0

Bài tập ôn tập cuối chuong I

19 4 0
  • Bài tập ôn tập cuối chuong I

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:38

Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức a Mục tiêu: - Giúp HS tái hiện, củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học ở chương I - HS thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn tập cuối chuong I