0

Đề 36 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

563 2 0
  • Đề 36   văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

LỜI CẢM ƠN Báo cáo thiết kế cơng trình xem tổng kết quan trọng đời sinh viên nhằm đánh giá lại kiến thức thu nhặt thành cuối thể nỗ lực cố gắng sinh viên đại học suốt trình học tập trường Hơn Báo cáo thiết kế cơng trình xem cơng trình đầu tay sinh viên ngành xây dựng, giúp cho sinh viên làm quen với cơng tác thiết kế cơng trình thực tế từ lý thuyết tính tốn học trước Để có ngày hơm nay, em xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành đến tồn thể thầy cô Khoa Xây dựng Điện Trường ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp em mở rộng thêm tầm hiểu biết nhằm bắt kịp xu phát triển chung đất nước giới Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy PGS.TS.DƯƠNG HỒNG THẨM, thầy Th.S.TRẦN QUANG HỘ, người thầy tận tâm bảo, hướng dẫn em q trình làm báo cáo để em hoàn thành báo cáo thời gian quy định Những đóng góp, ý kiến, hướng dẫn thầy quan trọng góp phần hồn thành báo cáo thiết kế cơng trình e Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ, người thân gia đình tạo điều kiện vật chất tinh thần tốt cho cám ơn người bạn thân sát cánh bên giúp tơi vượt qua khó khăn suốt q trình học tập hồn thành báo cáo Do khối lượng công việc thực tương đối lớn, thời gian thực trình độ cá nhân hữu hạn nên làm khơng tránh khỏi sai sót Rất mong thông cảm tiếp nhận dạy, góp ý Q thầy bạn bè Xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe Tp.HCM, Ngày 06 tháng 03 năm 2016 ĐẬU XUÂN QUANG v MỤC LỤC CHƢƠNG 1: KIẾN TRÖC 1.1 TỔNG QUAN : 1.1.1 Vị trí hạ tầng kỹ thuật khu đất : 1.1.2 Các thông số qui hoạch khu đất: 1.1.3 Quy mô: 1.2 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH : 1.2.1 Giải pháp kiến trúc: 1.2.1.1 Phân khu chức năng: 1.2.1.2 Tổ chức giao thông: 1.2.1.3 Giải pháp mặt đứng 1.2.1.4 Giải pháp hình khối 1.2.2.Giải pháp mặt 1.3 GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỦA KIẾN TRÖC 1.4.GIẢI PHÁP KĨ THUẬT KHÁC 1.4.1 Hệ thống điện 1.4.2.Hệ thống cấp nƣớc 1.4.3.Hệ thống thoát nƣớc 1.4.3.1.Hệ thống thoát nƣớc thải 1.4.3.2.Hệ thống thoát nƣớc mƣa 1.4.3.3.Hệ thống thơng gió 1.4.3.4.Hệ thống chiếu sáng 1.4.3.5.Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1.4.3.6.Hệ thống chống sét 1.4.3.7.Hệ thống thoát rác 10 1.5 CHI TIẾT CÁC LOẠI VĂN PHÕNG: 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 13 2.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 13 2.2 TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 13 2.3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 14 2.4 VẬT LIỆU SỬ DỤNG 14 2.4.1 Bê tông 14 2.4.2 Cốt thép 14 2.4.3 Lớp bê tông bảo vệ 15 2.5 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƢỚC DẦM SÀN CỘT 15 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 15 2.5.2 Chọn sơ tiết diện dầm 18 2.5.3 Chọn sơ tiết diện cột 19 2.5.3.1 Sơ cột 19 2.5.3.2.Sơ cột biên 23 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 26 3.1 MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 26 3.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 26 3.2.1 Tĩnh tải 26 3.2.1.1 Trọng lƣợng lớp cấu tạo sàn p.ngủ, p.khách, 26 3.2.1.2 Tĩnh tải sàn tƣờng truyền vào sàn 27 3.2.2 Hoạt tải 28 3.2.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 29 3.3 SƠ ĐỒ TÍNH Ơ SÀN 30 3.3.1 Đối với ô sàn làm việc phƣơng 30 3.3.2 Đối với ô sàn làm việc phƣơng 31 3.3.3 Nội lực ô sàn 32 3.4 TÍNH TỐN CỐT THÉP 32 3.4.1 Các cơng thức tính tốn 32 3.4.2 Tính tốn cụ thể cho ô sàn 33 3.5 TÍNH ĐỘ VÕNG CỦA SÀN 40 3.5.1 Kiểm tra nứt 40 3.5.2 Kiểm tra võng 43 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG 47 4.1 SƠ BỘ CÁC KÍCH THƢỚC CẦU THANG: 47 4.1.1 Mặt mặt cắt cầu thang 47 4.1.2 Chọn kích thƣớc cầu thang 48 4.1.3 Chọn kích thƣớc dầm chiếu nghỉ kích thƣớc thang 49 4.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 49 4.2.1 Các lớp cấu tạo cầu thang 49 4.2.2 Tải trọng g1 (phần tác dụng lên nghiêng): 50 4.2.3 Tải trọng g2 (phần tác dụng lên chiếu nghỉ): 51 4.3 SƠ ĐỒ TÍNH: 51 4.4 XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG CẦU THANG 53 4.4.1 Xác định nội lực thang 53 4.4.2 Tính cốt thép cho thang 56 4.4.2.1 Vật liệu: 56 4.4.2.2 Trình tự tính tốn tóm tắt nhƣ sau: 56 4.4.3 Tính sàn chiếu nghỉ 56 4.4.3.2 Sơ đồ tính 57 4.4.3.3 Tính thép: 57 4.4.4 Tính dầm chiếu nghỉ 59 4.4.4.1 Sơ đồ tính 59 4.4.4.2 Tải trọng tác dụng 60 4.4.4.3 Tính cốt đai 61 4.4.5 Tính dầm thang, console chiếu nghỉ 63 4.4.5.1 Sơ đồ tính 63 4.4.5.2 Tải trọng tác dụng 64 4.4.5.2.1 Tải trọng tác dụng dầm thang (q1) 64 4.4.5.3 Tính cốt thép cho đoạn dầm thang 66 4.4.5.4.Tính cốt đai cho dầm thang 67 4.4.6 Tính dầm mơi chiếu nghỉ 69 4.4.6.1 Sơ đồ tính 69 4.4.6.2 Tải trọng tác dụng 69 4.4.6.3 Tính cốt đai 70 CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG KHÔNG GIAN 72 5.1 MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH 72 5.