0

Đề 37 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

451 3 0
  • Đề 37   văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân MỤC LỤC CHƢƠNG 1: KIẾN TRÚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH 1.1.1 Nhu cầu xây dựng cơng trình 1.1.2 Địa điểm xây dựng 1.1.3 Đặc điểm khí hậu 1.2 Giải pháp vật liệu 1.3 Giải pháp kiến trúc 1.3.1 Mặt phân khu chức 1.3.2 Mặt đứng cơng trình 1.3.3 Hệ thống giao thông 1.3.4 Giải pháp thơng thống 1.4 Giải pháp kỹ thuật 1.4.1 Hệ thống điện 1.4.2 Hệ thống nƣớc 1.4.3 Thơng gió 1.4.4 Hệ thống chiếu sáng 1.4.5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy thoát hiểm 1.4.6 Chống sét 1.4.7 Hệ thống thoát rác CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 2.4 Vật liệu sử dụng 2.4.1 Bê tông 2.4.1.1 Thƣợng tầng Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân 2.4.1.2 Hạ tầng 10 2.4.2 Cốt thép 10 2.5 Chọn sơ tiết diện cấu kiện 10 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 10 2.5.2 Chọn sơ kích thƣớc tiết diện dầm 11 2.5.3 Chọn sơ tiết diện cột 13 2.5.4 Sơ chiều dày vách thang máy, vách hầm 15 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 17 3.1 Mặt dầm sàn tầng điển hình 17 3.2 Xác định tải trọng 18 3.2.1 Tĩnh tải 18 3.2.1.1 Trọng lƣợng lớp cấu tạo sàn p.ngủ, p.khách, p.ăn, p hành lang 18 3.2.1.2 Trọng lƣợng lớp cấu tạo sàn phịng vệ sinh, ban cơng 19 3.2.1.3 Tĩnh tải sàn tƣờng truyền vào sàn 20 3.2.1.4 Tổng tĩnh tải tác dụng lên ô sàn 21 3.2.2 Hoạt tải 21 3.2.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 23 3.3 Sơ đồ tính sàn 23 3.3.1 Đối với ô làm việc phƣơng 25 3.3.2 Đối với ô làm việc phƣơng 26 3.3.3 Nội lực ô sàn 28 3.4 Tính tốn cốt thép 29 3.4.1 Các cơng thức tính tốn 29 3.4.2 Tính tốn cụ thể cho sàn S1 29 3.5 Tính độ võng sàn 33 3.5.1 Xác định độ cong cấu kiện BTCT đoạn khơng có vết nứt vùng chịu kéo 33 3.5.2 Xác định độ cong cấu kiện BTCT đoạn có vết nứt vùng chịu kéo 36 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân 3.5.2.1 Độ võng nhịp tác dụng ngắn hạn toàn tải trọng 37 3.5.2.2 Độ võng nhịp tác dụng ngắn hạng tải trọng dài hạn 38 3.5.2.3 Độ võng nhịp tác dụng dài hạn tải trọng dài hạn 40 3.6 Tính sàn phần mềm 42 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG 51 4.1 Chọn kích thƣớc cầu thang 51 4.1.1 Phƣơng án chịu lực 51 4.1.2 Chọn kích thƣớc cầu thang 51 4.1.3 Chọn kích thƣớc dầm chiếu nghỉ, kích thƣớc thang 51 4.2 Xác định tải trọng 52 4.2.1 Các lớp cấu tạo cầu thang 52 4.2.2 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ 52 4.2.2.1 Tĩnh tải 52 4.2.2.2 Hoạt tải 53 4.2.3 Tải trọng tác dụng lên thang 53 4.2.3.1 Tĩnh tải 53 4.2.3.2 Hoạt tải 53 4.3 Sơ đồ tính 54 4.4 Xác định nội lực cầu thang 54 4.4.1 Xác định nội lực thang 54 4.4.2 Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ 56 4.4.3 Nội lực dầm D1 57 4.5 Tính tốn cốt thép: 58 4.5.1 Tính tốn cốt thép cho vế thang 1: 58 4.5.2 Tính tốn cốt thép cho dầm chiếu nghỉ 59 4.5.2.1 Tính cốt dọc 59 4.5.2.2 Tính cốt đai 60 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân 4.5.3 Tính dầm D1 62 CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC 64 5.1 Mơ hình cơng trình 64 5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 90 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 90 5.2.