0

GDCD 7 tiết 24

5 2 0
  • GDCD 7 tiết 24

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:25

-Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia?. - Yêu [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 tiết 24