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 77 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 77 5.2.2 Hoạt tải : 78 5.2.2.1 Bảng kết giá trị hoạt tải sàn tính chƣơng I nhƣ sau: 78 5.2.2.2 Hoạt tải sàn mái : 79 5.2.3 Tải trọng tƣờng tác dụng lên sàn 79 5.2.4 Tải trọng hồ nƣớc mái tác dụng lên cơng trình: 80 5.4.3.1 Tải trọng tác dụng lên nắp 80 5.4.3.2 Tải trọng tác dụng lên đáy: 81 5.4.3.3 Tải trọng tác dụng lên thành: 81 5.4.3.4 Tải trọng tác dụng lên dầm nắp: 82 5.4.3.5 Tải trọng tác dụng lên dầm đáy: 83 5.2.5 Tải trọng gió : 86 5.2.5.1 Thành phần gió tĩnh tải trọng gió : 86 5.2.5.2 Thành phần gió động tải trọng gió : 88 5.3 TỔ HỢP TẢI TRỌNG 109 5.3.1 Các trƣờng hợp tải trọng: 109 5.3.3 Tổ hợp tải trọng 114 5.4 GIẢI MƠ HÌNH 115 5.4.1 Đánh giá kết từ etabs 115 5.4.2 Phân tích dạng biểu đồ bao nội lực khung trục 5: 115 5.5 TÍNH TỐN CỐT THÉP VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO DẦM KHUNG121 TRỤC C 121 5.5.1 Nội lực dầm 121 5.5.2.Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm: 122 5.5.2.1.Tính tốn cốt thép dọc 122 5.5.2.1.1 Cơng thức tính tốn: 122 5.5.2.1.2 Tính tốn cụ thể cho dầm: 123 5.5.2.2 Tính tốn cốt đai cho dầm 138 5.5.2.2.1 Cơng thức tính tốn thép đai 138 5.5.2.2.2 Tính tốn cốt đai cụ thể cho dầm 140 5.5.2.3 Tính tốn cốt treo cụ thể cho dầm: 141 5.6 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO CỘT KHUNG TRỤC C 143 5.6.1 Nội lực cột 143 5.6.2.1 Tính tốn cốt thép dọc 144 5.6.2.1.1 Phƣơng pháp tính tốn cốt thép cột 144 5.6.2.1.2 Tính tốn cụ thể cho cột C18 tầng hầm: 148 5.6.2.2 Tính cốt đai cho cột 170 5.6.2.2.1 Cơng thức tính tốn cốt đai cho cột 170 5.7 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO VÁCH KHUNG TRỤC C 173 5.7.1 Nội lực vách 174 5.7.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách 174 5.7.2.1 Lý thuyết tính tốn 174 5.7.2.1.1 Phƣơng pháp phân bố ứng suất đàn hồi 174 5.7.2.1.2 Phƣơng pháp giả thuyết vùng biên chịu moment 176 5.7.2.1.3 Phƣơng pháp biểu đồ tƣơng tác 178 5.7.2.2 Tính tốn cụ thể cho vách 179 5.7.3 Tính toán dầm cao (deep beam) - phần tử spandrel (S1) 185 5.8 KIỂM TRA KẾT CẤU 187 5.8.1 Kiểm tra độ võng dầm 187 5.8.2 Kiểm tra ổn định chống lật 188 5.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 188 CHƢƠNG 6: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 191 6.1 CẤU TẠO ĐỊA CHẤT 191 6.1.1 Đánh giá cấu tạo điều kiện địa chất 192 6.1.2 Tính chất lý đất địa chất thủy văn 195 CHƢƠNG 7: MÓNG CỌC ÉP 200 7.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC ÉP 200 7.1.1 Vật liệu sử dụng 200 7.1.2 Chọn kích thƣớc sơ 200 7.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 201 7.2 TÍNH TỐN MĨNG M1 ( CỘT C17 TRỤC C - 1) 202 7.2.1 Nội lực tính móng 202 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 203 7.2.2.1 Theo điều kiện vật liệu 203 7.2.2.2 Theo điều kiện đất 205 7.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 212 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 213 7.2.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 235 7.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 218 7.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 222 7.2.7.1 Kiểm tra đất xung quanh cọc 225 7.2.7.2 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 226 7.2.7.3 Kiểm tra cốt thép cọc 226 7.2.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 227 7.2.9 Tính cốt thép cho đài móng 228 7.3 TÍNH CỐT THÉP MĨNG M2 (CỘT C18 TRỤC C – 2) 229 7.3.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 230 7.3.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 231 7.3.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 233 7.3.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 236 7.3.5 kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 240 7.3.5.1 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 243 7.3.5.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 244 7.3.5.3 Kiểm tra cốt thép cọc 244 7.3.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 245 7.3.7 Tính cốt thép cho đài móng 246 7.4 TÍNH CỐT THÉP MĨNG LÕI CỨNG M3 (TRỤC C – 3) 248 7.4.1 Tính toán sức chịu tải cọc 248 7.4.1.1 Theo điều kiện vật liệu 249 7.4.1.2 Theo điều kiện đất 251 7.4.2 Tính toán sơ số lƣợng cọc 258 7.4.2.1 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 262 7.4.2.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 263 7.4.2.3.Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 264 7.4.2.4.Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 265 7.4.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 266 7.4.4 Kiểm tra độ lún móng cọc M3 269 7.