đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn hóa học

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2012, môn hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... Trang 2/3 - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời ... axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng A. trùng ngưng. B. trùng hợp. C. este hóa. D. xà phòng hóa. Câu 26: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. K. B. Al. C. Fe. D. Cr. Câu 27: ... Glucozơ. B. Metyl axetat. C. Triolein. D. Saccarozơ. Câu 22: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm A. IIA. B. VIB. C. VIIIB. D. IA. Câu 23: Thành phần chính...
 • 3
 • 609
 • 1
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC potx

Cao đẳng - Đại học

... CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN SINH HỌC Đề thi tốt nghiệp THPT Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút. Phần riêng Phần Nội ... cả ba phần 32 (80%) 8 (20%) 8 (20%) Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Di truyền học Cơ chế di truyền và biến dị 9 ... 0 0 Tiến hóa Tổng số 6 2 2 Sinh thái học cá thể 1 0 Sinh thái học quần thể 1 1 1 Quần xã sinh vật 2 1 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 1 1 1 Sinh thái học Tổng số...
 • 2
 • 431
 • 0
Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Cao đẳng - Đại học

... điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là A. 0,90V. B. –0,62V. C. 0,62V. D. –0,90V.KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thôngCho biết nguyên ... C. Cl2 + 2e →2Cl-. D. Cu2+ + 2e →Cu. *** Dưới đây là gợi ý bài giải môn Hóa học: Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe(OH)2Câu ... C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng A. trùng hợp. B. este hóa. C. xà phòng hóa. D. trùng ngưng.Câu 42: Dung dịch có pH > 7 là A. K2SO4. B. FeCl3. C. Al2(SO4)3....
 • 9
 • 486
 • 0
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn sử - hệ giáo dục thpt

Tài liệu khác

... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản hướng dẫn chấm gồm ... Về khoa học – kĩ thuật: Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đã đạt được nhiều thành tựu lớn. 0.75 b. Tác dụng… Việc áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ ... bày nội dung các chiến lược phát triển kinh tế của nhóm năm nước sáng lập ASEAN sau khi giành được độc lập đến năm 2000. Vì sao từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, các nước này có sự chuyển hướng...
 • 3
 • 330
 • 0
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 516

Tài liệu khác

... D. boring Trang 1/4 - Mã đề thi 516 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình ... eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. This is the last time I have eaten this kind ... To entertain the child’s friends. D. To invite friends to one’s new home. Trang 2/4 - Mã đề thi 516 Question 18: Bill: “Let’s stop for a drink.” Bruce: “______” A. You’re welcome. B....
 • 5
 • 580
 • 3
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 738

Tài liệu khác

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... I have never eaten this kind of fruit before. A. This is the first time I have eaten this kind of fruit. B. I last ate this kind of fruit a long time ago. C. I have eaten this kind of fruit ... C 47. D D A C B D 48. B A C D D A 49. B D A C C A 50. A A D A D D Trang 4/4 - Mã đề thi 738 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest...
 • 5
 • 543
 • 2
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 647

Tài liệu khác

... particular event. Trang 1/4 - Mã đề thi 647 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình ... I have never eaten this kind of fruit before. A. I last ate this kind of fruit a long time ago. B. This is the first time I have eaten this kind of fruit. C. I have eaten this kind of fruit ... 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình Chuẩn và Nâng cao Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 647 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: . Mark the letter A, B, C, or D on your answer...
 • 5
 • 627
 • 1
đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn tiếng anh - mã đề 495

Tài liệu khác

... other D. others Trang 1/4 - Mã đề thi 495 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TIẾNG ANH - Chương trình ... happy. A B C D BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH- CT Chuẩn và Nâng cao Mã đề thi Câu số 495 516 647 738 829 963 1. B ... Trang 2/4 - Mã đề thi 495 Question 18: The government ______ the earthquake victims with food, clothes and medicine....
 • 5
 • 1,266
 • 8
CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN ĐỊA LÝ pdf

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012 MÔN ĐỊA LÝ pdf

Cao đẳng - Đại học

... vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) - Một số vấn đề ... thích, đọc biểu đồ cho trước - Kỹ năng về bảng số liệu: Tính toán, nhận xét Môn ĐỊA LÝ (Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên) *Câu 1 (3,0 điểm) +Địa lý tự nhiên - Vị trí ... số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp) ...
 • 3
 • 399
 • 0

Xem thêm