0

NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN SINH LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

2 6 0
  • NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN SINH LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:11

Nhận biết - Nêu được khái niệm, các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí và các hình thức hô hấp ở động vật. - Liệt kê được các hình thức hô hấp ở các nhóm động vật qua các ví dụ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN SINH LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Hình ảnh liên quan

- Liệt kê được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật. - Trình bày sơ lược quá trình tiêu hoá ở các nhóm động vật - NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN SINH LỚP 11 CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

i.

ệt kê được các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật. - Trình bày sơ lược quá trình tiêu hoá ở các nhóm động vật Xem tại trang 2 của tài liệu.