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 273 7.4.5.1 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 276 7.4.5.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 277 7.4.5.3 Kiểm tra cốt thép cọc 277 7.4.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 279 7.4.7 Tính tốn cốt thép cho đài móng lõi thang (M3) 279 7.4.7.1 Mơ hình móng tính tốn nội lực 279 7.4.7.2 Kiểm tra chuyển vị (độ lún) móng M3 283 7.4.7.3 Kiểm tra phản lực đầu cọc móng M3 284 7.4.7.4 Tính tốn bố trí cốt thép đài cọc 284 CHƢƠNG 8: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 289 8.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC KHOAN NHỒI 289 8.1.1 Các thông số chung 289 8.1.2 Các thông số vật liệu 289 8.1.3 Các thông số thiết kế cọc 290 8.2 TÍNH TỐN MĨNG M1 (CỘT C17 TRỤC C - 1) 290 8.2.1 Nội lực tính tốn móng 290 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 291 8.2.2.1 Theo điều kiện vật liệu 291 8.2.2.2 Theo điều kiện đất 293 8.2.3 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 300 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 301 8.2.5 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 335 8.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 306 8.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 309 8.2.7.1 Kiểm tra đất xung quanh cọc 312 8.2.7.2 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 313 8.2.7.3 Kiểm tra cốt thép cọc 314 8.2.8 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 314 8.2.9 Tính cốt thép đài móng 315 8.3 TÍNH TỐN MĨNG M2 (CỘT C18 TRỤC C-2) 317 8.3.1 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 318 8.3.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 319 8.3.3 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 321 8.3.4 Kiểm tra độ lún móng cọc 324 8.3.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 328 8.3.5.1 Kiểm tra đất xung quanh cọc 331 8.3.5.2 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 332 8.3.5.3 Kiểm tra cốt thép cọc 332 8.3.6 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 333 8.3.7 Tính cốt thép đài móng 334 8.4 TÍNH CỐT THÉP MÓNG LÕI CỨNG M3 (TRỤC C – 3) 336 8.4.1 Tính tốn sức chịu tải cọc 336 8.4.1.1 Theo điều kiện vật liệu 337 8.4.1.2 Theo điều kiện đất 339 8.4.2 Tính tốn sơ số lƣợng cọc 345 8.4.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 348 8.4.3.1 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 350 8.4.3.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 350 8.4.3.3 Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 351 8.4.3.4 Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtƣ, Qytƣ, Qxtƣ, Ntƣ 351 8.4.4 Kiểm tra ứng suất dƣới móng khối quy ƣớc 352 8.4.5 Kiểm tra độ lún móng cọc 355 8.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 359 8.4.6.1 Kiểm tra đất xung quanh cọc 362 8.4.6.2 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 363 8.4.6.3 Kiểm tra cốt thép cọc 363 8.4.7 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 365 8.4.8 Tính cốt thép đài móng 365 8.4.8.1 Mơ hình móng tính tốn nội lực 365 8.4.8.2 Kiểm tra chuyển vị (độ lún) móng M3 370 8.4.8.3 Kiểm tra phản lực đầu cọc móng M3 370 8.4.8.4 Tính tốn bố trí cốt thép đài cọc 371 8.5 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN MÓNG 371 8.5.1 Yếu tố kỹ thuật 371 8.5.1.1 Móng cọc khoan nhồi 371 8.5.1.2 Móng cọc ép 372 8.5.2 Yếu tố kinh tế 372 8.5.3 Tính khả thi 372 8.5.4 Nhận xét 373 KẾT LUẬN: Chọn phƣơng án móng cọc ép BTCT để thi cơng cho cơng trình 373 TÀI LIỆU THAM KHẢO 374 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1069 -1115 -1188 -1292 -1116 -1216 -1235 -1394 -920 -855 -1336 -1552 -968 -957 -1384 -1654 -1039 -1080 -1159 -1258 -1087 -1182 -1206 -1360 -891 -820 -1307 -1518 -938 -922 -1354 -1620 -1142 -1189 -1262 -1367 -1190 -1291 -1309 -1469 -994 -929 -1410 -1627 132 150.4 60.13 -25.5 72.33 6.73 0.47 -169 115.7 101.2 76.46 23.73 56 -42.5 16.8 -120 130.2 152.2 58.35 -23.6 70.54 8.55 -1.32 -167 113.9 103 74.68 25.55 54.21 -40.6 15.01 -118 138 151.9 66.13 -24 78.32 8.25 6.46 -168 121.7 102.7 82.46 25.25 30.8 1.97 27 -1.4 27.5 -0.2 23.7 -3.6 32.2 8.59 25.5 -8 28.9 6.38 22.2 -10 28.2 4.14 24.4 0.79 24.9 1.93 21.1 -1.4 29.7 10.8 22.9 -5.8 26.3 8.55 19.6 -8 31.8 3.39 28 0.03 28.5 1.17 24.7 -2.2 33.3 10 26.6 -6.6 -19.69 5.164 -21.4 3.797 -18 4.253 -19.71 2.886 -18.57 11.614 -22.53 -2.653 -16.88 10.703 -20.84 -3.563 -17.73 6.879 -19.44 5.512 -16.04 5.969 -17.75 4.601 -16.61 13.329 -20.56 -0.937 -14.92 12.418 -18.87 -1.848 -20.41 6.644 -22.12 5.277 -18.72 5.733 -20.43 4.366 -19.29 13.093 -23.25 -1.173 -95.93 262.89 -159.31 14.224 -115.58 93.243 -178.96 -155.43 -118.78 164.64 -136.46 112.48 -138.43 -5.011 -156.11 -57.171 -89.48 