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 92 5.2.3 Tải trọng tƣờng tác dụng lên cơng trình 94 5.2.3.1 Tính tốn tƣờng phân bố dầm 94 5.2.3.2 Tính tốn tƣờng phân bố sàn 95 5.2.4 Phản lực cầu thang tác dụng lên cơng trình 98 5.2.5 Tải trọng bể nƣớc mái 99 5.2.5.1 Tĩnh tải 99 5.2.5.2 Hoạt tải: 100 5.2.6 Tải trọng gió 101 5.2.6.1 Tải trọng thành phần tĩnh gió 101 5.2.6.2 Tải trọng thành phần động gió 105 5.3 Tổ hợp tải trọng 133 5.3.1 Các trƣờng hợp tải trọng 133 5.3.2 Tổ hợp tải trọng 134 5.4 Giải mơ hình 140 5.5 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục C 146 5.5.1 Nội lực dầm 146 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép 151 5.5.2.1 Tính tốn cốt thép dọc 151 5.5.2.1.1 Công thức tính tốn cốt thép dọc 151 5.5.2.1.2 Tính toán cụ thể cho dầm B52 (250x500) tầng 11 152 5.5.2.2 Tính tốn cốt đai dầm 167 5.5.2.2.1 Công thức tính tốn cốt đai 167 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân 5.5.2.2.2 Tính tốn cụ thể cốt đai cho dầm B52 (250x500) tầng11 168 5.5.2.2.3 Tính cốt đai treo vị trí dầm phụ gác lên dầm 170 5.6 Tính tốn bố trí thép cột khung trục C 170 5.6.1 Nội lực cột 170 5.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép 171 5.6.2.1 Tính tốn cốt thép dọc 171 5.6.2.1.1 Cơng thức tính tốn cốt thép dọc 171 5.6.2.1.2 Tính tốn cụ thể cho cột 174 5.6.2.2 Tính tốn cốt đai cột 195 5.6.2.2.1 Cơng thức tính tốn cốt đai cột 195 5.6.2.2.2 Tính tốn cụ thể cho cốt đai cột 196 5.7 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách 198 5.7.1 Nội lực vách 198 5.7.2 Tính tốn bố trí cốt thép vách 200 5.7.2.1 Lý thuyết tính tốn vách 200 5.7.2.2 Tính tốn cụ thể cho vách P1 tầng hầm khung trục C 202 5.7.2.3 Tính tốn cốt đai vách khung trục C 204 5.8 Tính tốn bố trí thép cho dầm lanh tơ 205 5.8.1 Tính thép dọc cho dầm lanh tô 206 5.8.2 Tính thép đai chéo cho dầm lanh tô S1 206 5.9 Kiểm tra kết cấu 207 5.9.1 Kiểm tra độ võng dầm 207 5.9.2 Kiểm tra ổn định chống lật 208 5.9.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 208 CHƢƠNG 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 210 6.1 Cấu tạo địa chất 210 6.1.1 Cấu tạo địa chất 210 6.1.2 Lớp đất số (cát đắp) 210 6.1.3 Lớp đất số 211 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân 6.1.4 Lớp đất số 211 6.1.5 Lớp đất số 211 6.1.6 Lớp đất số 212 6.1.6.1 Lớp 5a: 212 6.1.6.2 Lớp 5b: 212 6.2 Lý thuyết thống kê 212 6.2.1 Phân chia đơn nguyên địa chất 213 6.2.1.1 Hệ số biến động 213 6.2.1.2 Quy tắc loại trừ sai số: 213 6.2.2 Đặc trƣng tiêu chuẩn 214 6.2.3 Đặc trƣng tính tốn 214 6.3 Kết tính tốn 216 6.3.1 Thống kê dung trọng đất 216 6.3.1.1 Lớp đất số 216 6.3.1.1.1 Trọng lƣợng riêng ƣớt W 216 6.3.1.1.2 Độ ẩm 218 6.3.1.1.3 Giới hạn nhão WL 219 6.3.1.1.4 Giới hạn dẻo Wp 221 6.3.1.1.5 Tỷ trọng hạt Gs 222 6.3.1.2 Lớp đất 3a 224 6.3.1.2.1 Trọng lƣợng riêng 224 6.3.1.2.2 Độ ẩm W 226 6.3.1.2.3 Tỷ trọng hạt GS 226 6.3.1.3 