0

Chuong II 4 Quy dong mau thuc nhieu phan thuc

18 1 0
  • Chuong II 4 Quy dong mau thuc nhieu phan thuc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:04

-Bước 2 : Tìm thừa số phụ Tìm nhân tử phụ của - Bước 2:Tìm của mỗi mẫu bằng cách chia mỗi mẫu thức; mẫu chung cho từng mẫu -Bước 3:Nhân cả tử và mẫu -Bước 3 : Nhân cả tử và mẫu nhân của [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong II 4 Quy dong mau thuc nhieu phan thuc