265.35 -152.86 16.677 -109.13 95.697 -172.5 -152.97 -112.33 167.09 -130.01 114.93 -131.98 -2.558 -149.66 -54.718 -104.11 270.57 -167.49 21.897 -123.76 100.92 -187.14 -147.75 -126.96 172.31 -144.64 120.15 Trang: 170 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1041 -1031 -1457 -1729 -1267 -1376 -1251 -1359 -1365 -1478 -956 -1001 -1203 -1306 -1104 -1208 -1351 -1513 -704 -604 -1455 -1703 -851 -811 -1603 -1910 -1078 -1133 -1301 -1408 -1211 -1320 -1433 -1594 -851 -776 -1528 -1765 -984 -963 -1660 -1952 -1064 -1118 61.99 -41 22.79 -118 63.47 -11.1 63.41 -9.32 70.72 -9.6 125.2 163.6 52.5 -22.7 59.8 1.12 -12.9 -185 109.2 117.5 68.41 23.39 43.89 -44.9 3.06 -139 124.8 145.9 59.45 -21.7 66.02 -0.33 0.63 -168 110.5 104.5 73.77 19.72 51.7 -41.8 14.95 -127 124.8 147.5 30 7.79 23.2 -8.8 25.6 -0.4 27.8 -2.4 29.3 -1.2 27.2 2.78 24 -2.3 24.2 -0.9 21 -6 27.8 9.25 23.3 -8.8 24.9 5.53 20.3 -12 28.2 3.4 25.3 -1.2 25.5 0.05 22.7 -4.5 28.8 9.22 24.7 -7 26.1 5.88 22 -10 30.2 1.67 -17.6 12.183 -21.56 -2.084 -18.13 4.74 -19.93 3.07 -20.9 4.503 -17.26 5.114 -18.13 3.036 -16.17 3.579 -17.04 1.501 -17.01 12.449 -18.38 -4.298 -15.92 10.914 -17.29 -5.834 -18.13 6.223 -18.91 4.353 -17.14 4.841 -17.93 2.971 -17.91 12.824 -19.14 -2.249 -16.92 11.442 -18.15 -3.63 -19.75 4.72 -146.61 2.663 -164.29 -49.498 -138.68 59.227 -144.32 52.431 -154.52 62.87 -13.109 346.75 -159.74 4.392 -97.211 93.184 -243.85 -249.17 -66.763 203.08 -106.09 148.07 -150.87 -50.489 -190.19 -105.5 -33.826 326.35 -165.8 18.226 -109.52 98.14 -241.49 -209.98 -82.114 197.04 -117.51 147.53 -157.81 -31.166 -193.2 -80.675 -38.907 320.23 Trang: 171 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY4 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1286 -1393 -1197 -1305 -1419 -1579 -837 -761 -1513 -1750 -970 -948 -1646 -1937 -1167 -1225 -1389 -1500 -1300 -1412 -1522 -1686 -940 -868 -1616 -1857 -1073 -1055 -1749 -2044 -1390 -1485 -1355 -1445 -1487 -1582 -946 -1015 -1315 -1398 -1202 -1298 -1571 -1680 59.4 -20.2 65.97 1.24 0.58 -166 110.5 106 73.72 21.28 51.65 -40.2 14.9 -125 131.4 147.2 65.98 -20.4 72.55 0.98 7.16 -167 117.1 105.8 80.3 21.03 58.23 -40.5 21.48 -125 56.08 -19.5 54.51 -17.6 61.61 -18.8 155.2 198.7 44.52 -28.6 53.45 -7.92 -57.2 -235 27.4 -2.9 27.6 -1.7 24.7 -6.2 30.8 7.5 26.7 -8.7 28.2 4.15 24.1 -12 31.5 2.73 28.7 -1.8 28.9 -0.6 26 -5.2 32.1 8.55 28.1 -7.7 29.5 5.21 25.4 -11 27.9 -5.6 25.1 -3.2 29.1 -4.4 26 2.2 24 -5.1 24 -3.7 22 -11 -20.53 2.85 -18.76 3.338 -19.55 1.468 -19.52 11.321 -20.76 -3.752 -18.54 9.939 -19.77 -5.133 -20.63 6.009 -21.41 4.139 -19.64 4.627 -20.43 2.757 -20.4 12.61 -21.64 -2.462 -19.42 11.229 -20.65 -3.844 -19.97 1.42 -17.84 3.352 -20.74 2.847 -16.88 4.375 -17.29 1.674 -16.84 2.175 -17.25 -0.526 -170.88 12.11 -114.6 92.023 -246.57 -216.1 -87.195 190.93 -122.59 141.42 -162.89 -37.283 -198.28 -86.792 -48.087 329.63 -180.06 21.505 -123.78 101.42 -255.75 -206.7 -96.375 200.32 -131.77 150.81 -172.07 -27.887 -207.46 -77.396 -152.31 68.249 -144.91 70.588 -162.06 77.084 32.913 482.37 -169.12 14.687 -101.19 108.82 -303.22 -358.86 Trang: 172 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -600 -465 -1662 -1948 -855 -748 -1917 -2230 -1096 -1172 -1428 -1516 -1326 -1427 -1658 -1771 -784 -677 -1740 -2011 -1014 -932 -1970 -2266 -1064 -1136 -1396 -1480 -1295 -1390 -1626 -1734 -752 -641 -1708 -1975 -983 -895 -1938 -2229 -1183 -1260 -1515 -1604 108.4 123 91.32 47.08 6.65 -83.6 -10.4 -160 150.9 175.9 51.36 -28.7 59.39 -10.1 -40.2 -215 108.8 107.7 93.48 39.4 17.27 -78.2 1.94 -147 149.5 177.6 49.94 -26.9 57.97 -8.33 -41.6 -213 107.4 109.5 92.06 41.18 15.85 -76.4 0.53 -145 155.9 176.5 56.33 -28.1 27.1 9.43 22.8 -12 25.1 3.58 20.8 -18 29.3 0.39 27.6 -6.1 27.5 -4.9 25.8 -11 30.4 6.9 26.5 -13 28.6 1.64 24.7 -18 26.8 2.62 25 -3.9 25 -2.6 23.2 -9.2 27.9 9.13 24 -10 26.1 3.87 22.2 -16 30.3 1.47 28.6 -5.1 -17 13.052 -17.18 -7.002 -16.96 10.852 -17.14 -9.202 -19.52 3.676 -19.88 1.245 -19.48 1.696 -19.85 -0.735 -19.62 11.485 -19.78 -6.564 -19.58 9.505 -19.74 -8.544 -17.59 5.415 -17.96 2.984 -17.56 3.435 -17.92 1.003 -17.7 13.224 -17.86 -4.825 -17.66 11.243 -17.82 -6.805 -20.21 4.961 -20.57 2.53 -35.046 253.93 -101.16 243.13 -169.15 -119.62 -235.26 -130.42 0.67 446.15 -181.16 25.24 -120.03 109.96 -301.85 -310.96 -60.494 240.56 -119.99 230.84 -181.19 -95.637 -240.69 -105.36 7.332 448.26 -174.5 27.345 -113.36 112.06 -295.19 -308.85 -53.832 242.66 -113.33 232.94 -174.53 -93.532 -234.03 -103.25 -8.104 454.11 -189.93 33.191 Trang: 173 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1413 -1514 -1745 -1858 -871 -765 -1827 -2099 -1101 -1019 -2057 -2353 -1426 -1405 -1408 -1387 -1533 -1507 -886 -730 -1357 -1344 -1244 -1227 -1715 -1841 -405 -221 -1838 -1852 -763 -719 -2196 -2349 -1040 -893 -1464 -1446 -1362 -1341 -1786 -1893 -607 -436 64.36 -9.48 -35.2 -214 113.8 108.4 98.45 40.03 22.24 -77.6 6.91 -146 60.98 -43.4 66.6 -37.5 70.33 -42.4 277.1 172.8 49.54 -44.9 64.95 -32 -163 -250 168 117 158.6 10.88 -44.1 -87.8 -53.5 -194 258.5 147.2 53.66 -48.7 67.54 -37.1 -137 -233 160.3 97.02 28.5 -3.8 26.8 -10 31.4 7.98 27.5 -12 29.6 2.72 25.7 -17 27.9 -1.2 30 -2.9 31.6 -2.1 26.9 -2 20.7 -2.1 31.8 -1.7 25.6 -1.8 25.4 3.57 22.1 -7.7 30.3 3.92 27 -7.4 28.3 -1.4 22.7 -1.4 32.7 -1 27.1 -1.1 27 3.7 -20.17 2.981 -20.54 0.549 -20.31 12.77 -20.47 -5.279 -20.28 10.789 -20.44 -7.259 -18.55 3.033 -20.25 1.679 -21.25 2.627 -14.15 2.924 -17.98 1.915 -17.1 2.255 -20.94 1.246 -14.2 9.146 -17.93 -4.307 -17.16 8.478 -20.88 -4.976 -15.39 3.693 -18.84 2.785 -18.05 3.092 -21.5 2.184 -15.44 9.294 -128.8 117.91 -310.63 -303 -69.268 248.51 -128.77 238.79 -189.96 -87.686 -249.46 -97.408 -106.77 -42.552 -114.24 -41.371 -120.91 -44.271 97.271 325.87 -133.15 -75.289 -67.052 -4.014 -297.48 -405.18 9.536 187.84 -45.42 62.75 -154.79 -142.05 -209.74 -267.14 71.532 286.71 -135.85 -74.335 -76.357 -10.188 -283.74 -371.23 -7.429 162.48 Trang: 174 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1897 -1903 -929 -883 -2219 -2351 -1024 -877 -1448 -1430 -1347 -1325 -1771 -1877 -591 -420 -1881 -1887 -914 -867 -2204 -2335 -1137 -985 -1561 -1538 -1459 -1433 -1883 -1985 -704 -527 -1993 -1995 -1026 -975 -2316 -2443 -1488 -1710 -1458 -1671 -1590 -1819 151.9 1.49 -30.6 -87.3 -39.1 -183 263.5 152.6 58.72 -43.4 72.6 -31.8 -132 -228 165.3 102.4 156.9 6.83 -25.6 -82 -34 -178 266.9 148.1 62.08 -47.8 75.96 -36.2 -129 -232 168.7 97.9 160.3 2.37 -22.2 -86.4 -30.7 -182 55.75 -9.26 58.85 -3.19 63.22 -5.46 24 -6.5 31.4 4.02 28.4 -6.2 30.2 -2.9 24.6 -2.9 34.6 -2.6 29 -2.6 28.9 2.18 25.9 -8 33.3 2.49 30.3 -7.7 31.7 -2.2 26.1 -2.3 36.1 -1.9 30.5 -2 30.4 2.86 27.4 -7.3 34.8 3.17 31.8 -7 17.9 -10 16.4 -7.3 18.7 -8.5 -18.79 -2.815 -18.1 8.692 -21.45 -3.417 -16.92 2.475 -20.37 1.567 -19.58 1.873 -23.03 0.965 -16.97 8.075 -20.32 -4.033 -19.63 7.473 -22.98 -4.635 -17.82 3.328 -21.28 2.42 -20.48 2.726 -23.94 1.818 -17.88 8.928 -21.23 -3.18 -20.54 8.326 -23.89 -3.782 -14.39 -3.41 -13.14 -0.638 -15.02 -1.225 -56.889 49.899 -155.32 -134.42 -204.78 -247 64.806 287.77 -142.58 -73.272 -83.083 -9.125 -290.47 -370.17 -14.155 163.54 -63.615 50.962 -162.05 -133.36 -211.51 -245.94 58.806 285.16 -148.58 -75.882 -89.084 -11.735 -296.47 -372.78 -20.155 160.93 -69.615 48.352 -168.05 -135.97 -217.51 -248.55 -129.73 62.608 -129.78 68.584 -140.07 73.616 Trang: 175 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -720 -890 -1419 -1622 -1293 -1503 -1991 -2234 -206 -108 -1932 -2403 -779 -721 -2505 -3016 -903 -1090 -1531 -1749 -1418 -1641 -2047 -2300 -440 -386 -1994 -2452 -956 -938 -2509 -3004 -876 -1055 -1504 -1714 -1391 -1607 -2020 -2265 -413 -352 -1967 -2418 235.8 234.9 49.54 -8.7 53.22 -5.28 -133 -249 165.7 176.4 119.7 49.78 -16.9 -63.8 -62.9 -190 221.3 208.6 53.65 -10.6 56.96 -7.5 -111 -227 158.2 156 116.8 42.05 -6.13 -60.1 -47.5 -174 224.1 214.1 56.45 -5.1 59.76 -2.03 -108 -221 161 161.5 119.6 47.52 18.5 -1 15.5 -9.9 15.9 -8.6 12.8 -17 18.3 5.07 15.7 -16 15.7 -2.5 13 -24 20.3 -2.9 17.6 -11 17.9 -9.8 15.2 -18 20.1 2.53 17.7 -16 17.7 -4.3 15.3 -23 18.9 -0.1 16.2 -8.1 16.5 -6.9 13.8 -15 18.8 5.37 16.4 -14 -12.47 0.488 -13.52 -3.073 -11.5 -2.574 -12.55 -6.134 -11.79 10.688 -14.2 -13.27 -10.83 7.626 -13.23 -16.33 -14.17 -0.372 -15.11 -3.576 -13.3 -3.127 -14.24 -6.331 -13.56 8.808 -15.72 -12.76 -12.69 6.053 -14.85 -15.51 -13.04 2.123 -13.98 -1.081 -12.17 -0.632 -13.11 -3.837 -12.43 11.303 -14.59 -10.26 114.54 696.93 -154.77 12.313 -84.113 102.84 -353.42 -581.78 21.444 377.92 -61.671 331.33 -177.21 -216.17 -260.33 -262.77 81.879 637.52 -160.5 21.367 -96.91 102.84 -339.29 -513.31 -1.908 350.41 -76.711 308.48 -180.7 -184.27 -255.5 -226.2 81.839 642.9 -160.54 26.746 -96.949 108.22 -339.33 -507.94 -1.948 355.79 -76.751 313.86 Trang: 176 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Công Trình LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MAX COMB7 MIN COMB7 MIN COMB8 MAX COMB8 MAX Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -929 -903 -2482 -2969 -995 -1188 -1623 -1847 -1510 -1740 -2139 -2398 -532 -485 -2086 -2550 -1048 -1036 -2601 -3102 -1674 -1853 -1666 -1839 -1806 -1991 -716 -849 -1602 -1767 -1465 -1635 -2351 -2552 -34 115.6 -2285 -2731 -783 -670 -3033 -3517 -924 -1071 -3.33 -54.7 -44.7 -169 228 212 60.38 -7.15 63.69 -4.08 -104 -223 164.9 159.4 123.5 45.48 0.59 -56.7 -40.8 -171 54.1 -17.2 58.44 -12.9 62.42 -15 182.9 228.4 48.34 -18.4 51.9 -11.8 -82.6 -259 119.7 155 111.5 54.89 -11.3 -85.1 -19.5 -185 173.2 202.1 16.4 -1.5 14 -20 21 -1.2 18.2 -9.2 18.6 -8.1 15.8 -16 20.8 4.26 18.4 -15 18.4 -2.6 16 -21 22.7 -17 26.3 -17 27.7 -18 21.6 -7 17.2 -16 25.3 -15 20.9 -25 22 6.53 16.8 -30 25.7 -1.7 20.5 -38 22.9 -9.3 -11.56 8.548 -13.72 -13.02 -14.73 1.595 -15.68 -1.61 -13.86 -1.161 -14.8 -4.365 -14.12 10.775 -16.29 -10.79 -13.25 8.02 -15.42 -13.55 -14.38 -8.793 -17.3 -8.466 -18.1 -9.231 -8.94 -3.627 -14 -8.337 -13.16 -7.718 -18.22 -12.43 -5.83 11.589 -17.11 -23.55 -10.05 7.497 -21.33 -27.64 -10.12 -4.755 -180.74 -178.89 -255.54 -220.82 72.576 647.43 -169.8 31.274 -106.21 112.75 -348.59 -503.41 -11.212 360.32 -86.015 318.39 -190 -174.36 -264.8 -216.3 -142.83 5.043 -150.46 5.831 -160.53 7.062 297.5 818.91 -172.66 -45.566 -92.87 53.191 -563.03 -811.28 118.57 390.7 6.272 382.64 -271.8 -375.02 -384.1 -383.08 245.41 738.51 Trang: 177 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1722 -1897 -1598 -1778 -2395 -2604 -310 -203 -2336 -2765 -984 -910 -3009 -3472 -917 -1058 -1715 -1884 -1591 -1766 -2388 -2591 -303 -190 -2329 -2752 -977 -898 -3003 -3460 -1043 -1195 -1841 -2021 -1717 -1902 -2515 -2728 -429 -327 -2455 -2889 -1103 -1034 52.1 -20 55.3 -14 -65.8 -236 116.3 136.1 108.9 46 -1.54 -80 -8.94 -170 177.1 206 56.01 -16.1 59.21 -10.2 -61.9 -232 120.3 140 112.9 49.86 2.37 -76.2 -5.03 -166 180.7 204.1 59.59 -18 62.79 -12 -58.3 -234 123.8 138.1 116.4 47.97 5.95 -78 18.9 -18 26.2 -17 22.2 -25 23.2 2.95 18.5 -30 26.5 -4.4 21.8 -37 26.2 -8.9 22.2 -17 29.5 -16 25.5 -25 26.5 3.35 21.8 -30 29.8 -4 25.1 -37 27.4 -10 23.4 -19 30.7 -18 26.7 -26 27.8 2.01 23.1 -31 31.1 -5.4 -14.68 -8.994 -13.92 -8.438 -18.47 -12.68 -7.322 8.939 -17.47 -22.69 -11.12 5.256 -21.27 -26.37 -12.76 -4.461 -17.31 -8.701 -16.56 -8.144 -21.11 -12.38 -9.956 9.233 -20.11 -22.4 -13.76 5.55 -23.91 -26.08 -13.47 -5.15 -18.03 -9.389 -17.27 -8.832 -21.83 -13.07 -10.67 8.544 -20.83 -23.08 -14.47 4.862 -177.73 -39.521 -105.92 49.361 -529.06 -728.67 84.376 353.12 -16.693 345.87 -266.96 -336.03 -368.03 -343.28 238.55 739.22 -184.59 -38.812 -112.78 50.07 -535.93 -727.96 77.514 353.83 -23.555 346.58 -273.82 -335.32 -374.89 -342.57 229.49 740.32 -193.65 -37.704 -121.84 51.178 -544.99 -726.85 68.453 354.94 -32.616 347.68 -282.88 -334.21 Trang: 178 SVTH: Đậu Xn Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình TRET TRET P4 P4 COMB19 MIN COMB19 MIN Top Bottom -3129 -3596 -1.45 -168 26.4 -38 -24.63 -26.77 -383.95 -341.46 3.3 Nội lực dầm cao, phần tử SPANDREL (COMBOBAO – ENVE1) Story Spandrel Load Loc S.THUONG S.THUONG S.THUONG S.THUONG STORY12 STORY12 STORY12 STORY12 STORY11 STORY11 STORY11 STORY11 STORY10 STORY10 STORY10 STORY10 STORY9 STORY9 STORY9 STORY9 STORY8 STORY8 STORY8 STORY8 STORY7 STORY7 STORY7 STORY7 STORY6 STORY6 STORY6 STORY6 STORY5 STORY5 STORY5 STORY5 STORY4 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Chương: Phụ Lục Tính Tốn P V2 (KN) (KN) -87.87 -127.9 -87.87 165.84 -144 -207.6 -144 73.75 -68.06 -61.44 -68.06 -21.18 -132.7 -94.29 -132.7 -45.13 -53.47 -39.38 -53.47 9.41 -143.4 -97.72 -143.4 -54.56 -43.29 -14.71 -43.29 35.18 -156.1 -118.1 -156.1 -74.47 -43.71 -9.89 -43.71 40.83 -161.8 -122.2 -161.8 -78.17 -37.98 5.32 -37.98 57.01 -171.2 -135.4 -171.2 -92.91 -30.85 23.95 -30.85 77.21 -178.2 -151.6 -178.2 -110.1 -24.68 42.08 -24.68 96.93 -183 -166.3 -183 -125.8 -18.81 60.72 -18.81 117.26 -185.5 -183.5 -185.5 -142 -21.22 64.7 V3 (KN) -5.46 -5.46 -7.39 -7.39 -1.21 -1.21 -2.58 -2.58 -1.36 -1.36 -1.85 -1.85 -0.8 -0.8 -1.92 -1.92 -0.36 -0.36 -2.06 -2.06 0.04 0.04 -1.93 -1.93 0.72 0.72 -2.18 -2.18 1.46 1.46 -2.48 -2.48 2.35 2.35 -2.89 -2.89 3.17 M2 (KN.m) -1.317 4.626 -2.143 3.128 -0.231 1.637 -0.656 0.789 -0.26 1.202 -0.506 0.827 -0.17 1.161 -0.525 0.526 -0.046 1.194 -0.613 0.268 0.04 1.112 -0.58 0.002 0.222 1.208 -0.704 -0.406 0.427 1.346 -0.824 -0.848 0.688 1.541 -0.987 -1.37 1.051 M3 (KN.m) -60.826 39.173 -99.377 25.287 -29.99 3.112 -42.668 -4.763 -11.001 3.082 -47.11 -4.645 5.622 10.827 -57.929 -7.678 10.201 13.62 -58.946 -6.213 21.434 18.256 -66.447 -7.307 35.019 24.571 -76.549 -8.529 48.564 30.341 -86.45 -9.26 62.732 36.511 -97.104 -9.638 67.987 Trang: 179 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Công Trình S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 STORY4 STORY4 STORY4 STORY3 STORY3 STORY3 STORY3 STORY2 STORY2 STORY2 STORY2 LUNG LUNG LUNG LUNG TRET TRET TRET TRET ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MAX ENVE1 MIN ENVE1 MIN Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right Left Right -21.22 -181.4 -181.4 -23.26 -23.26 -181 -181 -44.3 -44.3 -260.7 -260.7 4.03 4.03 -127.1 -127.1 30.69 30.69 -169.2 -169.2 122.74 -188.6 -145.6 71.21 130.26 -196.5 -151.8 357.42 468.3 -448.4 -356.2 12.5 37.59 -148.9 -123.1 109.66 148.95 -219.4 -186.1 3.17 -3.21 -3.21 3.77 