0

On tap Chuong III Thong ke

11 5 0
  • On tap Chuong III Thong ke

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:09

Bài 5: Chứng minh rằng: “Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với cùng một số thì số trung bình của dấu hiệu cũng được cộng với số đó”.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap Chuong III Thong ke