Lớp đất số 227 6.3.1.3.1 Trọng lƣợng riêng γ i 227 6.3.1.3.2 Độ ẩm W 229 6.3.1.3.3 Giới hạn nhão WL 229 6.3.1.3.4 Giới hạn dẻo Wp 229 6.3.1.3.5 Tỷ trọng hạt G s 230 6.3.1.4 Lớp đất 5a 230 Mục lục Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phng theo phƣơng Y Tính tốn cốt thép: M max 108, 4061106 m    0, 0009  b  R b  Bm  h 02 117 1200  24002     2m     0, 0009  0, 0009 As    b  R b  Bm  h 0, 0009 117 1200  2400   157,37(mm2 ) Rs 280 Chƣơng 8: Móng Cọc Nhồi Trang 435 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân Chọn 12a200 ; As =678,58  mm2  Chƣơng 8: Móng Cọc Nhồi Trang 436 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân CHƢƠNG 9: SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN MÓNG 9.1 Phƣơng án móng cọc bêtơng cốt thép 9.1.1 Khối lƣợng bê tơng cốt thép Thể tích bêtơng đài: V=n×L×B×H (m3 ) Trong đó: L, B, H: kích thƣớc đài móng n: số đài cọc Thể tích bê tơng đài cọc Móng M1 M2 M3 n 1 L(m) 2,8 2,8 5,95 B(m) 1,75 2,8 4,9 H(m) 1,5 1,5 2,5 V(m3 ) 7,35 11,76 72,8875 Tổng 92,00 Bảng Thể tích bê tơng đài cọc Thể tích bêtơng cọc: V=n×L×A (m3 ) Trong đó: L: chiều dài cọc A: diện tích cọc n: số cọc Thể tích bê tơng cọc Móng M1 M2 M3 n 18 27 90 L(m) 11 11 11 A(m2 ) 0,1225 0,1225 0,1225 V(m3 ) 24,255 36,383 121,275 Tổng 181,91 Bảng Thể tích bê tơng cọc Chƣơng 9: So Sánh Lựa Chọn Phƣơng Án Móng Trang 437 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH : Phan Trọng Thân Tổng thể tích bêtơng + thể tích cọc bêtơng cốt thép là: Vbt =Vdai +Vcoc =92,00+181,91=273,91(m3 ) Khối lƣợng thép cọc Thể tích thép cọc móng M1 π×0,0162 V1 =8× ×33=0,05  m3  Thể tích thép cọc móng M2 V2 =8× π×0,0162 ×33=0,05  m3  Thể tích thép cọc móng M3 V3 =8× π×0,0162 ×33=0,05  m3   khối lƣợng thép cọc: Mcoc =  0,05+0,05+0,05 ×7850=1177,5  kg  Khối lƣợng thép đài Thể tích thép đài móng M1 V1 =12× π×0,0182 π×0,0162 ×2,7+14× ×1,65=0,01 m3  4 Thể tích thép đài móng M2 π×0,0182 π×0,0182 V2 =18× ×2,7+18× ×2,7=0,02  m3  4 Thể tích thép đài móng M3  π×0,0182   π×0,0122  V3 =  ×49×5,95  +  ×24×5,95  4     2  π×0,016   π×0,012  + ×59×4,9  +  ×29×4,9  =0,16  m3  4      khối lƣợng thép cọc: Mdai =  0,01+0,02+0,16 ×7850=1491,5  kg  Tổng khối lƣợng thép cọc đài: M=Mcoc +Mdai =1177,5+1491,5=2669  kg  =2,669  T  Chƣơng 9: So Sánh Lựa Chọn Phƣơng Án Móng Trang 438 ... đài: M=Mcoc +Mdai =4239+2198=6 437  kg  =6, 437  T  9.3 Lựa chọn phƣơng án móng Những tiêu chí để lựa chọn phƣơng án móng: Chƣơng 9: So Sánh Lựa Chọn Phƣơng Án Móng Trang 440 Báo cáo Thiết... so sánh tạm thời, xem bảng dƣới đây: Phƣơng án Vật liệu Móng cọc BTCT Móng cọc khoan nhồi Cốt thép (Tấn) 2,669 6, 437 Bê tông (m3) 273,91 467,79 Bảng Lựa chọn phƣơng án Để lựa chọn phƣơng án móng... với công nghệ đại Hiện cọc khoan nhồi phổ biến móng sâu 9.3.3 Tính kinh tế: Khi đáp ứng đƣợc hai tiêu chí vấn đề chi phí cần phải đƣợc xem xét cách thỏa đáng Tuy chi phí cho phƣơng án chƣa thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 37 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 37 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học