3.77 -3.75 -3.75 5.76 5.76 -1.59 -1.59 1.14 1.14 -3.54 -3.54 9.19 9.19 -5.05 -5.05 1.689 -1.222 -1.826 1.332 1.959 -1.513 -2.157 1.918 -0.37 -1.757 -3.233 1.078 2.124 -1.041 0.08 3.341 2.321 -2.101 -4.698 42.666 -99.947 -9.507 75.011 47.312 -105.9 -9.253 158.988 201.628 -150.41 -182.59 16.424 51.671 -70.563 -3.57 76.074 49.788 -128.31 -29.275 MY MZ KẾT QUẢ PHẢN LỰC CHÂN CỘT CỦA TẤT CẢ CÁC THTT 4.1 Kết phản lực chân cột C17 trục C (tại nút 232) FX FY FZ (KN) (KN) (KN) COMB1 23.08 -5.72 3388.98 6.128 23.43 0.001 232 COMB2 39.31 -8.47 3291.1 8.981 40.124 -0.001 BASE 232 COMB3 39.62 -8.38 3669.9 8.913 40.398 BASE 232 COMB4 MAX 23.21 -4.77 3036.73 6.319 24.629 0.005 BASE 232 COMB4 MIN 13.47 -5.86 2819.1 3.735 -2.866 -0.091 BASE 232 COMB5 MAX 32.07 -5.77 3201.25 8.657 49.179 0.092 BASE 232 COMB5 MIN 22.34 -6.86 2983.62 6.073 21.684 -0.004 BASE 232 COMB6 MAX 18.45 2.6 2971.6 24.88 11.169 -0.021 BASE 232 COMB6 MIN 18.23 -13.23 2884.23 -14.826 10.594 -0.065 BASE 232 COMB7 MAX 27.31 1.61 3136.12 27.218 35.719 0.066 BASE 232 COMB7 MIN 27.09 -14.23 3048.75 -12.488 35.144 0.022 BASE 232 COMB8 MAX 23.44 -4.79 3375 6.246 24.728 0.005 BASE 232 COMB8 MIN 14.68 -5.77 3179.13 3.92 -0.018 -0.082 Story Point Load BASE 232 BASE Chương: Phụ Lục Tính Tốn MX (KN.m) (KN.m) (KN.m) Trang: 180 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình BASE 232 COMB9 MAX 31.42 -5.69 3523.06 8.35 46.823 0.083 BASE 232 COMB9 MIN 22.66 -6.67 3327.2 6.024 22.077 -0.004 BASE 232 COMB10 MAX 19.16 1.85 3316.38 22.951 12.614 -0.019 BASE 232 COMB10 MIN 18.96 -12.41 3237.75 -12.785 12.097 -0.058 BASE 232 COMB11 MAX 27.14 0.95 3464.45 25.055 34.708 0.06 BASE 232 COMB11 MIN 26.94 -13.3 3385.81 -10.681 34.191 0.02 BASE 232 COMB12 MAX 38.04 -7.27 3286.91 8.813 39.753 0.004 BASE 232 COMB12 MIN 29.28 -8.25 3091.04 6.487 15.007 -0.083 BASE 232 COMB13 MAX 46.02 -8.17 3434.97 10.917 61.847 0.082 BASE 232 COMB13 MIN 37.26 -9.15 3239.1 8.591 37.102 -0.005 BASE 232 COMB14 MAX 33.76 -0.63 3228.29 25.518 27.638 -0.02 BASE 232 COMB14 MIN 33.56 -14.89 3149.66 -10.218 27.121 -0.06 BASE 232 COMB15 MAX 41.74 -1.53 3376.35 27.622 49.733 0.058 BASE 232 COMB15 MIN 41.54 -15.78 3297.72 -8.114 49.216 0.019 BASE 232 COMB16 MAX 38.32 -7.18 3627.83 8.752 39.999 0.004 BASE 232 COMB16 MIN 29.56 -8.17 3431.96 6.426 15.253 -0.083 BASE 232 COMB17 MAX 46.3 -8.08 3775.89 10.856 62.094 0.082 BASE 232 COMB17 MIN 37.54 -9.06 3580.03 8.53 37.348 -0.005 BASE 232 COMB18 MAX 34.04 -0.55 3569.21 25.457 27.885 -0.02 BASE 232 COMB18 MIN 33.84 -14.8 3490.58 -10.279 27.367 -0.059 BASE 232 COMB19 MAX 42.02 -1.44 3717.28 27.561 49.979 0.059 BASE 232 COMB19 MIN 41.82 -15.7 3638.64 -8.175 49.462 0.019 MX MY MZ 4.2 Kết phản lực chân cột C18 trục C (tại nút 234) FX FY FZ (KN) (KN) (KN) COMB1 -28.4 -11.47 4201.8 12.112 -29.437 0.002 234 COMB2 -40.63 -20.31 4130.07 21.118 -41.826 -0.001 BASE 234 COMB3 -41.8 -19.93 4612.38 20.787 -43.109 -0.001 BASE 234 COMB4 MAX -26.15 -11.57 3763.05 12.543 -24.932 0.011 BASE 234 COMB4 MIN -48.28 -11.86 3386.64 10.48 -83.589 -0.19 BASE 234 COMB5 MAX -6.18 -11.85 4052.34 14.407 27.279 0.191 BASE 234 COMB5 MIN -28.32 -12.14 3675.93 12.344 -31.378 -0.009 Story Point Load BASE 234 BASE Chương: Phụ Lục Tính Tốn (KN.m) (KN.m) (KN.m) Trang: 181 SVTH: Đậu Xn Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình BASE 234 COMB6 MAX -36.14 -0.92 3719.19 47.006 -53.533 -0.044 BASE 234 COMB6 MIN -38.29 -22.52 3430.51 -23.982 -54.988 -0.135 BASE 234 COMB7 MAX -16.18 -1.19 4008.48 48.87 -1.322 0.137 BASE 234 COMB7 MIN -18.33 -22.79 3719.8 -22.118 -2.777 0.045 BASE 234 COMB8 MAX -27.31 -11.26 4192.77 12.234 -26.409 0.01 BASE 234 COMB8 MIN -47.23 -11.52 3854.01 10.378 -79.2 -0.17 BASE 234 COMB9 MAX -9.34 -11.5 4453.14 13.912 20.582 0.173 BASE 234 COMB9 MIN -29.26 -11.76 4114.37 12.056 -32.21 -0.007 BASE 234 COMB10 MAX -36.3 -1.67 4153.29 43.251 -52.149 -0.039 BASE 234 COMB10 MIN -38.24 -21.11 3893.48 -20.639 -53.459 -0.121 BASE 234 COMB11 MAX -18.34 -1.91 4413.66 44.928 -5.159 0.124 BASE 234 COMB11 MIN -20.27 -21.36 4153.85 -18.961 -6.469 0.042 BASE 234 COMB12 MAX -38.32 -19.21 4128.22 20.34 -37.558 0.008 BASE 234 COMB12 MIN -58.24 -19.47 3789.45 18.484 -90.35 -0.173 BASE 234 COMB13 MAX -20.35 -19.46 4388.58 22.018 9.432 0.17 BASE 234 COMB13 MIN -40.27 -19.72 4049.81 20.162 -43.36 -0.01 BASE 234 COMB14 MAX -47.31 -9.62 4088.74 51.357 -63.299 -0.041 BASE 234 COMB14 MIN -49.24 -29.07 3828.93 -12.532 -64.609 -0.123 BASE 234 COMB15 MAX -29.34 -9.87 4349.1 -16.309 0.121 BASE 234 COMB15 MIN -31.27 -29.31 4089.29 -10.855 -17.619 0.039 BASE 234 COMB16 MAX -39.37 -18.87 4562.29 20.042 -38.712 0.009 BASE 234 COMB16 MIN -59.29 -19.13 4223.53 18.185 -91.504 -0.172 BASE 234 COMB17 MAX -21.4 -19.12 