0

Bai 9 Cau truc re nhanh

11 2 0
  • Bai 9 Cau truc re nhanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 01:06

VÍ DỤ CÂU LỆNH IF - THEN Ví dụ: Viết câu lệnh rẽ nhánh cho bài toán giải phương trình ax+b=0 theo đề xuất nếu a ≠ 0 thì tính giá trị x và thông báo x; nếu không thì xét trường hợp b=0 th[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9 Cau truc re nhanh