0

Bai 4 Co the chung ta duoc hinh thanh nhu the nao

13 3 0
  • Bai 4 Co the chung ta duoc hinh thanh nhu the nao

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:05

Thai được 3 tháng, đã có hình dạng của đầu, mình, tay, chân hoàn thiện hơn, đã hình thành đầy đủ các bộ phận của cơ thể.... Thai được 9 tháng đã có cơ thể hoàn chỉnh...[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 Co the chung ta duoc hinh thanh nhu the nao