4822.66 21.719 8.278 0.171 BASE 234 COMB17 MIN -41.32 -19.38 4483.89 19.863 -44.514 -0.009 BASE 234 COMB18 MAX -48.36 -9.28 4522.82 51.058 -64.453 -0.041 BASE 234 COMB18 MIN -50.3 -28.72 4263.01 -12.831 -65.763 -0.123 BASE 234 COMB19 MAX -30.39 -9.53 4783.18 -17.463 0.122 BASE 234 COMB19 MIN -32.33 -28.97 4523.37 -11.154 -18.773 0.04 53.034 52.736 4.2 Kết phản lực nút trọng tâm lõi thang Pier Story Pier Load Loc P (KN) TRET TRET TRET TRET P8 P8 P8 P8 COMB1 COMB5 MIN COMB2 COMB9 MIN Top Bottom Top Bottom -8514.6 -8282.8 -8487.7 -8946.9 Chương: Phụ Lục Tính Tốn V2 (Vx) (KN) -5.64 -741.6 -5.99 -669.2 V3 (Vy) (KN) 8.37 6.24 16.66 6.17 M2 (Mx) (KN.m) 88.09 79.465 53.577 95.151 M3 (My) (KN.m) -52.232 -9816.9 -40.666 -8772.2 Trang: 182 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 COMB3 COMB13 MIN COMB4 MAX COMB17 MIN COMB4 MIN COMB7 MIN COMB5 MAX COMB7 MAX COMB5 MIN COMB11 MIN COMB6 MAX COMB15 MIN COMB6 MIN COMB19 MIN COMB7 MAX COMB11 MAX COMB7 MIN COMB15 MAX COMB8 MAX COMB19 MAX COMB8 MIN COMB4 MIN COMB9 MAX COMB8 MIN COMB9 MIN COMB12 MIN COMB10 MAX COMB16 MIN COMB10 MIN COMB1 COMB11 MAX COMB2 COMB11 MIN COMB3 COMB12 MAX COMB9 MAX COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB5 MAX COMB13 MIN COMB17 MAX COMB14 MAX COMB10 MIN Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -9216.4 -8919.8 -7449.7 -9592.3 -7823.5 -8400.1 -7748.4 -8064.3 -8122.1 -9052.5 -7472.2 -9025.3 -7801 -9697.8 -7770.9 -8750.3 -8099.7 -8723.1 -8139.2 -9395.6 -8475.5 -8216.4 -8408 -8887.2 -8744.4 -8860 -8159.4 -9532.5 -8455.3 -8946.2 -8428.2 -8916 -8724.2 -9663.2 -8115 -8855.8 -8451.3 -8828.6 -8383.8 -8181.6 -8720.1 -9501.1 -8135.2 -8992.7 -6.25 -670.3 728.9 -670.9 -18.33 -383.6 7.58 -356.5 -739.7 -346.9 369.1 -348.1 341.5 -348.7 -352.3 -322.6 -379.8 -323.7 655.3 -324.3 -17.27 -23.74 6.05 -23.08 -666.5 -24.23 331.4 -24.84 306.6 -11.78 -317.8 -13.06 -342.6 -13.73 654.9 -0.35 -17.59 -1.5 5.74 1.52 -666.8 -2.11 331.1 299.1 16.31 11.65 9.1 11.58 -3.34 -239.3 20.8 261.12 8.36 -214.8 166.99 -209.3 -161.2 -209.4 178.69 235.57 -149.5 241.05 8.74 240.98 -2.45 -2.99 19.27 -2.14 8.08 3.34 150.84 3.27 -144.6 6.21 161.38 12.3 -134 12.22 16.2 14.57 20.05 26.73 15.57 15.53 19.98 158.3 -223.1 69.539 83.815 88.085 97.84 -137.2 -4977 281.46 5397.6 56.169 -4456 4351.2 -4467 -4400 -4453 4544.6 4881.4 -4207 4870.1 100.86 4884.1 -101.9 -148.5 274.89 -110 72.131 -121.4 3937.7 -107.3 -3939 111.67 4111.7 99.074 -3765 114.66 69.794 330.24 -133 318.91 243.83 340.68 41.069 332.93 3906.6 -4661 -34.064 -8770.3 7215.7 -8734.7 -685.12 -4529.8 567.46 -4308.7 -7333.3 -4013.8 3325.9 -4011.9 3204.7 -3976.3 -3322.4 -3814.8 -3443.5 -3812.9 6494.2 -3777.3 -616.55 -431.3 510.77 -325.17 -6600 -323.25 2993.3 -287.61 2884.3 313.16 -2990.1 315.29 -3099.1 354.89 6504.6 943.56 -606.14 945.48 521.18 978.41 -6589.5 981.12 3003.7 4433.2 Trang: 183 SVTH: Đậu Xuân Quang Báo Cáo Thiết Kế Cơng Trình TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB18 MIN COMB15 MIN COMB10 MAX COMB16 MAX COMB14 MAX COMB16 MIN COMB18 MAX COMB17 MAX COMB6 MIN COMB17 MIN COMB6 MAX COMB18 MAX COMB8 MAX COMB18 MIN COMB12 MAX COMB19 MAX COMB16 MAX COMB19 MIN COMB4 MAX Chương: Phụ Lục Tính Tốn Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -8431.1 -8965.5 -8404 -9638 -8699.9 -8690.5 -8770.8 -8663.3 -9107.1 -9335.8 -9039.6 -8333.7 -9376 -7997.9 -8791 -8796 -9086.9 -8768.8 -9059.8 -9441.3 -9355.8 -8115.1 306.3 298 -318.1 297.4 -342.9 323.5 654.7 322.3 -17.83 321.7 5.5 334.3 -667 361.4 330.8 645.7 306 644.6 -318.4 644 -343.2 719.4 -137.1 -217.7 168.83 -217.7 -126.6 227.25 15.88 232.74 4.68 232.66 26.41 -248.6 15.22 251.89 157.98 6.26 -137.4 11.74 168.51 11.67 -126.9 6.33 -3970 -4673 4080.7 -4659 -3796 4676.3 84.16 4664.9 -118.6 4679 258.2 -5205 55.435 5169.6 3921 125.07 -3955 113.74 4095 127.76 -3781 112.71 2894.7 4435.1 -2979.7 4470.8 -3088.7 4632.2 6510.5 4634.1 -600.2 4669.8 527.12 4855.8 -6583.6 5076.9 3009.7 9390.6 2900.6 9392.5 -2973.7 9428.2 -3082.8 10364 Trang: 184 ... chiếu sáng Các tầng đƣợc chiếu sáng tự nhiên thơng qua kính bố trí bên ngồi cơng trình Ngồi ra, hệ thống chiếu sáng nhân tạo đƣợc bố trí cho cung cấp ánh sáng đến nơi cần thiết 1.4.3.5.Hệ thống phòng. .. thị trƣờng văn phịng cho thuê cao cấp nói riêng tiếp tục tăng - Nguồn cung hạn chế quy mơ cịn nhỏ: Tính đến hết q II/2008, Tp Hồ Chí Minh có tịa nhà văn phòng hạng A, 27 tòa nhà văn phòng hạng... thị trƣờng cao ốc văn phịng Tp Hồ Chí Minh có thêm nhiều văn phịng hạng B vào hoạt động khơng có thêm tịa nhà văn phịng hạng A Nguồn cung diện tích văn phịng Tp Hồ Chí Minh Văn phịng Diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 36 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 36 văn phòng đồ án tốt nghiệp đại học