.CHƯƠNG ... sunfat khan thu được là A. 1 ,12 lít. B. 3,36 lít. C. 3,405g D. 2,24 lít. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 34Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiCHƯƠNG IX:HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH ... 5,4. C. 7,8. D. 10,8. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 31Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiCâu 6.97 Khử 4,8g một oxit của kim loại trong dãy điện hoá ở nhiệt độ cao, cần 2,016 lít khí...
 • 43
 • 841
 • 10
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12

Hóa học

... đúng là đáp án nào sau đây ?A. a, d, e. B. a, b, d. C. a, c, d, e. D. a, b, c, d, e. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 2 ... 2, 1, 2, 1. C. 2, 2, 2, 1. D. 1, 2, 2, 1.Câu 1.24 Ứng với công thức phân tử C3H6O2, một học sinh gọi tên các đồng phân este có thể có gồm: (1) etyl fomiat; (2) metyl axetat; (3) iso propyl...
 • 2
 • 1,552
 • 8
Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Bài soạn Bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

Hóa học

... axetat. B. tơ poliamit. C. tơ polieste. D. tơ tằm.Câu 4 .12 Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna – S? Bài tập ôn tập Hóa học 12. 18Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiCHƯƠNG ... Tên của M là: A. Mg. B. Ca. C. Cu. D. Zn. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 25Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiA. C 12 H22O11. B. C6H 12 O6.C. (C6H10O5)n. D. C18H36O18.CHƯƠNG ... lượng sản phẩm thu được có giá trị làA. 16,825g. B. 20,18g. C. 21 ,123 g. D. không đủ dữ kiện để tính. Bài tập ôn tập Hóa học 12. 14Trung tâm GDTX Bắc Mê Giáo viên :Nguyễn Đức ĐốiB. Tinh bột...
 • 43
 • 803
 • 9
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học 12 ppt

Hóa học - Dầu khí

... nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng Na.II/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 / tO và thí nghiệm 2 dùng Na.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3 / NH3 và thí nghiệm ... NH3 và thí nghiệm 2 dùng dung dịch Br2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 dùng dung dịch KMnO4.III/ Thí nghiệm 1 dùng dung dịch AgNO3 / NH3 và thí nghiệm 2 ... xà phòng hóa. A. I, II đều đúng. B. I, II đều sai. C. I đúng, II sai. D. I sai, II đúng. Câu 12: Để phân biệt 3 chất khí: Metan, etilen và axetilen, ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1...
 • 4
 • 600
 • 1
Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Toán học

... D). 2a6 ; 11). Hãy chọn phương án đúng ? A). tan1200 = -1 ; B). tan1200 = 33− ; C). tan1200 = 33 ; D). tan1200 = 3− ; 12) . Cho tam giác ABC có các cạnh AB = c, AC = b, BC ... r ; D). 2IJ AB CD= +ur uuur uuur ; 12) . Hãy chọn phương án đúng ? A). tan1200 = 33 ; B). tan1200 = 33− ; C). tan1200 = -1 ; D). tan1200 = 3− ; 13). Tính chu vi của tam ... đúng ? A). tan1200 = 33− ; B). tan1200 = -1 ; ## tan1200 = 3− ; C). tan1200 = 33 ; 8). Cho A(3; 4), B(2; 5). Tìm x để điểm C(-7; x) thuộc đường thẳng AB ?A). x = 12 ; B). x =...
 • 21
 • 1,856
 • 78
Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Toán học

... r ; D). 2IJ AB CD= +ur uuur uuur ; 12) . Hãy chọn phương án đúng ? A). tan1200 = 33 ; B). tan1200 = 33− ; C). tan1200 = -1 ; D). tan1200 = 3− ; 13). Tính chu vi của tam ... đúng ? A). tan1200 = 33− ; B). tan1200 = -1 ; ## tan1200 = 3− ; C). tan1200 = 33 ; 8). Cho A(3; 4), B(2; 5). Tìm x để điểm C(-7; x) thuộc đường thẳng AB ?A). x = 12 ; B). x = ... D). 2a6 ; 11). Hãy chọn phương án đúng ? A). tan1200 = -1 ; B). tan1200 = 33− ; C). tan1200 = 33 ; D). tan1200 = 3− ; 12) . Cho tam giác ABC có các cạnh AB = c, AC = b, BC...
 • 22
 • 1,195
 • 28
Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 4,48 lít SO2. Xác định m A. 12 gam B. 12, 8 gam C. 9,2 gam D. 12, 1 gam Câu 50. Khi cho 4 gam hỗn hợp kim loại gồm Cu, Zn và Al vào dung dịch ... và dung dịch chỉ có một muối sắt. m có giá trị là A. 11,2 gam B. 10 gam C. 12, 8 gam D. A, B đều đúngCâu 18: Cho 4 ,12 gam hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 ... và dung dịch chỉ có một muối sắt. m có giá trị là A. 11,2 gam B. 10 gam C. 12, 8 gam D. A, B đều đúngCâu 18: Cho 4 ,12 gam hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792...
 • 8
 • 3,244
 • 73

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25